അമ്മയുമായി ഒരു ബന്ധം [പോരാളി]

Posted by

അമ്മയുമായി ഒരു ബന്ധം [പോരാളി]

AMMAYUMAYI ORU BANDHAM AUTHOR PORALI

Fsâ tb^v fWp k]hv 23 Fsâ KoknS¯n WX¶ In` AWpek§Ä B\v CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv. Fsâ Aѳ H^p In«n N¼Wn kÀ¡v– sI]p¶p Fsâ AWn]³ H^p tdmÀZnRv h-vNqan`m\v bYn¡p¶Sv Ak³ AkSnNv fm{Stf k^p. bns¶ Fsâ A½ Cu NT]ns` Wm]nN k]hp 50 B]n. tb^v ^lvfn A½ H^p siuhv sskcv– B\v. A½s] Nm\m³ Ct¸mas¯ hnWnf WXn D^zzlns] tbms` C^n¡pw. AsS ^qbw AsS Wn_w.

Mm³ Fsâ A½s] tfmin¨p SpXPn]Sv Mm³ ¹hv Xp C bYn¡p¶ Nm`w sSm«m\v. A½]psX Npanho³ Nm\p¶Sv B]n^p¶p Fsâ sf]n³ timdn. B l^o^w Fs¶ kÃmsS tfmin¸n¨p. Nm`w Njnªp tbm]n Mm³ tNmtaKv HsN Njnªv tKm`n sI¿m³ SpX§n. Fsâ hf{bm]¡mÀ Hmt^m ss`³ Dw shäv B¡n hpPn¨p. dm¡n DÅkÀ knkmiw Njn¨p. Mm³ fm{Sw C§sW Fsâ tfmi§Ä sNm*v C^p¶p. F¶pw ^m{Sn A½s] HmÀ¯p km\w knXpt¼mÄ FWn¡v A_n]mfm]n^p¶p CSp H^n¡`pw WX¡m³ tbmNp¶nà F¶p. F¶m`pw Mm³ B lo`w SpXÀ¶p. hz´w A½s] HmÀ¯p km\w knXp¶ hpOw ASv BÀ¡pw A§sW fWhn`mNnÃ. hz´w A½s] HmÀ¯p knXp¶ hpOw tks_ H^p sb®nsW HmÀ¯p kn«m`pw Nn«nÃ.

A½s] NnX¸_]n hz´w BNm³ bäpsf¶p Mm³ hzbvW¯n tbm`pw N^pSn]Sv AÃ. F¶m FWn¡v AsSÃmw tWXn S¶Sv H^p 3 Np¸n dn]À B\v..

A¶v H^p Mm]_mjv¨ B]n^p¶p Mm³ bSnkv tbms` {c*v–hv Csâ NqsX dn]À AXn¡pkm]n^p¶p. FÃm kosNân`pw FWn¡v CSp bSnkv B]n^p¶p. dn]À AXn HsN Njnªv Mm³ ko«nt`Nv sI¶q A½ kmSn Sp_¶p FWn¡v cpZv– HsN S¶p.

AÑsW Nm\msS C^p¶t¸mÄ Mm³ Sn^¡n.

“”A½ Aѳ F´ns]? “”

Aѳ C¶v k^nÃXm Nq«pNm^sâ ko«n NnX¡pkm F¶p. k*n HmXn¡m³ bän] b^pk¯n Aà F¶p. Fs¶ knan¨t¸mÄ b_ªSm… H^p {c*v Csâ bmÀ«n¡v tbm]Sm]n^p¶p Aѳ

A§sW MmWpw A½]pw ko«n Hä¡m]n…

Mm³ bns¶ _qfn tbm]n NnX¶p bs£ FWn¡v D_¡w k¶nÃ. Mm³ bns¶ H^p Sp*v `mbvtXm¸n C^p¶p N*p. Ouilf fnn sX Sp*v B]n^p¶p Mm³ Nt*. Fsâ A½¡pw guilf fnn Dw sh]nw {bm]w B]n^p¶p ASpsNm*v Ak^psX Sp*v Nm\pt¼mÄ FÃmw Mm³ Fsâ A½s] HmÀ¡pw.. A¶v B Sp*pNÄ N*t¸mÄ FWn¡v A½s] Nan¡\w F¶ H^p kmln D*m]n.

Mm³ bSpsN Fsâ _qfn Wn¶pw At½sX _qfnt`¡p WX¶p. Fsâ hmVWw ASptbms` N¼n B]n^p¶p..

A½ A½sX _qfn D_Ps¯ NnX¡pkm]n^p¶p. Mm³ fp_n]nt`mXv tN_n]Spw A½ sdZn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *