സ്നേഹപരമായ സാമീപ്യത്തിൽ [Vincent Gomez]

Posted by

സ്നേഹപരമായ സാമീപ്യത്തിൽ

Snehaparamaya Samipyathil | Author : Vincent Gomez


ജീവിതത്തിലെ ഒരു വെത്സ്തമായ യഥാർത്ഥ സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് ഈ കുറിപ്പി ലൂടെ ; പേരുകൾ സ്വകാര്യതയുടെ ഭാഗമായി ചെറുതായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് . സന്തോഷത്തോ ടെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുടുംബത്തിലെ മുൻപുണ്ടായ സംഭവമാണ് വിവരി ക്കുന്നത്.

എന്റെ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക, അന്ന് 21 വയസ് , PG പഠി ക്കുകയായിരുന്നു . ഞാൻ സൂരജ് 30 വയസ് , ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ മാനേജരാണ് . ഞാ ൻ മനസിൽ കരുതിയിരുന്ന പോലെയുള്ള വെളുത്ത് സുന്ദരിയായ, കണ്ടാൽ ആരു മൊന്ന് നോക്കുന്ന ബോഡിഷേപ്പ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു കോളേജ്കുമാരി തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ . അവളുടെ ക്ലാസിൽ കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞ, ഒരേ യൊ രു പെ ൺകു ട്ടി അവളാ ണ് .  കൂ ട്ടു കാ രി കൾ കി ടപ്പറ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അവളോട് ചോദിക്കാറുള്ള കാ ര്യ വും , അവൾ അവരോ ട് പറയു ന്ന കാ ര്യ ങ്ങളും , മിക്ക ദിവസങ്ങളി ലും സെക്സ് ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യത്തി ൽ ബോ യ്സി ന്റെ കമന് റ് സും ഒക്കെ എന്നോ ട് പലപ്പോ ഴും ഷെ യർ ചെ യ്യാ റു ണ്ട് . കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞതോ ടെ അവളു ടെ ശാ രീ രി ക മാ റ്റവും , മു ലയു ടെ വലി പ്പം കൂ ടി യതു മൊ ക്കെ അവർക്കി ടയി ലെ ചർച്ചാ വി ഷയമാ ണ് . പൊ തു വെ കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞതോ ടെ പ്രി യങ്ക ഒന്നൂ ടെ കൊ ഴു ത്ത് , മാ ദകത്വം കൂ ടു തലു ള്ള പെ ണ്ണാ യി മാ റി യി ട്ടു ണ്ട് .  കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞ ആദ്യ 6 മാ സം കഴി ഞ്ഞപ്പോ ൾ വീ ട്ടി ലു ണ്ടാ യ ഒരു അവി ചാ രി ത സന്ദർഭത്തെ അഭി മു ഖീ കരി ച്ച സം ഭവബഹു ലമാ യ ദി വസത്തെ ക്കു റി ച്ചു ചു രു ക്കി പറയാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *