അമ്മയെ കാണാൻ [രതി രാജ്]

Posted by

അമ്മയെ കാണാൻ

Ammaye Kaanan | Author : Rathi Raj


 

എന്റെ   പേര്   ബാല

പത്തൊമ്പതിൽ    മുത്തമിട്ട    രണ്ടാം   വർഷം     ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി

പ്രായത്തിൽ    കവിഞ്ഞ     വളർച്ചയാണ്       എനിക്ക്    എന്ന്   അമ്മ   പറയുന്നത്        കള്ളമല്ല

മുഖത്തും     കക്ഷത്തിലും      നെഞ്ചിൽ       ആകെയും      നിബിഡമായ        മുടി      കണ്ടിട്ടാവും       അമ്മ     പറയുന്നത്

പതിനെട്ട്     വയസ്സിൽ                      നെഞ്ചെത്തെ     അമിതമായ     രോമ    വളർച്ച        ചുരുണ്ട്    നീണ്ട്    കിടക്കുന്നത്        എന്നെ തന്നെ      നാണിപ്പിച്ചിരുന്നു

പക്ഷേ          മേലെ      ഷർട്ടിന്റെ     ബട്ടൺ      അഴിച്ചിട്ട്         ദൃശ്യമാകുന്ന        മുടിച്ചുരുളുകൾ      ചുള്ളത്തികൾ         ഒട്ട്      ആർത്തിയോടെ         നോക്കി    നിൽക്കുന്നത്        കണ്ടപ്പോൾ     എനിക്ക്        സന്തോഷവും      അഭിമാനവും       തോന്നി തുടങ്ങി…

കുസൃതി       കാട്ടും പോലെ     അമ്മ        െ നഞ്ചത്തെ       കാട്ടിൽ   തലോടി         പറയും..,

” അച്ഛൻ      തന്നെ…!          കപ്പടാ       മീശ         കൂടി     ആയാൽ     പറിച്ച്   വച്ച     പോലെ      ഇരിക്കും,     അച്ഛനെ….      വേണ്ടടാ     ആ    മീശ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *