എന്റെ പ്രണയിനി 6 [Guhan]

Posted by

എന്റെ പ്രണയിനി 6

Ente Pranayini Part 6 | Author : Guhan

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

ഞങ്ങൾഡേ നല്ല ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒന്നിനും ഒരു സമയം ഇല്ല .

അമ്മയ്ക്കും എനികും ലീവ് എടുകൻ ഒന്നും സമയം ഇല്ല.

എനിക് പടുത്തവും അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയും ഒക്കെ ആയി തിരക്കിലായി .

അതിന്റെ ഇടയില് കൂടെ ഡിവോസും .

പിന്ന ബന്ധുക്കളും ചുമ്മാ ചുമ്മാ വന്ന് തുടങ്ങി , ഡിവോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തിരക്കാൻ .

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടു .

താമസം മാറണം .

ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ കൊല്ലത്ത് ആണ് .

കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരവും ആണ് ഞങ്ങൾഡേ ബന്ധുക്കൾ മുഴുവൻ .

അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം വലോം പോവാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ..

അമ്മ അതിന് വേണ്ടി ട്രാൻഫറിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തു .

പക്ഷേ അത് കിട്ടാന് 6 മാസം സമയം എടുക്കും .

അത് ഞങ്ങൾക് പറ്റിയ സമയം ആണ് .

കാരണം ആ സമയം ആകുമ്പോൾ ഡിവോസ് കിട്ടും .

പിന്നേ എനിക് ആദ്യ വർഷ ക്ലാസ്സും തീരും .

അപ്പോൾ എനികും കോളേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം .

ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ .

അങ്ങനെ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞു ..

ഞങ്ങൾഡേ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണം വന്നൂ .

അതായത് അമ്മയുടെ ചേട്ടന്റെ മോൾഡേ കല്യാണം .

അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചേട്ടനും അനിയത്തിയും ആണ് .

തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ആണ് കല്യാണം .

ആ ബിസി ലൈഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പഴാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയത് .

കല്യാണത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുംബ് ഞങ്ങൾ അവടെ എത്തി .

ഞായർ ആണ് കല്യാണം .

വെള്ളി രാത്രി ആണ് ഞങ്ങൾ അവടെ എത്തിയത് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *