മൈ ഫ്രണ്ട് മോം [Rock]

Posted by

മൈ ഫ്രണ്ട് മോം

My friend mom | Author : Rock


 

നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവടെ പറയുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മയും ആയിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആണ്.ഞാനും അവരും കൊറേ കാലം ആയിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ sex വീഡിയോസ് കാണുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വിട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു കാരണം അവിടെ മാത്രം ആയിരുന്നു അന്ന് wifi ഉള്ളത്. അധ്കൊണ്ടുതനെ ഞാൻ ഫ്രീ ഉള്ള ടൈം ഫുൾ അവിടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അങ്ങോട്ട് കേടുവന്നു. ഞാൻ അധ് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ഇല്ലേ ഇവടത്തെ പരുപാടി എന്നും ചോദിച്ചു എന്നെ നോക്കി നോക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് നിന്റെ വിട്ടിൽ പറയും എന്നും പറഞ്ഞു അവർ പൊറത് പോയി ഞാൻ എന്താ ചെയ എന്ന് അറിയാതെ കൊറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിന്നു അതിനു ശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇറങ്ങി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോളും അവർ ഇനി വിട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ എന്നാ പേടിയും ഉണ്ട്.

അങ്ങനെ ഞാൻ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നും അവർ എന്നെ വിളിച്ചു.

അമ്മ. ഹലോ എവിടെ പോകുന്നു

ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ തല കുനിഞ്ഞു നിന്ന്

അമ്മ. നിന്നോട് എല്ലേ ചോദിച്ചത്

ഞാൻ. ഞാൻ വിട്ടിൽ പോവാൻ

അമ്മ. അങ്ങനെ പോയാൽ ശെരിയാവില്ലലോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *