ദി മിസ്ട്രസ് 7 [Play Boy]

Posted by

ദി മിസ്ട്രസ് 7

The Misterss Part 7 | Author : Play BoyPrevious Part

 

കുറച്ചു നാളെത്തെ ഇടേവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ വീണ്ടും എഴുതുന്നത്..exam കാരണം തിരക്കായതിനാലാണ് എഴുതാത്തത് .തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും എഴുതാൻ താമസിക്കും. അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക.

 

പൂജ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി:

” ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെത്തി എന്നറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എന്തിനിവിെടെത്തി എന്ന് നീ അറിയണം ” .

 

” പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെത്താൻ കാരണമായത്. സുഖം, പ്രതികാരം, പണം, ഇവയുടെ സ്വധീനമാണ് എന്നെ ഇന്നു കാണുന്ന ഞാനാക്കി മാറ്റിയത്..

“പണം, ക്യാഷ് അത് എന്നെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളും , അവരുടെ അലർച്ചയും , നിലവിളിയും, യാചനകളും എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കിയിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ സുഖത്തിനെക്കാളും ഒരു വലിയ സുഖം എനിക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇതും പറഞ്ഞ് പൂജ സുധിയുടെ കരണത്തിട്ട് ഒന്നു പൊട്ടിച്ചു.
അവന് നന്നായി വേദനിച്ചു അവൻ കവിൾ തടവിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ” താങ്ക്യൂ    മിസ്ട്രസ് ” .

അടിമകളുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഒരു ഹരമായിരുന്നു.

പൂജ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി: എനിക്ക് ലാഭിഷായി ജീവിക്കാൻ പണം വേണം, എനിക്ക് പണത്തിന് വേണ്ടി ആരെ മുന്നിലും കെെ നീട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് വേണ്ട പണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഒരു രാത്രിക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോരാത്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പോർൺ സെെറ്റും ഉണ്ട് . ഇവിടെ നടക്കുന്നതാെക്കെയും ഷൂട് ചെയ്ത്  Live ആയും അല്ലാതെയും സെെറ്റിലിടും. പിന്നെ Live ൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യൂ വേഴ്സ് പറയുന്ന എന്തു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അതിനൊക്കെ പ്രത്ത്യേകിച്ച് ടിപ്പ്സും കിട്ടും ,ലക്ഷങ്ങളാണ് ഈ വകയിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എതാണ്ട് ഒരു രൂപം കിട്ടിക്കാണും.

ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെത്തി എന്നു പറയാം…

പൂജ വീണ്ടും ഗ്ലാസിൽ മദ്യം നിറച്ച ശേഷം ഒരു സിപ് എടുത്തിട്ട് തുടർന്നു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *