സുജയുടെ വിടർന്ന പൂ…… [പ്രേമ]

Posted by

സുജയുടെ വിടർന്ന പൂ……

Sujayude Vidarnna Poo… | Author : Prema

 

മണ്ണപ്പം        ചുട്ട്       നടന്ന       കാലം    മുതൽ         തുടങ്ങിയതാണ്          സുജയും         രതിയും          തമ്മിലുള്ള           കൂട്ട്

സ്ക്കൂൾ           ക്ലാസ്സുകൾ       പിന്നിട്ട്          കോളേജ്            ക്ലാസ്സിലും            അവർ          ഒരുമിച്ച്    തന്നെ          ആയി

എന്തിനും         എവിടെയും         അവർ         ഒരുമിച്ചായിരുന്നു

അവരെ           അറിയാത്തവർ        കരുതുക              അവർ        ഇരട്ടകൾ             ആണെന്നാവും…. ഒരേ          നിറം…… ഒരേ         ഹെയർ        സ്റ്റയിൽ….       എന്തിന്?        പുരികം       ഷേപ്പ്            ചെയ്യുന്നത്           പോലും         ഒരു      പോലെ…..

രണ്ട്         പേരുടെയും       മുലകൾ         ഒരു            വലിപ്പം      ആണ്….. നല്ല        മുഴുപ്പും       ആ കൃതിയും          ഉള്ള          ഉരുണ്ട         മുലകൾ…. മുലക്കണ്ണുകൾ       തെറിച്ച്        നില്ക്കും….

മുലകളുടെ           വലിപ്പത്തിലുള്ള          സാമ്യവും          കൃത്യതയും          കാരണമാവാം…. രണ്ട്          െ മാഞ്ചത്തി കളും         ധരിക്കുന്നത്      ഒരേ          അളവുള്ള       ബ്രായാണ്……34b

നടത്തത്തിന്റെ            ഒരു        പ്രത്യേകത                  കാരണമാവാം       ചന്തിക്കനത്തിൽ           ഒരു       പണമിട          മുന്നിൽ       സുജയാണ്     എന്ന്         നമുക്ക്           തോന്നാം

കാരണം          സുജയുടെ         ചന്തി        ഇളക്കം           എളുപ്പത്തിൽ    നമ്മെ          കമ്പി         അടിപ്പിക്കും         എന്നത്         പരമാർത്ഥം

കൂട്ട് കാർ          പലരും        ഉണ്ടെങ്കിലും            സുജയും        രതിയും           തമ്മിലാണ്           പരസ്പരം           മനസ്സ്          തുറക്കുക

സുജയും         രതിയും         തമ്മിൽ         കാര്യമായി         കാണുന്ന        ഈ      അടുപ്പം        കാരണം         ചില        അസൂയാലുക്കളായ           കുശുമ്പികൾ           അവരെ      സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ           എന്ന്       വിളിച്ച്          ആക്ഷേപികുന്നത്         ഇരുവരുടേയും            ശ്രദ്ധയിൽ       പെട്ടു          എങ്കിലും          അവരുടെ      ബന്ധത്തിൽ         ഒരു           വിള്ളലും      ഉണ്ടാക്കാൻ         ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല        എന്നതാണ്          സത്യം…… അവർക്കിടയിൽ            ജന്മനാ         ഉള്ള       വിള്ളൽ         അല്ലാതെ……. !

ഡിഗ്രി           പഠനത്തിന്       ശേഷം           ഉണ്ടായ       വിള്ളൽ       െ സൽ       ഫോൺ          മുഖേന        നികത്താൻ          അവർ               ശ്രമിക്കുമ്പോഴും           പരിമിതി       സംബന്ധിച്ച്           നല്ല         ബോധ്യം    ഉണ്ടായിരുന്നു.

***********”**

മുലയും          തലയും      വളർന്നാൽ    .     അച്ഛനും       അമ്മയ്ക്കും         ആധിയായി

ആദ്യം       കല്യാണം        നടന്നത്     സുജയുടേതാ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *