മനുക്കുട്ടന്റെ അനിതാമ്മായി 8 [കോരൻ]

Posted by

മനുക്കുട്ടന്റെ അനിതാമ്മായി 8

Manukkuttante Anithammayi Part 8 | Author : Koran

[ Previous Part ]


 

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും നമസ്കാരം, കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾക്ക് , തന്ന സപ്പാേർട്ടിന് നന്ദി! ഇനയും നിങ്ങളുടെ പിൻതുണ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ! ഈ ഭാഗം വെെകിയതിന് ക്ഷമ ചാേദിക്കുന്നു

 

NB : ഈ  കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപികം മാത്രം !

 

തുടർന്ന് വായിക്കുക …….

 

 

രാജിയുടെ വിളി കേട്ട് ഓടി ചെന്ന മനു കണ്ടത് കുളിമുറിയിൽ ഈറനാേടെ പൂർണ നഗ്നയായി നിൽക്കുന്ന രാജിയെ ആണ് അത് കണ്ട് മനുവിന്റെ കണ്ണ് തള്ളി വെളിയിൽ വന്നു !, അവളുെടെ അംഗ ലാവണ്യം കണ്ട് അവന്റെ കുണ്ണ വെട്ടി വിറച്ചു, അഴിഞ്ഞ  സമൃദ്ധമായ മുടിയിഴകളിലൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങി

ഹാേ ! എന്താെരു കാഴ്ചയാണത് ! ആകൃതി ഒത്ത മുലകൾ തുടുത്തിരിക്കുന്നു !

 

മ്… എന്താ കുട്ടാ . നോക്കുന്നേ ആ താേർത്ത് ഇങ്ങ് താ!…, അതു പറഞ്ഞഞ് അവൾ താേർത്ത് പിടിച്ച് വാങ്ങി, മാേൻ താഴെ പാേയി ഇരുന്നാേ ചേച്ചി ഇപ്പം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽ അടച്ചു,

അധിക സമയം ആ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റില്ലലെങ്കിലും അവന്റെ കട കാേൽ നന്നായി ഉണർന്നിരുന്ന

എന്താെരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്! കണ്ടിട്ട് സഹിക്കണില്ല! രണ്ട് പെറ്റതാെണെന്ന് ചേച്ചിയെ കണ്ടാൽ ആരും പറയില്ല ! ഹാെ!

മനു പതിയെ താഴോട്ടിറങ്ങി ടി വി കാണാൻ തുടങ്ങി

കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ രാജി വാസന  ഉള്ള പൗഡർ ഇട്ട് നല്ല മണമുള്ള പെർഫ്യൂ മും പൂശി കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് മുലക്ക് മേലേ  കെട്ടി വച്ച ടൗവൽ ഊരി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *