പൂവും കായും 3 [ആനന്ദി]

Posted by

പൂവും കായും 3

Poovum Kaayum Part 3 | Author : Anandhi

[ Previous Part ]

 

കളിതമാശ          പോലെയാണ്        വിഷ്ണു       തന്റെ        ഉള്ളിലാണെന്ന്          ജയ        പറഞ്ഞത്          എങ്കിലും             അതിൽ         സത്യത്തിന്റെ         കണിക         ഇല്ലാതില്ല

അവർ         പരസ്പരം         ഉള്ളാലെ           ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു            എങ്കിലും           സാഹചര്യങ്ങൾ          ഒത്തു  വരാത്ത          കാരണം          മനസ്സ്            തുറന്നില്ല           എന്ന്        മാത്രം

അതിനിടെ            ജയ         തന്റെ         മുക്കോൺ          തുരുത്തിൽ         വിഷ്ണു                      െ കാണ്ടു          വന്ന       ബ്ലേഡിന്റെ        മൂർച്ച         പരിശോധിച്ചിരുന്നു

ബ്ലേഡ്            ഉപയോഗിച്ച്              മിനുസം         വരുത്തിയ          പൂർതടത്തിൽ           കയ്യോടിച്ചപ്പോൾ   വല്ലാത്ത           സുഖവും         അഭി മാനവും                  തോന്നി       ജയയ്ക്ക്…..

” അല്ലേലും        അവന്       വിഷ്ണുവിന്,       വല്ലാത്ത         കരുതലും          സ്നേഹവും          ആണ്          തന്നോട്…..”

മിനുത്ത            ഉയർന്ന്          െപാ ങ്ങിയ            പൂർ ചെപ്പിൽ          െകെ    മാർബിളിൽ            എന്ന           പോലെ           െ തന്നി          നീങ്ങിയപ്പോൾ            നിർവൃതി          െകാണ്ട്             ജയ      ചിന്തിച്ചു

************

ദിവസങ്ങൾ              തള്ളി        നീങ്ങി….

ഇപ്പോൾ            വിഷ്ണുവിന്റെ       സഹായം           ഇല്ലാതെ         തന്നെ    അത്യാവശ്യം           കസ്റ്റമേഴ്സിനെ        സ്വന്തം          നിലയക്ക്            തന്നെ        കണ്ടെത്താനും               കാശിനോടൊപ്പം              വഴി വിട്ടല്ലാത            തന്നെ          സുഖത്തിൽ        മുഴുകാനും           ജയ         ശീലിച്ചു        കഴിഞ്ഞു

പഴയത്            പോലെ            അവർ            നിരന്തരമെന്നോണം           കാണാറില്ല

ഒരു           ദിവസം           രാത്രി…….

” പണി ” ഇല്ലാതെ             വീട്ടിൽ          ഇരിക്കുമ്പോൾ……

ജയ          വിഷ്ണുവിനെ         വിളിച്ചു

” എടാ….?”

” എന്താടീ….?”

” നീ…. ഒഴിവാക്കുകയാ…. എന്നെ…?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *