റോസിയുടെ അപ്പം [Pv]

Posted by

റോസിയുടെ അപ്പം

Rosiyude Appam | Author : Pv

 

കല്യാണം      കഴിഞ്ഞു     ഏറെ     ആകുമ്പോൾ    തന്നെ      ജോയിക്ക്     സ്ഥലം     മാറ്റമായി………..  മലയോര    പ്രദേശത്തെക്ക്…….. നിങ്ങൾ    അറിയുന്ന    സ്ഥലം     തന്നെ…….

ദേവികുളം…..

പറഞ്ഞപ്പോ     അങ്ങു    തീർന്നു….

അടിമാലിന്ന് പോണം…… മൂന്നര….. നാല്    മണിക്കൂർ…… അതോ… ഹരിപ്പാട് നിന്ന്    കൊല്ലത്തേക്കുള്ള     ദൂരം    പോലുമില്ല

കോട്ടയത്തു നിന്ന്    അടിമാലി     എത്തണമല്ലോ…. ആദ്യം…

അപ്പോ….. ആകെ     മൊത്തം….. കുറഞ്ഞത്….. അഞ്ച്…. അഞ്ചര    മണിക്കൂർ….. യാത്ര…..

അശനിപാതം     പോലെ…. ഈ     സ്ഥലം    മാറ്റ    ഉത്തരവിന്റെ     കൂടെ…. ഒരു     മധുരവും     ഇല്ലാതില്ല….

ഡെപ്യൂട്ടി    തഹസിൽദാർ     ആയുള്ള     ഉദ്യോഗ കയറ്റം    കൂടി    ഉണ്ട്….. കൂടെ…..

നന്നേ    ചെറുപ്പത്തിൽ…. ജോലിക്ക്    കയറിയതാണ്…. ജോയ്…. വര്ഷം… ഇരുപത്തി നാല്   ഇനിയും     കിടക്കുന്നു…..

എന്ന് വച്ചാൽ….. ഒരു നിലയിൽ     എത്തിയേ…. പിരിയൂ    എന്ന്     സാരം….

കല്യാണം     കഴിഞ്ഞു    പത്താം     പക്കമാണ്    …. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ     കരി     നിഴൽ     വിരിച്ചു കൊണ്ട്….. ഈ     ഒരു    ഉത്തരവ്      വരുന്നത്…

ലേറ്റ്    മാര്യേജ്    ആണ്    ഒരു കണക്കിന്     പറഞ്ഞാൽ..  .  ജോയിയുടേത്

കല്യാണം     വേണ്ടെന്നു    വെച്ചതൊന്നും     അല്ല…. അങ്ങു   …. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത… കാരണത്താൽ     നീണ്ട്    പോയി…  അത്ര തന്നെ….

റോസിയാണ്    ജോയിയുടെ..  ഭാര്യ….

കോതമംഗലത്തു നിന്ന്…. ഒത്തിരി… ഉള്ളോട്ട്    പോണം….. ഓണം    കേറാ മൂല    എന്ന്   പറഞ്ഞാൽ…. റോസി     വല്ലൊം…. പറയും..  .  കാരണം… അവൾ… തന്റേടി    ആണ്…. അധ്വാനിയും…..

പെണ്ണെങ്ങനെ…. കാണാൻ… എന്നല്ലേ….

പതിവിൽ     കവിഞ്ഞ     നല്ല     ഉയരം… അഞ്ചടി…. ഒൻപത്….. (ജോയിക്ക്   രണ്ടിഞ്ച്     കൂടുതൽ… ഉള്ളത്    കാര്യായി….. )

മോശമല്ലാത്ത    നിറമാണ്    റോസിക്ക്…

അവയവ    പുഷ്ടി…. വേണ്ടുവോളം…. (പച്ചയ്ക്കു    പറഞ്ഞാൽ…   മുലയും    ചന്തിയും….. വേണ്ടുവോളം… )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *