അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 3 [രാജ]

Posted by

അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 3

Amma Oru Kothichiyaa Part 3 | Author : Raja | Previous Part


അമ്മ യുടെ      കൂട്ടുകാരിക്ക്     ഇണ    ചേരുമ്പോൾ      പിണഞ്ഞ    അമളി      നന്നായി   തന്നെ     ചിറ്റപ്പൻ    ആസ്വദിച്ചു

ചപ്പുന്നതിനിടെ       മുടി      മൂക്കിൽ   കയറി       തുമ്മിയപ്പോൾ    മേൽ       വരിയിലെ      രണ്ട്     പല്ല്    കുണ്ണയിൽ…. അടയാളെപെടുത്തിയത്       കേട്ടപ്പോൾ       ഞാനും    ചിരി    അടക്കാൻ       പാട്    പെട്ടു ….

” ഇപ്പോ      മനസ്സിലായല്ലോ…?  കള  കളഞ്ഞ്       വന്നില്ലെങ്കിൽ…. അത്   പോലെ      ഇരിക്കും…!”

” മനസ്സിലായേ… ഇവിടെ     ഒരാൾക്ക്       കൂടി    ബാധകമാണ്    എന്ന       വിചാരം     നല്ലതാ…”

” ഹോ… ഇത്    വല്ലാത്ത   െകാതിയനാ…  അപ്പം    െകാതിയൻ… ഇനി   വരുമ്പോ     കണ്ടോ…   ഇട്ടുണ്ണാൻ       പാകത്തിൽ        മിനുക്കി    വച്ചേക്കാം…. എന്റെ      െകാതിയനായി… പകരം     എനിക്കും   വേണം…. െതാലി       കളഞ്ഞ        വയനാടൻ     കാ     ഒരെണ്ണം…!”

” അത്     പിന്നെ    പറയാനുണ്ടോ…?      നിത്യവും     സുഷയ്ക്     ഞാൻ      അല്ലെങ്കിൽ     എന്ത്     കൊടുക്കും… ?”

” ഓഹോ… അപ്പോ    നമ്മുടെ    കയ്യിൽ      ഉള്ളത്       അണയ്ക്ക്    പത്താ ….  ആർക്കും      വേണ്ടാത്ത    സാധനം..! അല്ലെങ്കിലും       ദണ്ഡം   ഇല്ലാതെ       കിട്ടുമ്പോ       അങ്ങനെ    ഉള്ളതാ… എല്ലാർക്കും..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *