സുഖം വരുന്ന വഴി 4 [വൈഷ്ണവി]

Posted by

സുഖം വരുന്ന വഴി 4

Sukham Varunna Vazhi Part 4 | Author : Vaishnavi | Previous Part

 

ആദ്യ         മൂന്ന്     ഭാഗങ്ങളും   വായിച്ച്     അഭിപ്രായം     പറഞ്ഞ   എല്ലാ    പ്രയ   വായനക്കാർക്കും       ഈ    അനിയത്തിയുടെ    നന്ദി    അറിയിക്കട്ടെ

വായിക്കാൻ         കഴിയാത്തവർക്ക്      വേണ്ടി      കഥാ      സാരം      ഇവിടെ    ചേർക്കുന്നു

പത്തൊമ്പത് കാരനായ        സുന്ദരനും        ആരോഗ്യവാനും      അമ്മ     ഉൾപ്പെട്ട     പെൺ കുലത്തിന്   ആകെ       കാമാവേശവുമായ    ഒരു    ചെറുപ്പക്കാരൻ       ആണ്      ഉല്ലാസ്   എന്ന      ഞാൻ

സദാശിവൻ      നായർ    എന്ന   ദാസൻ പിള്ള         പെൺ വിഷയത്തിൽ       തല്പരനാണ്… കാമകലയുടെ        മറുകര   കണ്ട  കാമദേവൻ          പക്ഷേ     അമ്മ    ഭാരതിയുടെ        മുന്നിൽ      മാത്രം    നിഷ്പ്രഭനാണ്… കാമ ക്കഴപ്പിന്റെ     അവതാരമായ        അമ്മയെ      ഭോഗിച്ച്         തളർത്താൻ      അച്ഛന്   ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല…    അച്ഛന്റെ   മൊതലാളി         ഇട്ടിച്ചനും       ഞാനും         അമ്മയെ      സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ          ബാധ്യതപ്പെട്ടവരായി         മാറുന്നു

അമ്മയെ        കാണുന്ന     മാത്രയിൽ        തന്നെ      ഏതൊര്    ആണും       കുലച്ച്      കമ്പി   അടിച്ച്    നില്ക്കും…..   ഈ     ഞാനും     വ്യത്യസ്തനല്ല…

അച്ഛൻ           വൻ    വ്യവസായ പ്രമുഖ നായ         ഇട്ടിച്ചൻ     മുതലാളി യുടെ      വിശസ്തനും     എല്ലാമെല്ലാമുമാണ്   .. ആഴ്ചകൾ    നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന        ബാസനസ്സ്   ടൂറിന്         ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ      അച്ഛനെ        മൊതലാളി     നിയോഗിക്കും… ആ    ദിവസങ്ങളിൽ     ഇട്ടിച്ചൻ     മൊതലാളി      അമ്മയ്ക്ക്   ഭർത്താവ്         ആകുന്നതിൽ         ആദ്യമൊക്കെ     എനിക്ക്        അസഹിഷ്ണ    ആയിരുന്നു     എങ്കിലും      ഇട്ടിച്ചനെ     വിലക്കുന്നത്        അമ്മയുടെ      സന്തോഷം        ഇല്ലാതാക്കും      എന്ന്  ഞാൻ         തിരിച്ചറിഞ്ഞു…  അച്ഛനും    ഇട്ടിച്ചനും          ഞാനും    ഉത്സാഹിച്ചെങ്കിലേ        അമ്മയ്ക്ക്    തൃപ്തിയാവു    എന്ന   കാര്യം       കൂടി   എനിക്കറിയാം

ആഴ്ചയോളം          നീളുന്ന      ബിസിനസ്സ്          യാത്രയിൽ       ദാസൻ    പിള്ളയുടെ       ലൈംഗികാവശ്യങ്ങൾ        കണ്ടറിഞ്ഞ്           ചെയ്യാൻ     ഇട്ടിച്ചൻ   മൊതലാളി           ശ്രദ്ധിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *