പെണ്ണിന് തള്ളേടെ മൊലയാ [വേദിക]

Posted by

പെണ്ണിന് തള്ളേടെ മൊലയാ

Penninu Thallede Molaya | Author : Devika


ഉറങ്ങാൻ   കിടക്കും         മുമ്പ്      പതിവ്    വാണത്തിന്      തയാറെടുക്കുകയായി    വിപിൻ…

പ്രയാഗ    മാർട്ടിന്    തനിച്ച്   െകാടുക്കണോ         രജീഷ ക്ക്           കൂടി       പങ്ക്       നല്കേണ്ടി        വരുമോ     എന്ന        അകലാപ്പ്        ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും         ഒടുക്കം        രജീഷയിൽ      ഉറപ്പിച്ചു…

കാരണം           െപണ്ണിന്      ഒരു        കഴപ്പി       ലുക്ക്   ഉണ്ട്…

പോരാത്തതിന്       മാറിൽ    ആരെയും         മയക്കുന്ന      അനുരാഗ      കരിക്കിൻ  കുടങ്ങളും….

(അല്ലെങ്കിലും           വിപിന്    മുലയെന്ന്         പറഞ്ഞാൽ         ഒരു     വല്ലാത്ത          ആവേശം     തന്നെയാ..

ജീവിത          സാഹചര്യങ്ങളും          ചുറ്റുപാടും       ഒരാളെ       എന്ത് മാത്രം     ആണ്       സ്വാധീനിക്കുക…?

വീട്ടിൽ         അമ്മയ്ക്ക്     വലിയ       മുലകളാ..

എത്ര   തന്നെ     ഒതുക്കി     വച്ചാലും        അമ്മച്ചീടെ      ക്ലീവേജ്        മാധുരി     ദീക്ഷിതിനെ       പാെലെ    നമ്മെ         ഭ്രമിപ്പിക്കും.

ആളും       തരവും     നോക്കി        കുലച്ചാൽ   മതി   എന്ന്      ” ജവാനെ ” തട്ടി       ഞാൻ      വിലക്കും

” അമ്മച്ചി       ആണ്… ഒന്നടങ്ങ്..”

എന്ന്       ഒരു     വിധത്തിൽ     സമാധാനിപ്പിച്ച്     നിർത്തുമ്പോൾ   ആണ് പിടിച്ചതിലും       വലുത്     മാളത്തിൽ       എന്ന്     പറയുന്നത്        പോലെ    നെഞ്ചും        തള്ളി     അനിയത്തി      സാഷയുടെ       വരവ്..

എത്ര യന്ന്       വച്ചാ     നോക്കാതിരിക്കുന്നത്..?

ആരായാലും        ഒന്ന്      േനാക്കി         നിന്നത്     തന്നെ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *