അമ്മ നിലാവ് 3 [നിത]

Posted by

അമ്മ നിലാവ് 3

Amma Nilavu Part 3 | Author : Nitha | Previous Part


കുറച്ച് അതികം വൈകി എന്ന് അറിയാം എലാവരും ക്ഷമിക്കുക ..

 

 

 

റൂമിന് ഉള്ളിൽ എത്തിയതും ഞാൻ വാതിൽ അടച്ച് കുറ്റി ഇട്ടു എന്നിട്ട് അമ്മയേ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു …

 

” ഇനി തൊട്ട് ഇതാണ് അമ്മയുടേയും മുറി നമ്മൾ ഇനി എന്നും ഇവിടേ ആഘോഷിക്കും.

 

നാണത്തിൽ കലർന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം ആയിരുന്നു അതിന് അമ്മ തന്നത് …

 

എന്നിക്കാണങ്കിൽ പകൽ വെട്ടത്തിൽ അമ്മയുടേ സുന്ദരമേനി തിന്നാൻ കൊതി ആയി … ആ ശരീരത്തിലേ ഉയർച്ചതാഴ്ച്ചയിലൂടേ നാവ് കൊണ്ട് തഴുകി അളവ് എടുക്കാൻ ഞാൻ റണ്ടി ആയി … ഒരു ഇളം നീല സാരി ആണ് അമ്മയുടേ വേഷം. കുണ്ടിക്ക് ഒപ്പം ഉള്ള മുടി അമ്മ അഴിച്ച് ഇട്ടിരുന്നു …

കണ്ണിലെ കൺമഷിയും നെറ്റിയിലേ കുഞ്ഞ് കറുത്ത പൊട്ടും കാൺകെ എന്റെ സമന്നില്ല തെറ്റുന്നത് പോലേ എനിക്ക് തൊന്നി…..

 

ഇരു കരങ്ങൾ കൊണ്ടും അമ്മയേ ഞാൻ ചെർത്ത് പിടിച്ചു ചെറുതായി വിയർപ്പ് തുളികൾ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചുണ്ടുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു ….  മേൽച്ചുണ്ടും കീഴ്ച്ചുണ്ടും ആവേശത്തോടേ ഞാൻ നുണഞ്ഞു …

 

അതിന് ഒപ്പം ഞാൻ കീഴ്താടിയില്ലും കഴുത്തിലും ചെവിടിന്റേ ഉള്ളിലും എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയുടേ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി …

 

” ഹൂ ….. ഹ ….. മോനൂ വേണ്ട … mm…

 

പല വിത ശീൽക്കാരങ്ങൾ പുറപ്പിടിപിച്ച് അമ്മ എന്നോട് കൂടുതൽ ഒട്ടി നിന്നു …

 

ഒടുക്കം എന്നേ കെട്ടിപിടിച്ച് കൊണ്ട് അമ്മ കിടക്കിലേക്ക് വീണു … ഞാൻ അടിയിലും അമ്മ മുകളിലും മായി പിന്നേ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യക ഭാവത്തോടേ നോക്കി …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *