അമ്മ ഒരു നിധി 4 [നിത]

Posted by

അമ്മ ഒരു നിധി 4

Amma Oru Nidhi Part 4 | Author : Nitha

[ Previous Part ]

 

കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടേ പിടിയിൽ കുറച്ച് നാൾ ഞാനും പെട്ടു അതാ കുറച്ച് ടെയ്മ് എടുത്തത്…

 

,,ആദീ നീ എന്തോക്കയാ ഈ പറയുന്നേ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ് അത് ഓർക്കണം നീ.. നിന്റെ അച്ഛനേ മറന്ന് ഒരു ജീവിതം എന്നിക്ക് ഇല്ല….      ഇത്രം നാൾ ഒറ്റക്ക് അന്യനാട്ടിൽ ജീവിച്ചതാ ഞാൻ.. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പല വാക്കുകളും കേട്ടു ഞാൻ..      ജീവിതത്തിലേക്കും അലാതേയും പലരും എന്നേ സമിപിച്ചിരുന്നു… അവരേ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുപോൾ നീ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ…     എന്റെ മകന് അവന് ഞാൻ നിഷേദ്ധിച്ച മാതൃൃസ്നേഹം വാരി കോരി കൊടുക്കണം എന്ന്….   പക്ഷെ നീ….നീ…. എന്തോക്കെയാ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മ കേേൾക്കാൻ പാടിലാത്തതാണ് ഞാൻ കേട്ടത്…

 

അവൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു….

 

അവൻ നോട്ടം വിതൂരത്തിലേക്ക് മാറ്റി..

 

,, അമ്മ……  എന്നിട്ട് ഇതു വരേ ഈ അമ്മ എവിടേയായിരുന്നു.. മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയുപോൾ അതും കൂടി ഓർത്താൽ നലതാണ്.. ഒരിക്കലും ഞാൻ നിർബദ്ധിക്കില്ല.. അതിന് ഉള്ള അവകാസം എന്നിക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്…

 

,, മോനേ അമ്മ നല്ല ഒരു കുട്ടിയേ മോന് കണ്ട് പിടിച്ച് തരാം… അപ്പോൾ നിന്റെ ഇ ചിന്ത എല്ലാം മാറും ഇതല്ലാം മാറും…

 

അവൻ ഒന്ന് നിശ്വവസിച്ചു എന്നിട്ട് തുടർന്നു…

 

,, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടേ എത്തിയാൽ എന്നിലേ വികാരം അമ്മയുടേ അടുത്ത് പറയാതേ പറയാം എന്നാ കരുതിയത്… എന്റെ പ്രണയം ഞാൻ പറയാതേ മനസിലാക്കി തരാമന്ന്.. പക്ഷെ ഇനിയും എന്നിൽ നിന്ന് അമ്മ പിരിഞ്ഞാൽ എന്നിക്ക് പിന്നേ സഹിക്കില്ല…. അ പേടി ഉളളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്ന കാരണം മാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞത്.. 10 വർഷത്തോളം ‘ എന്നിക്ക് കാത്തിരിക്കാം മെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തെെയാറാണ്.. ഈ കാര്യത്തിന്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *