ചേച്ചി താഴെ വടിക്കുവോ…? [രൂപ]

Posted by

ചേച്ചി താഴെ വടിക്കുവോ…?

Chechi thaze vadikkuvo…? | Author : Roopa


 

റാണിക്ക്       പീരിയേഡ്       ആയിരുന്നു..

 

ഇന്ന്       പക്ഷേ     ഫൈനലാ

അന്നേ      ദിവസം       കാലത്ത്       കുളിയും       തേവാരവും    കഴിഞ്ഞ്     ശുദ്ധി വരുത്തിയേ         അടുക്കളയിൽ      കോററുള്ളു , റാണി

 

അമ്മേടെ         കാലം    മുതൽ   ഉള്ള     ശീലമാ..

അമ്മയ്ക്ക്          ശുദ്ധിയുടെ      കാര്യത്തിൽ         വലിയ     നിർബന്ധമാ

റാണി     പഴയ    കാലം     ചിലപ്പോൾ   ഓർക്കാറുണ്ട്

അന്ന്    അമ്മ    ” ദൂരത്തായാൽ ” ഒരു      കീറപ്പായുമായി         ചായിപ്പിൽ     അഭയം   പ്രാപിക്കണം

ആരേയും        തൊടാനോ     കാണാനോ        അവകാശം     ഇല്ല

 

പൊതിഞ്ഞ്          വച്ച        അപ്പത്തെ   ഓർത്ത്        അഞ്ച്    നാൾ      ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്          സ്വയം   ഭോഗത്തിൽ         മുഴുകാം

അവിടെയും           പെണ്ണിന്       അവഗണന         തന്നെ…

 

പൊതിഞ്ഞ്           വച്ചത്     കാരണം           കെട്ടിയോന്റെ        മൊതൽ       എന്ന്         സങ്കല്പിച്ച്   മനോസുഖമായി         ഇറക്കേണ്ട       വിരൽ         വായിൽ       ഇടാം    എന്ന്     മാത്രം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *