ടീച്ചറും സാറയും 2 [BLACK FOREST]

Posted by

ടീച്ചറും സാറയും 2

Teacherum Sarayum 2 Author : BLACK FOREST

READ FIRST PART  CLICK HERE 

hm_]psX]pw Xo¨_nsâ]pw NanNÄ UnkthW NqXnk¶p ,b`S^¯n DÅ b^o£\§Ä AkÀ WX¯n

hm_]psX Ip*nsâ]pw kn^`nsâ]pw fmhvf^nNS]n Xo¨À NqXpS sI_p¸Nm^n]m]n DÕmikSn]m]n .bj] Ip_pIp_p¡pw ht´mgkpw XosIÀ¡p Sn^nsN `en¨p .AkVn]pÅ Unkh§an bN`pw ^m{Sn]pw AkÀ ^Sn]psX tf¨n¸p_§Ä tSXn A`ªp .WnÀkrSn]Xª Nq¼n] fnjn]pw SaÀ¶ l^o^kpfm]n b^hvb^w bp\À¶p AkÀ AknsX kn`hn .hm_Nv Wm«nÂtbmtN* Unkh§an fNÄ `£vfn Nq«nWpk^pw ,hm_m]pÅt¸m`pw AkÄ k^m_p*v ,A½]psX emk§Ä AkÄ {l²n¡m³ SpX§n hm_m]pÅt¸mÄ Nm\n¡p¶ Ip_pIp_p¡pw {bh^n¸pw Ssâ]Xp¯p Csöp AkÄ Sn^n¨_nªp A½t]mXv AkÄ H¶pw tImUn¨nà .sb³g³ km§n¡m³ Xo¨À {Xog_n]n tbm]Unkhw tWm¡n `£vfn AknsX F¯n hm_ tW^s¯ k¶ Unkhw

hmt^¨n MmsWm^p Nm^yw tImUn¨m hSyw b_]ptfm

ifv tImUn¡p

Mm³ Np_¨m]n {l²n¡p¶p ‘A½ hmt^¨n DÅt¸mÄ e]¦^ ht´mgkpw DÕmikpw Nm\n¡p¶p , tI¨n tbm]n¡jnªm tWs^ f_n¨pw Mm³ k¶pWn`vNpWSv tbm`pw CãfÃm¯tbms` , Wn§Ä S½n F´m

M§Ä S½n F´v

tI¨n F´ms\¦n`pw Sp_¶p b_tªmaq

WnW¡nsS´m `£vfn

tI¨n Mm³ N`ym\w Njnªp H^p Npªnsâ A½]m\v FWn¡pw fWÊn`mNpw

F´v fWhn`mNpw Wo Fs´ms¡]m b_]pt¶

‘A½ Cu Nm\n¡p¶ DÕmikpw ht´mgkpw MmWpw Nm\n¡m_p*v tI«³ k^pt¼m

WnW¡v sk_psS tSm¶p¶Sm

AsS tSm¶p¶Sm A§sW tSm¶p¶ps*¦n Ft´`pw Nm^\kpw Nm\pt`m ,A½t]mXv tImUn¡m³ H^p fXn hm^à Mm³ A½t]mXv tImUnt¨mamw

tk* `£vfn A½t]msXm¶pw tImUn¡* sk_psS´nWm DÅ ht´mgw Na]p¶Sv

FWn¡m^ptXw ht´mgw Na]\sf¶nà bs£ hSyw FWn¡_n]\w

MmWpw A½]pw b^hvb^w ht´mgn¡p¶p A{S Ss¶

F¶pk¨m s`hvdn]³

ifv AsS

A¼Xn ‘A½ NÅn

´pbän

G]v H¶pfnà {bm]w C{S]n«pw tfmiw SoÀ¶nÃ

CSnW§sW {bm]sfm¶pfnà `£vfn fWÊpsk¨m Ft¸m tkt\`pw sI¿mw

¶m`pw

F´v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *