ശോഭാന്റിക്ക് ശരത്തിന്റെ കൂട്ട് 3 [ബോബൻ]

Posted by

ശോഭാന്റിക്ക് ശരത്തിന്റെ കൂട്ട് 3

Shobhantikku Sharathinte Koottu Part 3 | Author : Boban

Previous Part


ശോഭാന്റിയുടെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ ശരത്ത് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി

ആന്റിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ തന്നെ കാണണം പോലും…!

സെറ്റിയിൽ ഇരുന്ന ശരത്തിനെ ചാരിയാണ് ആന്റി നില്ക്കുന്നത്…

തന്റെ നഗ്നമായ മുതുകിൽ കൃത്യമായി ആന്റിയുടെ ലിംഗ ഭാഗം ഉരസുന്നത് ശരത്ത് അറിഞ്ഞു… ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ആന്റി തന്റെ മാംസളമായ മുക്കോൺ തുരുത്ത് അമർത്തുന്നു…

ശരത്ത് എല്ലാം അനുഭവിച്ചതല്ലാതെ അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല…. പക്ഷേ ബർമുഡയ്ക്കകത്ത് ഒരുവൻ വല്ലാതെ കലഹിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു

പൂർതടം വല്ലാതെ അമർത്തുന്നതിനിടയിൽ ആന്റിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ശരത്തിന്റെ കയ്യിലെ െ സൽ ഫോണിൽ ആയത് കാരണം ബർമുഡയ്ക്കകത്തെ കലഹം ആന്റി ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല എന്ന് ശരത്ത് ബലമായി സംശയിച്ചു

ശരത്ത് ഫോണിൽ സർച്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതിനിടെ ഇടയ്ക്കിടെ സൗകര്യത്തിന് കമ്പിയടിക്കാൻ വേണ്ടി ശേഖരിച്ച് വച്ച സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ അറിയാതെ ശരത്തിന്റെ കൈ തട്ടി…

” 50 േഷഡ്സ് ഒഫ് ഗ്രേ ” എന്ന അതീവ വൾഗറായ സിനിമയുടെ 17 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ആയിരുന്നു , അത്..!

നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫക്കിംഗ് രംഗം ഉൾപ്പെടെ അങ്ങേയറ്റം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിപ്പ് ആന്റി കാണാൻ ഇടയായതിന്റെ ചമ്മലിൽ ആയി ശരത്ത്.

” ങ്ങാ… അത് മതി..!”

തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി ആന്റി ശരത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചു… അവർ ഓടി ഒളിച്ചു

19 തികയാത്ത പയ്യന്റെ ഫോണിൽ വൃത്തികെട്ട സംഭോഗ രംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് ആന്റി കാണാൻ ഇടയായതിൽ ശരത്ത് ശരിക്കും ചമ്മി വിളറി.. –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *