കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 2 [റമീസ്]

Posted by

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 2

[റമീസ്]

PREVIOUS PART

 

]m{S SpXÀ¶v sNm*n^n¶p. CXNv AkÄ dm¡n tWm¡n AktWmXv hwhm^n¡pw ASv bns¶ ssNNÄ X¨nRv–hv ks^ B]n. Hmt^m Nm^y§Ä b_]ptdmÄ AkÀ l^n]m F¶p b_ªp ssN fp«³ SpX§n. A§sW W½Ä N`vbä C F¯n AknsX DÅ H^p tgm¸n N]_n \§pw Akapw NqXn tgm¸n N]_n AkÄNv Np_¨p shN-vhn {ZÊv– FXp¯p. A§sW AknsX Wn¶v C_§n Aksâ D½msâ AWn]¯n ]psX knXvsâ AXp¯v F¯n.Mm³ NmÀ sshZv B¡n At¸mÄ Ak³ Hmt¡ F¶v b_ªp C_§m³ tWm¡pt¼mÄ At¸mÄ AkÄ tImUn¨p AktWmXv. “”WnW¡v Sn^n¨p k^pt¼mÄ C_§n]m tbms^ WnW¡v Fs´¦n`pw ASn]mkng] Dt*m CknsX “”
A`n : At¿m Wn§Ä cmfn`n B]n«v tbmNpt¼mÄ Mm³ sk_psS F´nWm N«p_p¼v B]n«v NqsX
Mm³ : ASv H¶pw Wo tWm¡* Wo]pw km H^p ^hw Asà AXn¨p sbman¨p C§p tbm^mw Asà Bgn
Bgn : ASv Ss¶ Wo]pw km A`n
A`n : `mÌv Mm³ bl B]n F¶p b_]^pSv
Mm³ :CÃ Wo tZmÀ t¢msh sI¿
Ak³ bn¶]pw H¶v fXn¨t¸mÄ AkÄ dm¡nt`Nv Sn^nªp ssN C«p tZmÀ AX¨p. tZmÀ AXNpt¼mÄ Aksâ ssN S«n AkapsX Pu¬ sâ kÅn `qhv B]n ASv Np_¨p sS¶n fm_n AkÄ tkPw tZmÀ AX¨p fp¶n`vNv fm_n At¸mÄ AkapsX fp`NÄ fp¡m`pw bp_¯v B\v AkÄ tkPw Pu¬ tWs^ C«p F¶n«v Fsâ fpO¯p tWm¡n NÅ In^n In^n¨p. Mm³ fpOw sNm*v Òv½vfv F¶v fqan dm¡n tWm¡pt¼m A`n GtSm t`mN¯p F¯n] tbms` C^p¶nWv Wm«n FÃmk^pw bp_sN WX¡p¶ sfm©¯n iq_n ]psX fp` fp¡m`pw N*n«v.Np_¨p Njnªp W½Ä Fsâ FtÌäv C F¯n.
AkÄ tW^s¯ kmPn] HmkÀ tNm«v C«p W½Ä FÃmk^pw bp_¯p C_§n. At¸mÄ FtÌäv tWm¡n WX¯p¶ UnkmN^³ tI«sâ W½psX AXp¯v k¶p. kntlgw b_ªp F¶n«v Mm³ Fsâ ems^y]pw A`n Dw b^nI] sbXp¯n A§sW Np_¨p kntlgw b¦v sk¨SnWp tlgw Mm³ Fs´ms¡ CknsX FtÌäv kntlgw tImUn¨p §mWpw UnkmN^³ tI«Wpw NqXn AknsX DÅ ko«n N]_n iman C^p¶p hwhm^n¡m³ SpX§n. At¸mÄ Fsâ em^y Dw A`n]pw NqXn Ipäpw Nm\m³ C_§n.
§mWpw UnkmN^³ tI«Wpw NqXn hwhm^n¨p Njnªp N\¡p FÃmw s_Zn B¡n. tI«³ Wfp¡v D¨¡v DÅ cpZv– s_Zn BNmw F¶p b_ªp sSm«v A¸p_Sv DÅ A]mapsX ko«n tbm]n Mm³ Fsâ em^y tbm] kjn]n C_§n Np_¨p A¸p_Sv F¯n]t¸mÄ AkÀ hwhm^n¨p WX¡p¶p. Mm³ tkPw WX¶p AkapsX fäm^p sshZn Wn¶v Ak^vNv H¸^w WX¡m³ SpX§n. AkÄ Ct¸mÄ Fsâ Dw Aksâ shâÀ C B\v.
Bgn : F´m]n Nm^yw hwhm^n¨p Njntªm.
Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *