ലളിത ശാന്ത പിന്നെ ശാരദയും 2 [പൂജ]

Posted by

ലളിത ശാന്ത പിന്നെ ശാരദയും 2

Lalitha Shantha Pinne Sharadayum Part 2 | Author : Pooja | Previous Part


 

എന്റെ    മൂന്ന്   കഴപ്പികളേയും   അനുഗ്രഹിച്ച     വായനക്കാർക്ക്   നന്ദി  അറിയിക്കട്ടെ

ഇനിയും    എന്റെ    കൂത്തിച്ചികളുടെ      ലീലാ വിലാസങ്ങൾ        കാണാൻ   മിഴിയും നട്ടിരിക്കുന്ന      പ്രിയ   സുഹൃത്തുക്കളേ     മുൻ കൂർ   ആശംസകൾ       നേരുന്നു….

 

െ കട്ടിയോൻ     കാറി   വിളിച്ചപ്പോൾ       ശാരദ                    ഈ രെടുപ്പ്      മതിയാക്കി        തിരിച്ച്   വീട്ടിലേക്ക്     പോയി..

കിളന്നു      ചാടിയുള്ള     ശാരദയുടെ        നടപ്പും     അവളുടെ    ചന്തിയുടെ       ഇളക്കവും     നോക്കി    നിന്ന     ശാന്ത    പറഞ്ഞു..,

” മൊല        മാത്രല്ല     പെണ്ണിന്റെ    കുണ്ടീം      െ കാള്ളാം… അതിന്റെ     ഒരു     ഇളക്കം     കണ്ടില്ലേ… ഇന്നാ   പിടിച്ചോ      എന്ന    മട്ടിൽ..!”

” അല്ലേ… അവക് ടെ   കുണ്ടി     ആദ്യായാ      കാണുന്നത്   , നീ …”

ലളിത    ചോദിച്ചു

” കണ്ടെതെക്കെയാ…. പക്ഷേങ്കിൽ     ഇത്രക്കങ്ങ്       നിരീച്ചില്ല… ഹൂം… ഇന്ന്     പുഴ     ഒഴുകും…”

നെടു വീർപ്പോടെ       ശാന്ത            പറഞ്ഞു

” എന്താ     െപണ്ണേ…. െകാതിയാവുന്നോ…?   നിനക്കും   ആവില്ലേ….?”

ചിരിച്ചു കൊണ്ട്    ലളിത   ചോദിച്ചു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *