സൂസൻ ജേക്കബ് [ശബരി]

Posted by

സൂസൻ ജേക്കബ്

Susan Jacob | Author : Shabari


 

ബാങ്കിന്റെ       ബ്രാഞ്ച്   മാനേജറാണ്       സൂസൻ    അഥവാ    സൂസൻ   ജേക്കബ്

46    വയസ്സ്    ഇപ്പോഴും   ഒളിച്ച്  വയ്ക്കാൻ     ബ്യൂട്ടി   പാർലറിലെ       എലിസബത്ത്    കയ്യയച്ച്       സഹായിക്കുന്നു

പുരികം     ത്രെഡ്    ചെയ്യുന്നതിന്   പുറമേ      വാക്സിംഗ്      മാസത്തിൽ   ഒരിക്കൽ       നിർബന്ധമാണ് ,    കൈകാലുകളും     കക്ഷവും…

( അടുത്തിടെ    വരെ     കക്ഷം    ഷേവ്  ചെയ്യുക    ആയിരുന്നു   പതിവ്… ഏകദേശം   മൂന്ന്   മാസം മുമ്പ്      വാക്സ്      ചെയ്യാൻ       പോയപ്പോൾ      ഒരു    കാതുകത്തിന്റെ      പേരിൽ     എലിസബത്ത്       ചോദിച്ചു..,

” മാഡം… അണ്ടർ    ആംസ്    എങ്ങനാ..?”

” ഷേവാ.. വൺസ് ഇൻ  ഏ  വീക്ക്..”

” ഷേവ്    നാച്ചുറൽ   ആയ    സോഫ്ററ് നസ്    നഷ്ടമാക്കും… സ്കിൻ     റഫ്   ആകും… നമുക്ക്    വാക്സ്    ആയാലോ…?”

” ഇന്ന്    വേണ്ട.. മോണിംഗിൽ     ഞാൻ    ഷേവ് ചെയ്തു.. മാത്രല്ല… ഇന്ന്    സ്ലീവ് ലസ്    അല്ലല്ലോ..?”

” ഞാൻ     പറഞ്ഞു     എന്നേ    ഉള്ളൂ… ഇനി   മാഡം   വാക്സ്    ചെയ്യാൻ      വരുന്നതിന്     ഒരാഴ്ച   മുമ്പ്       ഷേവിംഗ്      നിർത്തിക്കൊള്ളൂ…. വാക്സ്    ചെയ്യാൻ       അല്പം    ഹെയർ   കിടക്കണേ…. അന്ന്    സ്ലീവ് ലെസ്    ആയാൽ      കൺ വീനിയന്റ്    ആയിരിക്കും..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *