ഹൌസ് വൈഫ്‌ 5 [കുട്ടപ്പൻ]

Posted by

ഹൌസ് വൈഫ് 5

House Wife Part 5 | Author : Kuttappan

Previous Part | www.kambistories.com


 

ബെറ്റിയുടെ    ആഗ്രഹം   പോലെ               ആണെങ്കിലും        മീശ    ഉള്ള    പ്രിൻസ്       മമ്മി     സാവിത്രിയെ       വല്ലാതെ     അസ്വസ്ഥയാക്കി…

ആ     നെഞ്ചിലെ    പൂടയും                  നിറവും        മീശയും… എല്ലാം     ചാലിയുടെ       തന്നെ…

വിവാഹം    കഴിഞ്ഞ      ആദ്യ നാളുകളിൽ… സമയം    പോലും    പ്രശ്നമാക്കാതെ…   തന്നെ    അറഞ്ഞു    പണ്ണിതളർത്തിയ     ചാർളിയുടെ           മോഹന രൂപം…  നിറ ദീപം     കണക്ക്     സാവിത്രിയുടെ    ഉള്ളിൽ     ആളിക്കത്തി…

മോനെ    ഒളിഞ്ഞു   നോക്കി,    ആ    നല്ല    നാളുകൾ      അയവിറക്കി,  ആദ്യമായി     മകനെ     ഉപാസിച്ചു,   സ്വയം ഭോഗം    നടത്തിയിട്ടും…. ലവ ലേശം   കുറ്റ ബോധം      സാവിത്രിക്ക്   തോന്നിയില്ല..

കോളേജ്   പഠന കാലത്തെ പോലെ  മദജലം     ചീറ്റി…

“””””””‘”””

ചാർളിയുടെ     മരണ   ശേഷം,   ആശ്രിത   നിയമനം    ലഭിച്ച     സാവിത്രി,     നന്നായി     ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയാണ്,    ജോലിക്ക്     പോയത്…

ചാർളി    ഉള്ളപ്പോൾ,    ചാർളിയുടെ    ആവശ്യം   അനുസരിച്             മോഡേൺ    ആയ     സാവിത്രി,   അന്നത്തേതിലും     പകിട്ടിൽ   ആയി   പോക്ക്..

19    വയസ്സുള്ള    ഒരു    പയ്യന്റെ    മമ്മിയെന്ന്      അറിവുള്ളവർക്ക്   മാത്രം   അറിയാം….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *