മുടിയപ്പം [ചഞ്ചൽ]

Posted by

മുടിയപ്പം

Mudiyappam | Author : Chanchal


ഞാൻ   ജയൻ…

മമ്മി    മെറ്റിൽഡാ…

ഡാഡി      മോഹന കുറുപ്പ്…

കേട്ടിട്ട്    തന്നെ   എന്തോ   സ്പെല്ലിങ്    മിസ്റ്റേക്   തോന്നുന്നു… എങ്കിൽ,    ആരുടെയും    കുറ്റമല്ല…

വേണോന്ന്     വച്ച്    കെട്ടിയത്    ഒന്നുമല്ല,       ഡാഡി     മമ്മിയെ…

ഉള്ളത്   പറയാലോ…?

പറ്റി പോയതാ…

അതല്പം    വലിയ  കഥയാ…

********

*************

ബി ടെക്    ബിരുദധാരി    ആയ      മോഹന കുറുപ്പ്,     മദ്യത്തിനും   മദിരാക്ഷിക്കും     അടിമയാണ്…

മെറ്റിൽടയുടെ     ഡാഡി,  സൈമൺ            ഫെർണാണ്ട്‌സ്    ബാർ മേറ്റ്‌   ആണ്…,    മോഹന കുറുപ്പിന്റെ…

കാണാൻ    സുമുഖനും      സ്മാർട്ടുമായ       മോഹന കുറുപ്പ്     വളരെ                   പെട്ടെന്ന്   സൈമൺ    ഫെർണാണ്ടസിന്റെ    മനസിൽ     ചെക്കേറി…

മദ്യപിച്ചു   കഴിയുമ്പോൾ     മോഹന കുറുപ്പിന്      സെക്സ്   ചെയ്യണം         എന്ന്    നിർബന്ധമാണ്…

അക്കാര്യത്തിൽ    സൈമൺ     സായിപ്പിന്റെ        അനുഭവ ജ്ഞാനം    കുറുപ്പിന്   തുണയായി…

മിക്കപ്പോഴും    കുറുപ്പിന്    സൈമൺ      കമ്പനി  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്..

മോഹന കുറുപ്പും    സൈമൺ   സായിപ്പും   തമ്മിലെ    ബന്ധം   ഊഷ്മളമായപ്പോൾ,    വൈകുന്നേരം   ഉള്ള  ഒത്തു കൂടൽ       സൈമൺ    സായിപ്പിന്റെ      കോട്ടജിൽ    ആയി…

കുടുംബം     ആയി   മദ്യപിക്കുക   എന്നത്      ആംഗ്ലോ   ഇന്ത്യൻസിന്   പുത്തരിയല്ല…

തൊട്ട് കൂട്ടാൻ    എത്തിച്ചത്,   സൈമൺ    സായിപ്പിന്റെ   ഏക    മകൾ,    മീറ്റിൽഡ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *