എന്നെന്നും കണ്ണേട്ടന്റെ 5 [MR. കിങ് ലയർ]

Posted by

എന്നെന്നും കണ്ണേട്ടന്റെ 5

Ennennum Kannettante Part 5 Author : Mr. King Liar

Previous Parts

 

 

 

 

തുടരുന്നു………

അങ്ങനെ ലോറിയെ ലക്ഷ്യം ആക്കി ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പെട്ടന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് കണ്ടത് ഒരു ബൈക്ക് ലോറിയിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ബൈക്ക് നിർത്തി അവിടേക്ക് ഓടി ചെന്നു. പെട്ടന്നുതന്നെ അവിടെ ആളുകൾ കൂടി ആക്‌സിഡന്റ് ആയവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക് കൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ബൈക്ക് എടുത്തു നേരെ വീട്ടിലേക് വിട്ടു. യാത്രയിൽ മുഴുനീളം അമ്മയുടെ വാക്കുകളും മാളുവിന്റെ മുഖവും ആയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ. “അല്ല ഞാൻ എന്തിന് മരിക്കണം. എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്റെ മാളുവിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കണം അമ്മയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസിലപിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നു ബെൽ അടിച്ചു. മാളു ആണ് വന്നു ഡോർ തുറന്നത്.

“അല്ല കണ്ണേട്ടൻ എവിടെ പോയതാ “

“ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത്….. “

“നീ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ജ്യൂസ് എടുക്ക് “

“അഹ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം “

ഞാൻ നേരെ അമ്മയുടെ റൂമിലേക്ക്‌ നടന്നു. എന്നെ കണ്ടതും അമ്മയുടെ മുഖത്തു ദേഷ്യം കാർമേഘം പോലെ നിറഞ്ഞു.

“അമ്മേ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ചെയ്‌തത്‌ തെറ്റാണ് എന്ന് പക്ഷെ അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്റെ പെണ്ണാ മാളു അവളെ എനിക്ക് വേണം”

ഇത്രയും ഞാൻ എങ്ങിനെയോ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു.

” കണ്ണാ….. എനിക്ക് 2 ആഗ്രഹം ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാളുവിനെ പൊന്ന് പോലെ നോക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലേക് അവളെ ഏൽപ്പിക്കണം രണ്ട് മോന് ഉത്തമമായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിലൂടെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സഫലം ആയി. മാളു ഇനി അവളാണ് നിന്റെ ഭാര്യ മോൻ ആണ് അവളുടെ ഭർത്താവ്.എനിക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ ആവിശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവളെ ഒഴുവാക്കുമോ എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഇല്ലാതെ ആയി. ശരിക്കും അവൾ മോന്റെ ഭാര്യ ആവണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം ആയിരുന്നു.പിന്നെ അമ്മ നേരത്തെ മോനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അത് മോൻ അവളെ ആത്മാർഥമായി ആണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ അമ്മക്ക് മനസിലായി എല്ലാം. “

“കണ്ണേട്ടാ…….. “

“ആ….. വരുന്നു. “

“അമ്മേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെകിൽ അമ്മ ക്ഷമിക്കണം “

“മോൻ എന്നും അവൾക്കും അമ്മക്കും വേണ്ടി അല്ലെ ജീവിച്ചട്ടുള്ളു. കണ്ണൻ തന്നെയാ മാളുവിന്‌ ഏറ്റവും യോചിച്ചവൻ മോൻ ചെല്ല് “

ഞാൻ അമ്മയുടെ റൂമിൽ നിന്നും മാളുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു.

“ദാ ജ്യൂസ് “

 

Mm³ AkapsX ssN]n Wn¶pw Kyqhv km§n tXdnan sk¨p F¶n«v Aksa sbm¡n FXp¯v _qfnt`¡v WX¶p

“”F´m Nt®«m Cu Nm\n¡pt¶ s¶ knXv At¿m tlm F´m CSv “”

“”H¶v AX§n NnX¡Xn sbs® tks_ B^pw AÃmt`m Wnsâ sN«nt]m³ Asà “”

Mm³ Aksa sdZn sNm*v tbm]n NnX¯n MmWpw AktamXv– H¸w NnX¶p.

“”fmap F¶pw Fsâ H¸w Wo]p*mtkm “”

“”ASv F´m¸m C§sW H^p tImUyw “”

“”b_]Xn sbs® “”

“”Cu fmapknsâ I¦ns` AkhmW SpXn¸v DÅXpt¯maw fmap Nt®«sâ H¸w D*mkpw “”

AkapsX km¡pNÄ Fsâ irU]¯n bSn¨tSmsX AktamXv– DÅ Fsâ {b\]w fnjnNan`qsX N®pWoÀ SpÅn]m]n.

“”fmap F¶pw Fsâ H¸w Wo]p*mtkm “”

“”ASv F´m¸m C§sW H^p tImUyw “”

“”b_]Xn sbs® “”

“”Cu fmapknsâ I¦ns` AkhmW SpXn¸v DÅXpt¯maw fmap Nt®«sâ H¸w D*mkpw “”

AkapsX km¡pNÄ Fsâ irU]¯n bSn¨tSmsX AktamXv– DÅ Fsâ {b\]w fnjnNan`qsX N®pWoÀ SpÅn]m]n bp_t¯¡v HjpNn. Mm³ AkapsX sIkn]n bSns] NXn¨psNm*v b_ªp

“”sF `kv ]q fmaq«n “”

AkÄ Np^p¡nsNm*v Fs¶ C_p¡n sN«nbnXn¨p.Mm³ AkapsX Njp¯n fp¯n. bSns] Aksa F¶n Wn¶pw AXÀ¯n sNm*v Mm³ AkapsX fpOw Fsâ ssNNp¼nan tNm^n FXp¯v sNm*v AkapsX AV^§sa knjp§n bSns] ASns` fVp^w WpN^m³ SpX§n AkÄ Fsâ Ip*pNsa]pw WpNÀ¶psNm*n^p¶p. Mm³ Fsâ ssN AkapsX fm¼j§sa `£yw B¡n Wo¡n Fsâ Wo¡w SXªp sNm*v AkÄ b_ªp.

“”G«m FWn¡v AknsXs]ms¡ WÃ tkUW D*v C¶v tk* G«m fmapknWv– k¿m¯Sv sNm* “”

AkÄ A{S]pw tkUW C¶s` hin¨p F¶v HmÀ¯v Fsâ I¦v bnXªp. Mm³ Aksa fp_p¡n sN«nbnXn¨p sNm*v AkapsX sWän]n fp¯n.

CÃ fmap C¶v CWn Fsâ sbm¶nsW Mm³ H^p Nm^\klm`pw Mm³ tkUWn¸n¡nÃ. FWn¡v F¶pw tk\w Cu NÅnsb®nsW.

“”AsS Mm³ D¨¡v Njn¡m³ H¶pw D*m¡n]änÃmt«m “”

“”Fsâ sb®nsW Mm³ CWn Cs¸m Ft§mt«¡pw knXnà “”

“”As¸m knl¡pt¼mÄ F´v sI¿pw “”

“”Mm³ AX Snt¶maw “”

“”AXt]m FknX¶p “”

Mm³ AkapsX fUWs¨¸n bSps¡ AfÀ¯n sNm*v b_ªp
“”tU CknX¶p “”

“”Bs¿ kyànsN«Sp, tbm AknX¶v “”

“”Fsâ Np_p¼n¡v Wm\w kt¶m. ASv FWn¡v fm{Sw DÅStà “”

“”Cu N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv G«³ “”

Mm³ bn¶]pw AkapsX AV^§ans` tS³ WpN^m³ B^wen¨p.

“”G«m knXv Mm³ tbm]n Njn¡m³ Fs´¦n`pw D*mNs« “”

“”Np_¨p Njnªp tbmNmw fmap “”

“”At¿mXm, Mm³ tbm]n tkPw b\n Hs¡ SoÀ¯p k^mw “”

AkÄ Fsâ h½S¯nWp Nm¯v Wn`vNmsS Fsâ Nknan H^p D½]pw S¶p AXp¡a]nt`Nv HmXn. Mm³ Np_¨p tW^w AknsX Ss¶ NnX¶p. Aksa Nm\msS B]t¸mÄ Mm³ Aksa Sn^¡n AXp¡a]nt`¡v sI¶p. AkÄ Sn^¡n« b\n]n B]n^p¶p AknsX Mm³ lÐw D*mNmsS bSns] AkapsX bp_Nn sI¶p sb«¶v A§v sN«nbnXn¨p.

“”At½….. “”

“”H¨sk¡tÃXn bnlmsÈ “”

“”Nt®«m…. F´m Cu Nm\nt¨ fWpgysâ WÃ Kok³ tbm]n “”

“”i…. i…. i “”

“”In^nt¨m CSnWpÅSv Mm³ S^mw “”

“”FWn¡v AX fSn “”

“”tlm krànsN« fWpgy³ “”

“”i…. i… i “”

Mm³ AkapsX k]_n NqXn sN«nbnXn¨p Fsâ Np«sW AkapsX WnSwd¯n AfÀ¯n

“”Nt®«m…. “”

“”fw “”

“”NpªpNp«³ Fsâ AknsX Np¯p¶p “”

“”AsS Ak³ Aksâ Np_pªns] AtWgn¡p¶Sm “”

“”F¶m AktWmXv b_ C¶v AkWv Aksâ Np_pªns] Nn«nsöv– “”

Mm³ AkapsX Njp¯n Ipwdn¨p sNm*v b_ªp

“”Np_pªn CÃNn C¸p_w DÅ Bsa Nn«n]m`pw fSn “”

“”A¿Xm A§sW Fsâ tfm³ Cs¸m hpOn¡* “”

“”¹ohv fmaq«n “”

“”AsS G«³ CknX¶v tbms] G«³ CknsX Wn¶m Fsâ b\n H¶pw WX¡nà “”

“”Mm³ tbmkq`m “”

“”Fsâ I¡^ tfm³ Asà Cs¸m tbm]m Mm³ NpªWv Np_pªns] sNmXp¡mw “”

“”hSym]n«pw “”

“”fw “”

“”F¶m H^p D½ Sm “”

AkÄ Fsâ Nknan fp¯n.

“”Bs¿ Nknant`m Ip*n Sm fmap “”

“”SSvNm`w CSv sk¨p AZvKÌv sI¿v dm¡n bns¶ S^mw “”

Mm³ AknX¶v tWs^ _qfn tbm]n `mbv Sp_¶v sf]n Hs¡ sI¡v sI]v–Sp _nss¹ sNmXp¯p Njnªt¸mtj¡pw fmap b\n Hs¡ SoÀ¯p k¶p.

“”G«m NjnNmw “”

“”Np_¨p Njn]s« “”

“”¶m Mm³ A½¡v e£\w sNmXp¯n«v k^mw “”

“”Aiv “”

AkÄ A½¡v e£\w sNmXp¯p k¶t¸mtj¡pw Mm³ `mbv Hmcv– B¡n ssZWnRv tXdnan sI¶n^p¶p.

“”Aiv Njntªm “”

“”Aiv N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv “”

AkÄ FWn¡v e£\w kna¼n S¶p.

“”AÃ Fsâ Nm´m^n Njn¡p¶nÃ. “”

“”Mm³ G«³ Njn¨«p Njnt¨mamw “”

“”ASv tk* km Mm³ km^n S^mw “”

fXn¨p Wn¶ Aksa Mm³ Fsâ fXn]n bnXn¨n^p¯n. e£\w k^n sNmXp¯p AkÄ FWn¡pw.

e£\w Njn¨p Njnªp Mm³ Xokn Nm\m³ tbm]n C^p¶p. t¹ävhv FÃmw NjpNn sk¨p fmapkpw Fsâ A^nNnt`Nv k¶p Mm³ Aksa bnXn¨p Fsâ A^pNn C^p¯n F¶n«v Mm³ AkapsX fXn]n S` sk¨p NnX¶p. AkÄ Fsâ fpXn]njNan St`mXnsNm*n^p¶p.Mm³ bSns] AkapsX fXn]n NnX¶p_§n tbm]n.

“”Nt®«m…. Nt®«m… “”

“”Mm³ N®v Sp_¶t¸mÄ fmap FWn¡pÅ Im]]pfm]n Wn¡p¶p “”

Mm³ FjptWäv C^p¶p. AkÄ Im]¡¸v Fsâ tWs^ Wo«n Mm³ Aksa bnXn¨p Fsâ fXn]n C^p¯n Im]¡¸v km§n. H^p hnbv Im] C_¡n] tlgw N¸v– AkapsX Ip*n fp«n¨p. Akapw H^p hnbv FXp¯p.

“”Nt®«m….. “”

“”fw F´m fmaq«n “”

“”Fs¶ H¶v A¼`¯n sNm*v tbmNptfm “”

“”sNm*ptbmNmt`m AÃ A½ As¸m SWn¨mknÃ. “”

“”Mm³ A½t]mXv tImUn¨p A½ tbm]nt¡mam³ b_ªp “”

“”F¶m Npj¸fnà Wo s_Zn BNv Wfp¡v tbmNmw. “”

AkÄ tkPw AXp¡a]nt`Nv HmXn tkPw b\nNÄ FÃm SoÀ¯p Npan¡m³ N]_n. Mm³ H^p {c*nsW knan¨p AXp¯pÅ t£{Sw FknsX]m\v F¶v tImUn¨_nªp.

Mm³ Npan¡m³ tk*n _qfn sI¶p {ZÊv– FÃmw fm_n¡jnªt¸mÄ B\v dm{Sqfn skÅw kojp¶ lÐw tN«Sv. At¸mÄ FWn¡v H^p NphrSn tSm¶n dmSv–_qfn CXn¨p N]_n]mt`m Atàtk* Aksa C§v bp_¯n_¡mw. Mm³ AknsX tbm]n H^p t¹äv FXp¯v sNm*v k¶p F¶n«v ASv Wn`¯n«v H¸w H^p Wn`knan]pw.

“”fmap HmXn kmt]m “”

sb«¶v fmap DXpSp\n¡v f_pSp\n CÃmsS dmSv–_qfn Wn¶pw C_§n k¶p.

“”At¿m F´v bän Nt®«m””

F¶m tImUykpw B]n. Mm³ AkapsX k^kv N*p N®pw Np®]pw SÅn¸nXn¨p Hä Wn¸v.

“”Nt®«m F´v bän F¶v “”

“”H¶pw bänà FWn¡v Fsâ sb®nsW KWn¨bXn H¶v Nm\m³ B{Piw ASv A§v hmVn¨p “”

“”Upã³ Mm³ F{Sfm{Sw tbXn¨pskt¶m “”

“”Fsâ I¡^ bn\§nt]m B{Piw sNm*tà “”

“”AsS Nt®«m FWn¡v A§Ws¯ H^p B{Piw CÃmt«m “”

At¸mÄ B\v Mm³ Fsâ tNm`s¯ Np_n¨v In´n¨Sv. N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv AXnsbman ^*v tb^pw WNvWÀ.Mm³ fmapknsâ AXpt¯¡v WX¶p AkÄ tkPw dmSv–_qfn N]_n tZmÀ AX¡m³ tWm¡n bs£ Fsâ làn¡v fp¶n AkÄ¡v bnXn¨p Wn`vNm³ hmVn¨nÃ.

“”F´m Nt®«m Cu Nm\n¡pt¶ At¿ Wm\fntà “”

“”Mm³ F´nWm Wm\n¡pt¶ tks_ B^ptX]pw fp¶n AÃtÃm Fsâ sb®nsâ fp¶n AsÃ.””

AkÄ Fs¶ sN«nbnXn¨p sNm*v Fsâ Nknan sW©n NXn¨p.

“”At¿m… F´m fmaq«n Cu Nm\nt¨ FWn¡v sWm´p “”

“”tWmkm³ tk*n]m NXn¨Sv tW^s¯ Fs¶ tbXn¸n¨SnWm\v Cu h½mWw. “”

Mm³ Aksa F¶nt`¡v tIÀ¯p AkapsX sWän]n H^p IpwdWw sNmXp¯p. AkÄ Fsâ sW©n AkÄ NXn¨ hT`¯pw D½NÄ sNm*v fqXn.

“”Nt®«m…… “”

“”´mXn NÅns¸t® “”

“”Fs¶ Np¸n¨p St^m “”

“”At¿ sNm©pt¶m “”

“”St^m “”

“”Mm³ Wns¶ AÃm*v tks_ Bs^ tbm]n Npan¸n¡mWm C§v kmXn Nm´m^n “”

“”F¶m Mm³ Fsâ G«tW]pw Np¸n¡pw “”

“”fmaq«n tU WnÀ¯t«m FWn¡v ASv Cãfmkp¶nà “”

“”l^n…. l^n “”

Mm³ fmapknsW thm¸v tS¨p W¶m]n Npan¸n¨p AkÄ Fs¶]pw thm¸v AkÄ NXn¨ Ø`¯p sNm*t¸mÄ FWn¡v tW^n] Woä AWpeksb«p.

“”Êvhv Aiv “”

“”F´m G«m “”

“”Wo NXnt¨mXp¯p tW^p¶p “”

“”thm_n G«m “”

F¶pw b_ªp AkÄ Fsâ AV^§Ä I¸n k`n¨p.
M§Ä b^hvb^w Npan¸n¨pw tSmÀ¯n]pw dmSv_qfnWv skan]n k¶p.

“”AsS G«Wv DÅ {ZÊv– Mm³ tU AknsX FXp¯v sk¨p«p*v.ASpw FXp¯p _qfnWv skan]n tbm]nt¡m “”

“”ASv F´mXn Mm³ CknsX Wn¶p {ZÊv– fm_n]m “”

“”AsS Fsâ sbm¶p tfmsW Fsâ H¸w Wn¶p {ZÊv– fm_n]m C¶v W½Ä t£{S¯n tbmN¯nà “”

“”Cà fmaq Mm³ H¶pw sI¿nà “”

“”tk*s¶ “”
ASpw b_ªp AkÄ Fs¶ SÅn bp_¯m¡n tZmÀ t`m¡v sI]v–Sp. Mm³ {ZÊv– FÃmw C«v s_Zn B]n Wn¶p. H^p NXpw Wo` gÀ«pw NXpw Wo`¡^ fp*pw B]n Fsâ tkgw. Nps_ sk]näv sI]v–S«pw fmap k^msS B]t¸mÄ Mm³ tZm_n tbm]n fp«n.

“”fmap…. Ft´m^w hf]w B]n CSp…. Wo k^p¶pt*m “”

“”Um k^p¶p…. G«m “”

Mm³ tbm]n thmc]n C^p¶p. sb«¶v fmap tZmÀ Sp_¶v k¶p. AkapsX k^kv N*p A_n]msS Ss¶ Mm³ thmc]n N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv Wn¶pw FjptWäptbm]n. H^p NXpw Wo` hm^n]pw »uhpw. N_p¯ sbm«pw Njp¯n Mm³ sN«n] Sm`nfm`]pw.

“”CSm^m Nmkns` ePkSn tW^n«v {bànlsb«tSm “”

“”AÃ F¶v b_]m³ fmgvWv ePkSns] tW^s¯ N*v b^nI]w kÃSpw Dt*m.””

“”F´v ewPn BXn sbs® Wns¶ Nm\m³. l^n¡pw Mm³ emPykm³ B\v Wns¶ hz´w BNm³ NjnªSnÂ.””

“”H¶v tbm G«m Mm³ Asà l^n¡pw emPw sI]v–SkÄ””

“”AsS CsSm¶p sSm«v Ss¶””

ssN]n H^p hnµq^ sI¸v FWn¡v tWs^ Wo«n sNm*v fmap b_ªp.
Mm³ ASn Wn¶pw H^p WpÅv hnµq^w AkapsX hof´t^O]n A\n]n¨p sNmXp¯p. Mm³ hnµq^w A\n]n¨t¸mÄ AkapsX fnjnNÄ Wn_ªp Mm³ ASv SpX¨p fmäns¡m*v Aksa Fsâ sWt©mXp tIÀ¯p.

“”G«m…… “”

“”fw “”

“”Wfp¡v tbmNt* “”

“”A½t]mXv b_ª«v tbmNmw “”

“” fw l^n “”

M§Ä tWs^ A½]psX fp_n]n tbm]n. M§sa B tkg¯n N*t¸mÄ A½ M§apsX S`]n ssNsk¨p AWp{Pmin¨p. A½]psX fp³bn sk¨p fmapknsW tIÀ¯p bnXn¨p sNm*v Mm³ b_ªp.

“”H^n¡`pw BÀ¡pw kn«p sNmXp¡nà Cksa Mm³ Fsâ sb®m “”

F¶pw b_ªp sNm*v Mm³ fmapknsâ ssN]pw bnXn¨p A½]psX _qfn Wn¶pw bp_t¯¡v k¶p.

“”G«m CWn tbmNmw “”

“”CWn tbmNmw “”

MmWpw fmapkpw tWs^ bmÀ¡n§n tbm]n. Mm³ ssd¡v ÌmÀ«v– sI]v–Sp AkÄ Fsâ bp_Nn N]_n Fsâ k]_n NqXn k`t¯ ssN Ipän fp_p¡n bnXn¨n^p¶p. M§Ä Hmt^m Nm^ykpw hwhm^n¨p A§nsW M§Ä t£{S¯n F¯n. ssd¡v bmÀ¡v– sI]v–Sp MmWpw fmapkpw A¼`¯n N]_n sSmjpSv C_§n. fmap Fsâ sWän]n {bhmUw sSm«v S¶p. M§Ä Sn^n¨p ko«n F¯n.
AkÄ {ZÊv– fm_m³ _qfn N]_n bn¶ms` MmWpw. Mm³ _qfn sI¶t¸mÄ fmap N®mXn]psX fp³bn Wn¡pN]m]n^p¶p. Mm³ bp_Nn NqXn Aksa sN«nbnXn¨p.
Njp¯n D½ sk¨p.

“”F´m G«m Dt±lw “”

“”Up^pt±lw “”

“”C¶v tk* G«m Mm³ b_ªntà FWn¡v AknsX Hs¡ Wà tkUW]m\v F¶v “”

“”ASnWv Mm³ H¶pw sI]v–SnÃt`m fmap “”

“”FWn¡v Cu Nm^y¯n G«sW H«pw knlzmhw Cà “”

“”FXn Nm´m^n Wns¶ Mm³ “”

Mm³ Aksa sbm¡n FXp¯v sdZn NnX¯n B AV^§Ä knjp§n I¸n k`n¨p.Mm³ bSns] Fsâ N^§Ä AkapsX CXp¸n AfÀ¯n. sb«¶v N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv AkÄ Fs¶ SÅn fmän N«n`n Wn¶pw FjptWäp.

A¿Xm Mm³ b_ªntà Cu Nm^y¯n G«sW FWn¡v knlzmhw Cöv NÅ sS½mXn B\v G«³.

“”FXn Mm³ H¶pw sI¿nà “”

“”tk*s¶ C¶v H^p Unkhw AX§n C^n¡v. “”

ASpw b_ªp AkÄ _qfnWv bp_t¯¡v tbm]n. ^m{Sn e£\w Njn¨p Njnªp Xokn N*p sNm*v C^n¡pN]m]n^p¶p Mm³.

“”G«m C¶v Mm³ A½]psX H¸w NnXt¶ms« “”

“”ASv F´nWm “”

“”sk_psS, NnXt¶ms« “”

“”As¸m Mm³ Hät¡m “”

“”C¶v H^p Unkhà ¹ohv G«m “”

“”fw l^n “”

AkÄ NnX¡m³ A½]psX _qfnt`¡pw Mm³ Fsâ _qfnt`¡pw tbm]n. bs£ NnX¶p Gs_ tW^w B]n«pw FWn¡v D_¡w k^p¶p*m]nÃ. Mm³ fmapknsW Cu _qfnt`¡v knan¨p sNm*v k^m³ tk*n A½]psX _qfnt`¡v bSns] WX¶p.
Mm³ A½]psX fp_n]psX kmSn¡ F¯n. sfsà tZmÀ Sp_¶v AN¯p N]_n. fp«n Cjªp Mm³ N«n`nsâ A^nNn F¯n. fmap C¸p_s¯ Aä¯pw A½ en¯nt]mXv tIÀ¶pw B\v NnX¡p¶Sv. Mm³ sfsà fmapknsW knan¨p.

“”fmaq«n…… fmaq«n… “”

AkÄ bSps¡ fnjnNÄ Sp_¶v. Fs¶ N*t¸mÄ B fpO¯p H^p tW^n] tbXn C^¨p N]_n.

“”At¿m G«³ F´nWm Ct§m«v k¶Sv. A½ Fjpt¶Â¡pw tbm G«m “”

“”A½ WÃ D_¡w B\v Wo bp_t¯m«v kt¶ FWn¡v H^p Nq«w b_]m³ D*v “”

“”G«³ tbm Mm³ k^nà “”

“”F¶m MmWpw CknsX N]_n NnX¡mw “”

“”G«m……. Mm³ k^mw “”

“”hSyw “”

“”Aiv k^mw G«³ tbm “”

“”fw…. “”

Mm³ Sn^n¨p tZm_nsâ A^nNnt`¡v WX¶p. sb«Wv Mm³ Sn^n¨p fmapknsW A^nNn sI¶p.

“”F´m G«m Mm³ k^mw G«³ tbm “”

“”ASv AÃ “”

“”bns¶ “”

“”H^p D½ St^m “”

“”CÃ “”

“”D½ S¶ tkPw tbmNmw AÃNnÂ…… “”

“”l^n D½ S^mw bns¶ Ct§m«v k^^pSv Mm³ bp_t¯¡v k^mw “”

“”h½Sn¨p “”

AkÄ Fsâ fpOw bnXn¨p Sn^n¨p Fsâ Nknan AkapsX AV^§Ä AfÀ¯n H^p IpXp IpwdWw FWn¡v WÂNn.

“”CWn tbm Mm³ k^mw “”

“”Mm³ Nm¯n^n¡pw “”

Mm³ tkPw tZmÀ Sp_¶v bp_¯n_§n. fp_n¡v bp_¯v Ss¶ Wn¶p.
Np_¨p Njnªp fmap k¶p tZmÀ Sp_¶p bp_¯n_§n. Mm³ AknsX Wn`vbp*v F¶v AkÄNv A_n]nÃ. N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv AkÄ M§apsX fp_n]nt`¡v WX¶p. Mm³ bp_Nn NqXn Aksa sN«nbnXn¨p H¸w AkapsX km] fqXmWpw f_¶nÃ. sb«¶pÅ Fsâ {bkÀ¯n]n AkÄ BsN tbXn¨p. Fsâ N¿n NnX¶p NpS_m³ {lfn¨p. bs£ Fsâ d`¯nWv fp³bn ASv b^mK]sb«p. Mm³ Aktaw sNm*v _qfn tbm]n. Aksa Wn`¯v WnÀ¯n. Fsâ tWs^ Sn^nª fmapknsâ AV^§Ä Mm³ km]v¡pÅn B¡n I¸n k`n¨p. Np_¨p tW^w ASv SpXÀ¶p. F¶n Wn¶pw AN¶p fm_n] fmap.

“”AsS F´m b_]m³ D*¶v b_ªSv “”

“”b_]m³ H¶pw CÃ sI¿m³ B\v DÅSv “”

ASv b_ªp Aksa Mm³ F¶nt`¡v AXn¸n¨p.sb«¶v AkÄ Fs¶ SÅn fmän.

“”Mm³ b_ªntà G«m FWn¡v k¿ F¶v G«Wv H¶v £fn¨qsX “”

“”Wo sbmt¡m “”

“”At¨mXm At¸msjs¯¡pw Fsâ Nų bn\§nt]m “”

AkÄ Fsâ tSman NqXn ssN C«psNm*v tImUn¨p.

“”tk* Wo sbmt¡m “”

“”bns¶ Mm³ Cs¸m tbm]m fWxhfmVmWfm]n Cs¸m NnX¶p_§pw””

“”ASv Mm³ tWm¡nt¡mamw Wo tbm]nt¡m “”

“”AsS AVnNw KmX H¶pw tk* tNt«m Mm³ tbmtN\v “”

“”Aiv sbmt¡m “”

“”Bim A§sW Mm³ Cs¸m tbm\nà Mm³ Fsâ sN«nt]msâ H¸w NnX¡p¶pÅp “”

ASpw b_ªp AkÄ Fs¶]pw k`n¨p sdZnt`¡v f_nªp.

“”Wà tkUW DÅSv sNm*m\v C¶v tk*m¶v b_ªSv . Npj¸fnà N]äpt¼mÄ Fsâ sWän]n H^p D½ S¶m fSn Mm³ ASv sNm*v B tkUW ANänsNmaw “”

“”tk* Fsâ fmaq«n¡v tkUWn¸n¨psNm*v FWn¡v hpOn¡* “”

ASnWv f_pbXn B]n AkÄ Fsâ Ip*v I¸n k`n¡m³ SpX§n. Mm³ AkapsX]pw. M§apsX Wm¡pNÄ b^hvb^w tNmÀ¯p. B IpwdWw Np_¨p NqXpS tW^w Wo*pWn¶p.
B IpwdW¯nWv Sn^lo` kojv¯n sNm*v M§Ä b^hvb^w AXÀ¶p.

“”sF `kv ]q fmaq«n “”

“”`kv ]q Xq G«m “”

AkÄ Fsâ Xn gÀ«v– k`n¨q^n H¸w AkapsX Ip^nUm_nsâ tXm¸pw. F¶n«v Fs¶ bnXn¨p NnX¯n sNm*v Fsâ sW©n AkÄ S` Im]v¨p NnX¶p. Mm³ Aksa Sn^n¨p NnX¯n sNm*v AkapsX Njp¯n`pw sWän]n`pw N®n`pw Ip*n`pw IpXpIpXv D½NÄ WÂNn. Cs¸m Mm³ H^p tgmÀXvhpw AkÄ Ip^nUm_nsâ bmâpw {dm]pw B\v tkgw.

Mm³ Aksa H¶v NqXn Sn^n¨p NnX¯n bnWvNjp¯n Ipwdn¨p, H¸w Fsâ H^p ssN AkapsX fm¼j§sa]pw B`n` k]_nsW]pw SjpNn fUWs¨¸n sI¶p kn{lfn¨p.
Mm³ AkapsX bmânsâ tN«v Ajn¨p, N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv ASv k`n¨p Smjv¯n H¸w bmân]pw.tgmÀXvhv k`n¨p Smjv¯n] tlgw Mm³ AkapsX {dm]psX iqNv knXpkn¨p. AkÄ FjptWäv k`n¨p Smjv¯n] bmâpw bmân]pw iqNv knXpkn¨p {dm]pw FÃmw Du^n fmän H¸w Fsâ tgmÀXvhpw.

Mm³ Aksa k`n¨p Fsâ tUit¯¡v C«v AkÄ Fsâ Ip*v ko*p Cu¼n k`n¨p. sb«¶v AkÄ Ss¶ Ip*pNÄ knXpkn¨p F¶n«v Fjpt¶än^p¶p Fsâ S` bnXn¨p fXn]n`pw sk¨v H^p fp` FXp¯v Fsâ km]n sk¨p S¶p sNm*v b_ªp.

“”kmkm¨n fmfw NptImt«m “”

AkÄ Fsâ fpXn]njNÄ SjpNnsNm*n^p¶p. Mm³ AkapsX fp` I¸n k`n¨p. Np_¨p tW^¯nsWmXpkp Mm³ Aksa bnXn¨p f`À¯n NnX¯n Mm³ fpNan N]_n NnX¶p. AkapsX fp`NÄ¡v CX]n Mm³ Fsâ fpOw bqjv¯n, AkÄ Fs¶ C_p¡n sN«nbnXn¨p.
Mm³ H^p fp` FXp¯p Fsâ km]n sk¨p ASnsâ sM«n I¸n k`n¨p, ftä fm¼jw ssN sNm*v sM¡n Npj¨p.

“”i Nt®«m k`n¨p NpXns¡«m “”

Mm³ ASp§sa ^*p ssN sNm*pw Npj¨p f_n¨p. H¸w B sM«pNÄ Wp\]pN]pw sI]v–Sp sNm*n^p¶p. Nps_ tW^w ASv SpXÀ¶p HXpkn Mm³ fm¼j§sa kn«psNm*v AkapsX AV^§ant`¡v ko*pw Fsâ Ip*pNÄ AXn¸n¨p. M§Ä bn¶]pw H^p UoÀimtW^s¯ IpwdW¯nWp SpX¡w Np_n¨v H¸w Mm³ AkapsX fm¼j§sa sM¡n bnjn]pN]pw sI]v–Sp.

AkÄ Fs¶ ANän fmän sNm*v Fs¶ SÅn sdZn NnX¯n. F¶n«v Fsâ Np«sW AkÄ km]v¡pÅn B¡n AkÄ ASnsW I¸n sNm*n^n¡p¶p. Mm³ AkapsX bq_nsW Fsâ fpO¯nWp tWs^ B¡n M§Ä 69 sbmhngWn NnX¶psNm*v AkÄ Fsâ Np«sW Du¼ns¡m*n^p¶p Mm³ AkapsX bq_ntW]pw N´nsW]pw W¡n tSmÀ¯nsNm*n^p¶p. Hmt^m W¡`nWpw AkapsX bqÀ tS³ Ip^¯nsNm*n^p¶p.
Np_¨p hf]¯nsWmXpkn Mm³ Fsâ Np«sW AkapsX km]n Wn¶pw FXp¯v, Aksa sdZn f`À¯n NnX¯n AkapsX bqän fpOw tIÀ¯v bq_nSapNÄ Wm¡v sNm*v kNªp fmän W¡n sNm*n^p¶p H¸w ASn Fsâ kn^`pNÄ N]_n C_§n sNm*n^n¡p¶p. sb«¶v AkapsX bqÀ tS³ Fsâ fpOt¯¡v sbm«n sS_ns¨mjpNn.

Mm³ Aksa f`À¯n NnX¯n Fsâ Np«sW bqÀ NkmX¯n sk¨p sNm*v sfsà Mm³ Akant`Nv AfÀ¶p.
sfsà Mm³ Fsâ A^s¡«v I`n¸n¡m³ SpX§n. AkÄ tkUW sNm*v Np_pNp¶p*mNn`pw WnÀ¯m³ AkÄ b_ªnÃ.Mm³ Fsâ]pw AkapsX]pw Ip*pNsa tkÀsbXp¯n.

“”Nt®«m bSps¡ “”

Mm³ bSpt¡ AXn¨p sNm*n^n¡p¶p. Np_¨p hf]w ASv SpXÀ¶p. tlgw Mm³ AkapsX fpNan N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv Wn¶pw C_§n Aksa Fsâ fpNan N]än AXn¨p SpX§n.

“”Nt®«m FWn¡v k¿ H¶v tkPw So^vt¡m “”

Mm³ Aksa Fsâ sW©n NnX¯n C_p¡n sN«nbnXn¨p kas^ tkP¯n AXn¨p AkÄ tkUW]pw hpOkpw NqXn N^]m³ SpX§n Mm³ ASv {l²n¡msS tkP¯n AXn¨psNm*n^p¶p. AkÄ¡v ^*mfs¯Spw k^m_m]n F¶v AkapsX fpOemkw N*t¸mÄ FWn¡v tSm¶n.

“”Nt®«m tkPw FWn¡v k^p¶p im At½ ½vfw “”

FWn¡pw k^m_m]n Mm³ tkP¯n A^s¡«v I`n¸n¨psNm*n^p¶p. sb«¶v AkapsX sI¸n Wn¶pw tS³ bp_t¯Nv HjpNn H¸w Fsâ Np«Wpw AkapsX DÅn bm Wn_¨p. M§Ä ^*p tb^pw Wt¶ go\n¨p AkÄ Fsâ sW©n S` Im]v¨p NnX¶p.

bn¶oXv At§m«v– DÅ UnW§Ä FÃmw CSnsâ SpXÀ¨ B]n^p¶p. AkÄ CÃmsS FWn¡v Kokn¡m³ bämsS B]n. ^mkns` FjpsW`vNpt¼mÄ Ss¶ H^p A¦w WX¯p bns¶ Hmcohn tbmNpw tbm]mt`m fn¡y tW^kpw tcm\n Akapfm]n hwhm^n¨p sNm*n^n¡pw Hmcohv kn«p k¶mt`m AkapsX bn¶ms` Aksa sSm«pw St`mXn]pw D½ sk¨p sN«n¸nXn¨pw WX¡pw ^m{Sn]n bn¶]pw H^p A¦w. A§nsW b` ^m{S]pw bN`pw NX¶v tbm]ns¡m*n^p¶p.

Ct¸mÄ Mm³ fmapknsâ Njp¯n Sm`n ImÀ¯n]«p 5 fmhw. CSnWn]Xn Mm³ Aksa ^KnÌÀ fmt^yKv sI]v–Sp. A½ bqÀk Bt^mPy ØnSn ssNk^n¨p Ct¸mÄ W¶m]n WX¡m³ hmVn¡p¶p*v A§nsW M§apsX NpXpwdw ht´mgN^fm]n fpt¶m«v tbm]nsNm*n^p¶p.

H^p Unkhw…

“”Nt®«m FjptW`v¡v hf]w F{Sm]n F¶v A_nt]m H¶v Fjpt¶sä “”

“”Np_¨p hf]w NqXn “”

“”Cà bänà FjptW¡v “”

“”Fsâ fmaq«n Asà H^p 5 fnWnäv NqXn “”

“”tU G«m FjptW¡v AtÃÂ Mm³ CWn fn*nÃmt«m “”

Mm³ N«n`n FjptWäv C^p¶p AkÄ Fs¶ k`n¨p dmSv–_qfn sNm*v tbm]n {dgv sI¿n¸n¨p. Sn^n¨p k¶p Fs¶sNm*v Im] NpXn¸n¨p, AkÄ Ss¶ Fs¶ Npan¸n¨p {ZÊv– FÃmw C«p S¶p.

“”fXn]³… Hmt^m Unkhw Njn]pwtSm_pw fXn NqXn k^p*v tNt«m “”

“”FWn¡v FÃmw sI]v–Sp S^m³ Fsâ sb®ntà “”

“”Mm³ CÃmsS Bkpt¼mÄ fWhn`mkpw FÃmw “”

“”Zn Wnt¶mXv Mm³ b_ª«p*v…… F´nWm C§sW HsN b_]p¶Sv “”

“”At¨m thm_n G«m CWn G«sâ fmap A§sW H¶pw b_]nà “”

ASpw b_ªp AkÄ Fsâ Ip*nsW I¸n k`n¨p Mm³ AkapsX WnSwd¯n bnXn¨p Aksa F¶nt`¡v NqXpS AXp¸n¨p. N¼nNp«³.sWäv

 

N¼nNp«³.sWäv IpwdW¯nsWmXpkn AkÄ Fsâ sW©n S`Im]v¨p Fs¶ sN«n¸p\À¶p Wn¶p.

“”AsS C§sW Wn¶m fSnt]m Hmcohn tbmNt* “”

“”C¶v tbmNt\m “”

“”bns¶ tbmNmsS “”

“”C¶v `okv FXpNmw “”

“”A§sW Ct¸mÄ `okv FXp¡*. Ct§m«v kt¶ km e£\w FXp¯p sk¡mw “”

Ak³ Fs¶ bnXn¨p SÅn ssZWnRv tXdnanWp A^nNn sNm*v tbm]n C^p¯n.

A½]pw MmWpw Akapw H^pfn¨n^p¶p e£\w Njn¨p.

“”N®Wv fXn NqXp¶p*v Asà fmap “”

“”l^n]m At½ Ct¸m C¯n^n NqXn “”

“”Cksa tbms` H^p hvtWiWnVn]m] em^ys] Nn«n]m bns¶ Mm³ fXn]³ BkmsS. “”

“”tfmsW thmbv CX* F´v k¶m`pw Hmcohn tbmN\w “”

“”Gänà N®m “”

“”Mm³ hSywfm\v b_ªSv. fmap Fsâ emPyw B\v “”

“”l^n…. l^n tkPw ssN NjpNn Hmcohn tbmNm³ tWm¡v “”

AkÄ MmWpwAkapw Njn¨ t¹äpw FXp¯p AXp¡a]nt`¡v WX¶p. Mm³ ssN NjpNn AXp¡a]n sI¶t¸mÄ AkÄ bp_w Sn^nªp Wn¶p bm{Sw NjpNpN]m]n^p¶p. Mm³ Aksa bp_Nn NqXn sN«nbnXn¨p Njp¯n D½ sk¨p.

“”fmap Mm³ tbm]n«v k^mw “”

AkÄ Sn^nªp Fsâ sWän]n`pw Nknan`pw D½ S¶psNm*v tbmNm³ FWn¡v AWpkmUw S¶p. Mm³ AXp¡a]n Wn¶pw imant`¡v WX¶p. A½t]mXv tbm]n«v k^mw F¶v b_ªp Sn^nªSpw fmap Fsâ dmPpfm]n Wn¡p¶p AkÄ Fsâ bp_sN tZmÀ ks^ k¶p Fs¶ ]m{S B¡n. Mm³ Aksa tIÀ¯v bnXn¨p sWän]n H^p D½ sNmXp¯v Hmcohnt`¡v C_§n.

Mm³ Hmcohn F¯n H^p 1 f\n¡qÀ B]n Nm\pw Fsâ tcm¬ _nRv sI]v–Sp. hv–{NoWn fmaq«n F¶v sSanªp.

“”it`m fmaq«n.. “”

“”N®m MmWm A½]m\v “”

“”F´m At½ “”

“”tfm³ H¶v tkPw cvamänt`Nv kmt]m “”

“”F´m At½ F´m Nm^yw “”

“”tfm³ H¶v tkPw km CknsX fmap “”

fmap… it`m….. it`m At½…… it`m..

tcm¬ N«v– B]n……..

SpX^pw……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *