വിരിഞ്ഞ പൂവ് [രതി]

Posted by

വിരിഞ്ഞ പൂവ്

Virinja Poovu | Author : Rathi

 

ഈ         ലക്കത്തിൽ      കമ്പി            ആവാൻ        ഉള്ളത്            കാര്യമായി         ഒന്നും        തന്നെ    ഇല്ല

തുടർന്നുള്ള           ലക്കങ്ങളിൽ      പ്രതീക്ഷിക്കാം                       വടകരയ്ക്കു         അടുത്ത്       മടപ്പളളി          എന്ന       ഗ്രാമം

അവിടെ        പ്രൈമറി         സ്കൂൾ        ടീച്ചർമാരായ           അച്ഛനും       അമ്മയ്ക്കും           ആയി         ഏക     മകൾ            സിത്താര

ബിരുദ      പഠനം          പൂർത്തിയാക്കി         നാട്ടിലുള്ള         ആണായി             പിറന്നവരെ           ആകെ         കൊതിയുടെ             ഗിരിശൃംഗത്തിൽ         എത്തിച്ചു       നിർത്തുന്ന           മായാമോഹിനി

അച്ഛനും        അമ്മയും          സ്കൂളിൽ          പോയാൽ        പിന്നെ     സിത്താര            വീട്ടിൽ           തനിച്ചാണ്

അമ്മ            ജോലിക്കു          പോകുന്നു        എന്നേ        ഉള്ളൂ…..

മനസ്സ്                മുഴുവൻ           വീട്ടിലാണ്…

പത്തു മണിക്ക്          മുമ്പ്          തന്നെ             കൊതി മൂത്ത         കണ്ണുകളുമായി          ഡസൻ       കണക്കിന്           പൂവാലന്മാർ         ഒലിപ്പിച്ച്         െകാണ്ട്            കുണ്ണ       പെരുപ്പിക്കാനായി           അവിടെ      സ്ഥാനം        പിടിക്കും

വായിനോക്കാൻ             എത്തുന്ന                എല്ലാരോടും            സമഭാവനയോടെ           സിത്താര        പെരുമാറുന്നു…..

എല്ലാവരോടും          ചിരിക്കാനും   കണ്ണിറുക്കി          കാട്ടാനും       പ്രത്യേക           മിടുക്ക്         തന്നെ      ഉണ്ട്         സിത്താരയ്ക്ക്

അതിനാൽ              മതിലിന്       മേലെ             ഉഴറുന്ന        കണ്ണുമായി   കുണ്ണ          ചാർജ്        ചെയ്യാനെത്തുന്ന            ഓരോ         െചറുപ്പക്കാരനും            തന്നോടാണ്      സിത്താരയ്ക്ക്              ഏറെ          ഇഷ്ടം           എന്ന്           തോന്നിപ്പിക്കാൻ              സിത്താരയ്ക്ക്             കഴിഞ്ഞിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *