ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 3 [അനുരാഗ്]

Posted by

ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 3

Chettathiyumoth Part 3 | Author : Anurag | Previous Part


 

ഉഷേച്ചിയുടെ          അരവനത്തിൽ        അച്ചൂന്റെ      വിരലുകൾ       നായാടി    കണക്ക്       അലഞ്ഞു

പൂർ        മുടിയുടെ         നീളം      അനുഭവിച്ചറിയുന്ന      കൂട്ടത്തിൽ       കാടും പടലും        വകഞ്ഞ്    മാറ്റി    വിരൽ        ഒരെണ്ണം       നീർ ചാലിൽ        ഇറങ്ങി

ഉഷേച്ചി        കുറുകി..

അച്ചു        ഉഷേച്ചിയെ       ഒന്നൂടെ       ചേർത്ത്     പിടിച്ചു

അച്ചൂന്റെ        വിരലുകൾ      നീർ ചാലിൽ       മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ        പിടഞ്ഞ്           ഉഷ       അച്ചൂന്റെ         മാറിൽ     ഒതുങ്ങും…

” ആഹ്… ഹാഹ്.. ..”

ഉഷയുടെ         കൃഷ്ണമണി         മേലോട്ട്    മാറി.. വികാര പാരവശ്യത്താൽ        ചുണ്ടുകൾ        തെല്ലകന്നു..

” എടാ       െചക്കാ…?”

ചേർത്ത്        പിടിച്ച      കൈ         പിടിച്ചു     വാങ്ങി   ഉഷ        അച്ചൂന്റെ       വിരലുകൾ       ഈമ്പി വലിച്ചു

അച്ചൂനെ         നോക്കി     കണ്ണിറുക്കി…

അച്ചുവിന്റ         ഇടത് കൈ വിരൽ          ഉഷേച്ചിയുടെ      അരവന    പൊയ്കയിൽ    മുങ്ങിത്താഴുന്നതനുസരിച്ച്   വലത്     കൈ     ഉഷയുടെ        വായിൽ     കർമ്മനിരതമായി…

ഉഷേച്ചി       ഇടയ്ക്ക്   മുഖം        അച്ചൂന്റെ       വിരിമാറിൽ       ഉരയ്ക്കുന്നു…

” എടാ    ചെക്കാ….?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *