എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 7 [ശരവണൻ]

Posted by

എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 7

Enthu Cutaa Satinte Wife Part 7 | Author : Sharavanan | Previous Part

 

ഭർത്താവിന്റ           െചലവിൽ     തന്റെ        കാമപൂരണത്തിന്       അവസരം        ലഭിച്ചതിൽ         സൂര്യയുടെ        ഹൃത്തടം        മോഹത്താൽ         പൂത്തുലഞ്ഞു

കപൂർ ജി യെ          കണ്ട        നിമിഷം         മുതൽ              ഉടലെടുത്ത       ചിന്ത        ….ഒരു       ആഗ്രഹം       എന്നതിൽ           ഉപരി ഒരു          ആക്രാന്തമായി         ഉള്ളിൽ      വളരുകയായിരുന്നു

സ്നേഹ           മൂർത്തിയായ      ഭർത്താവിന്റെ         മുന്നിൽ           നാടകം           കളിക്കാൻ          സൂര്യയ്ക്ക്          ഒരു        കുറ്റ ബോധം    തോന്നിയില്ല          എന്നത്            ഒരു      പ്രഹേളികയായി         അവശേഷിക്കുന്നു

ഭർത്താവിൽ        നിന്നും       ഏതൊരു          ഭാര്യയും            ആഗ്രഹിക്കുന്നത്             ഭോഗ       സുഖമാണ്

തനിക്ക്          യഥേഷ്ടം         രതി   സുഖം       പകർന്ന്        നല്കാൻ           പൂർണ്ണമായും        ദാസിന്        കിഴിയുന്നു….അതിൽ      സന്തുഷ്ടയുമാണ്               സൂര്യ

“എന്നും         തന്നെ          ഭോഗിച്ച്       തളർത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ      , കള്ളൻ….!”

കുസൃതി       ചിരിയോടെ          സൂര്യ        നിത്യവും       ഓർക്കും

” അതിലും      നന്നായി        ഭോഗിച്ച്          കീഴ്പ്പ്പെടുത്താൻ        ആർക്കും        കഴിയുമെന്നും        തോന്നുന്നില്ല….. പിന്നേ     എന്തേ        ഈ ദൃശം      ഒരു     മോഹം…?”

സൂര്യ          പ്രായോഗികമായി        ആലോചിച്ച്         കൂട്ടുമ്പോഴും          മനസ്സിൻറെ           ആഴങ്ങളിൽ          എന്തോ         ഒരു      ഇത്….!

കണ്ട        മാത്രയിൽ         തന്നെ       തുടങ്ങിയതാണ്

കണ്ടതിന്        ശേഷം        ആ       പേര്        ഓർക്കുമ്പോൾ        തന്നെ        ഒരു          തരിപ്പ്…..

ദാസിന്റെ           കണ്ണിൽ        ഭർത്താവിനെ         ദേവതുല്യം          പൂജിക്കുന്ന           ത്യാഗ     സന്നദ്ധയായ       ശീലാവതിയാണ്      സൂര്യ

അറച്ചറച്ച്      അവതരിപ്പിക്കാൻ         മടിച്ച്        ദാസ്         നിന്നപ്പോൾ      നല്ല       പാതിക്ക്         വേണ്ടി           എന്തിനും        തയ്യാറായി       നിൽക്കുന്ന             ഭാര്യ          താങ്ങായി        നിന്നതിൽ      അനല്പമായ            നന്ദിയും     കടപ്പാടും         ദാസ്        മനസ്സിൽ       സൂക്ഷിച്ചു

അടുത്ത         ദിവസം      ഓഫീസിൽ         പോയി        വരുമ്പോൾ         എത്രയും       വേഗം    കപൂർ ജി യുടെ            അരികിൽ      അണയാൻ           ദാസ്      അവസരം     ഉണ്ടാക്കി       വരണേ      എന്ന്             സൂര്യ     ഉള്ളുരുകി    പ്രാർത്ഥിച്ചു

ആധുനിക        സമ്പദ്     വ്യവസ്ഥയിൽ          ജോലിയിൽ    സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്              സുന്ദരിയായ           ഭാര്യയെ    .  കാഴ്ച        വയ്ക്കുന്ന        നീചനായ      ഭർത്താവ്          എന്ന         കുറ്റ ബോധം          മരണം         വരെ         തന്നെ            വേട്ടയാടുമെന്ന         ചിന്ത          ദാസിനെ       . വല്ലാതെ      വേദനിപ്പിച്ചു

ഓഫീസിൽ         ജോലിയിൽ      വ്യാപൃതനായിരിക്കേ             ദാസിന്റെ          ലാൻഡ്         ഫോൺ     നിർത്താതെ       . ചിലച്ചു

ദാസ്        ഫോൺ       എടുത്തു

മറു തലയ്ക്കൽ             കപൂർ ജി     ആയിരുന്നു

ദാസിന്റെ          മനമൊന്ന്        പിടഞ്ഞു

“ഗുഡ്     മോണിംഗ്      മിസ്റ്റർ     ദാസ്… അയാം      കപൂർ….”

“ഗുഡ്     മോണിംഗ്       സർ…. ”

“യെസ്,    മിസ്റ്റർ     ദാസ്…. യൂ      മീറ്റ്     മീ      ഷാർപ്പ്      അറ്റ്     12 നൂൺ…. ഒക്കെ…”

”  യെസ്….. സർ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *