ദേവൻ ഒരു കാമദേവൻ [ബാഷ]

Posted by

ദേവൻ ഒരു കാമദേവൻ

Devan Oru Kamadevan | Author : Basha


കൊച്ചി        കുണ്ടന്നൂരിൽ      ഒരു  സ്വകാര്യ      സ്ഥാപനത്തിൽ    നിന്നും   കിട്ടിയ      ഓഫർ    സാമാന്യം    ഭേദപ്പെട്ട       ഒന്നായിരുന്നു       എന്നത്      ടെണ്ടർ      പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ   ദേവന്      മനസ്സിലായിരുന്നു

ആകെ   12    സ്ഥാപനങ്ങൾ    പങ്കെടുത്ത       െടണ്ടറിൽ       ഏറ്റവും   കുറഞ്ഞ    തുക       ക്വാട്ട്     ചെയ്തപ്പോൾ      അവർക്ക്        സമയബന്ധിതമായി       സത്യ സന്ധതയോടെ       സപ്ലൈ       െചയ്യാൻ        കഴിയുമോ     എന്ന്     സ്ഥാപനം       സന്ദർശിച്ച്        ബോധ്യപ്പെടാൻ         കമേഴ്സ്യൽ     മാനേജർ       ആയ    ദേവനെ     ചുമതലപ്പെടുത്തി        മാനേജ്മെന്റ്..

കാരണം    ദേവൻ  ഒരു  മെക്കാനിക്കൽ    എഞ്ചിനീയർ     കൂടിയാണ്

ഏകദേശം     5 കോടിയിൽ   അധികം      വരുന്ന   ഒരു    ഓർഡർ    ആയത്   കാരണം    ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ       അതിെനെ     നേരിടാൻ     കഴിയില്ല

30   തികയാത്ത   േദവന്റെ    ശുഷ്കാന്തിയും       ചുറുചുറുക്കും     എടുത്ത്       പറയേണ്ടത്    തന്നെ… പല    സന്ദർഭങളിലും    കമ്പനിയും    മാനേജ്മെന്റും      അനുഭവിച്ച്   അറിഞ്ഞതും       ആണ്

കാണാൻ   നല്ല     േകാമളൻ   ആണ്      ദേവൻ.. !

കുരുത്തോല    നിറമാണ്… ജിമ്മിൽ    പോയി      ഉറപ്പിച്ച്   എടുത്ത   പോലുള്ള      ശരീരം… മേൽ ചുണ്ട്     നിറഞ്ഞ്   നിൽക്കുന്ന     മീശ   സൂക്ഷമതയോടെ      ഭംഗിയായി     െവട്ടി     നിർത്തുന്നു.. െവളുത്ത    കയ്ത്തണ്ടയിൽ       സ്പ്രിംഗ്   കണക്ക്     നിബിഡമായ      രോമരാജികൾ      കാണുന്ന   ഏതൊരു    പെണ്ണിനും     വായിൽ   കപ്പലോടും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *