?നിഷിദ്ധപ്രണയം?2 [സഞ്ജു ദേവ്]

Posted by

നിഷിദ്ധപ്രണയം 2

Nishidha Pranayam Part 2 | Author : Sanju Dev | Previous Part

 

ഗൾഫിലെ ബിസിനെസ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിനാട്ടിലേക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മധുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരേഒരു ചിന്തയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇനിയുള്ള കാലം കുടുംബതൊടു കൂടി ജീവിക്കണം .

ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണു മധു ഇപ്പോൾനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത്

അന്നനുവിനു പ്രായം പത്ത്

കുടുംബതോടെയുള്ള ജീവിതം മധു ശെരിക്കും എൻജോയ്ചെയ്‍തു.

ഇടക്കു പല ബിസിനസ്കളും ട്രൈചെയ്തു നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നുംഅങ്ങോട്ട്ശെരിയായില്ല .

അങ്ങിനെ അവസാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് .

..

മകൾ അനഖ പത്താംക്ലാസ്  കഴിഞ്ഞ സമയം തൊട്ട് ഒരുകൊച്ചു സുന്ദരിയായി എന്നു പറയാം

അവൾക് എപ്പോഴുംഅച്ഛനോടയിയിരുന്നു പ്രിയം

അച്ഛൻ വന്നിട്ടെ ഉറങ്ങു  അച്ഛനൊരു ഗുഡ്നൈറ്റ് കിസ്സ് കൊടുത്തെ രാത്രി കിടക്കു..

ആദ്യമാധ്യമൊന്നും മധു അതുകാര്യമാക്കിയില്ല..

ഒരു മകൾക്കു അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം അത്രമാത്രം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *