ഊട്ടിയിലെ സുന്ദരി 3 [അനിൽ]

Posted by

ഊട്ടിയിലെ സുന്ദരി 3

Ootiyile Sundari Part 3 | Author : Anil | Previous Part

 

 

” പ്രിയപെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നത് പച്ചയായ സംഭവകഥയാണ് 2010 കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നത്. “”.

മഴയുടെ ശക്തി പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഞാൻ തലതിരിച്ച് ഭവാനിയെ നോക്കി , തലയിലെ വെളളം തുടച്ചു കോണ്ടിരുന്നു അവൾ യെ സാർ ഇപ്പടി പാക്കരെ? മഴ നല്ലാറുക്കാ? ഞാൻ നീയെതുക്കു വന്നെ,ശീഘ്രമാ റൂമുക്ക് കലബ്..

അതിനു അവളുടെ മറുപടി ചിരിയായിരുന്നു. . സതൃത്തിൽ മഴ നനഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പെണ്ണിൻെഅംഗ ലാവണൃങ്ങൾ മിന്നലിൻെ വെട്ടത്തിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു. ഞാനാകട്ടെ കൺട്രോളിൻെറ നെല്ലിപലക കണ്ടു പാൻെറിനുളളിൽ കബിയായി ഞെളിപിരികോളളുന്ന കുണ്ണ. ഒന്നു കെട്ടി പിടിക്കാൻ വെബുന്ന മനസ്സ് …. ഏതോരാണും വിശ്വാമിത്രനാവാൻ നോക്കിയാലും പെണ്ണിൻെറ അഴകിനുമുൻപിൽ മനസ്സ്വാ കീഴടങ്ങുമെന്ന് ധിക്കാരിയായ എനിക്കു ബോധൃമായി.

അവളാകട്ടെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്കു വന്നു, എൻെറ ഹൃദയമിടിപ്പു കാതുകളിൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു, ഫെയറാൻ ലൗലിയുടെ മണം എന്നിലേക്കു വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ ഇരച്ചുകയറി. ഭവാനി. നാ ഉൺകിട്ടെ ഒന്നു കേട്ടാ ഒാകെ സോല്ലുവികളാ?
ഞാൻ ഞെട്ടലോടെ എന്ന? അവൾ നീകെ പോകക്കൂടാതെന്നു കടവുൾകിട്ടെ വേണ്ടികിട്ടെ പോകാമെ ഇരുന്നാ ഉൺകകൂടെ ഞായർ കളമെ കോവിലുക്ക് വരാമെന്ന് വേണ്ടികിട്ടെ എൻകൂടെ കോവിലുക്ക് വരിയാ? !!! പഷ്ടറ്റ് ഞാൻ വരില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൾ പിണങ്ങും ഇൗ ചരക്കിനെ ഒന്നു അനുഭവിക്കാൻ ഏത്ര പേരാണ് കബനിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ആരെക്കിലും കബനിക്ക് പുറത്തുവച്ച് കണ്ടാൽ പിന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാട്ട്മെൻെറിലും അത് പാട്ടാകും. കട്ട് തിന്നാനാണല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *