വിധവ 6 [Pavan]

Posted by

വിധവ 6

Vidhava Part 6 Author : pavan 

Click here to read Previous Parts of Vidhava Kambikatha

 

ht´mgnsâ NT SoÀ¶t¸mÄ A½ Ak³s_ SpX]n AXn¨p sNm*v b_ªpAÑsâ tfm³ Ss¶ Cu A½s] Wo skÅw NpXn¸n¨ntÃF³s_ tfmsW]pwsNm¨p Nųht´mgv– In^n¨psNm*v A½s] sN«n¸nXn¨p fp`Nan AfÀ¯nA½ Ak³s_ Ip*pNan AfÀ¯n Ip¼n¨pAk³ A½]psX bq_n SXknA½ AksW ko*pw Bªp bpÂNnAÑWpt*m tfmsW Ct¸mjpwCà Aѳ f^n¨pA½t]m D*vWo Aksa Nant¨mCà Akh^w Nn«o`CWn F´nWm sk¨v Smfhn¸n¡ps¶ tkPw Nan¡v Aѳ CÃmsS A½ Nãs¸Xp¶p*mkpwA½]psX bq_nsW bän HmÀ¯t¸mÄ h´ngnsâ Np® sbm§nAk³ hz´w A½]psX bq_nsW HmÀ¯psNm*v tKmhnsâ A½]psX bqÀ AfÀ¯n SXknCWn tKmhnsâ Dujw A½ b_ªpA½ hz´w fNtWmXv– Ak³s_ Np®]n H^p bp^pg³ BUyfm]n sSm« NT b_]m³ Bklys¸«pAk³ NT b_ªp SpX§nFWn¡¶v C^pb¯n A©p k]Êvtbm`ohn tIÀ¶n«v AVnNw B]nÃssd¡n B\v F¶pw k^p¶Spw tbmNp¶SpwH^p Unkhw ^m{Sn H^mÄ kjn]n sk¨v `ncväv– tImUn¨pH^p fVy k]hv¡³Mm³ k*n Wn_p¯nAÑsâ {bm]w k^pw N*mÂA]mÄ¡v– Np_¨p DÅn`pÅ Ø`t¯m«v tbm\w CWn dÊnà Hmt«m]pw Nn«p¶nà H¶v him]n¡mtfm A]mÄ WnÊim]Wm]n tImUn¨pMm³ B Ø`w ks^ Cà ASnWp fp³bn`pÅ KwPvgWn C_¡mwA]mÄ h½Sn¨p k*n]n N]_nNp_¨p Uq^w A]mÄ WnlÐWm]n C^p¶pbn¶oXv kntlgw tImUn¨p SpX§nA]mapsX tImUy§Ä¡v Mm³ D¯^w b_ªp sNm*v k*n HmXn¨pA]mapsX ssN F³s_ CXp¸n B]n^p¶pIn`t¸msjms¡ A]mÄ frUpkm]n CXp¸n SXkp¶ tbms` FWn¡v tSm¶nA]mapsX ssN In`t¸mÄ k]_n`pw S«p¶pA_n]msS hwemkn¡p¶Smkpw F¶v Mm³ N^pSntfm³ N`ym\w Njnt¨m A]mÄ tImUn¨pCÃF{S k]Êm]nC^pb¯n A©pWà {bm]w sN«ps¶¦n Cs¸m sN«\wKoknSw BhzUn¡mwA]mÄ In^n¨p MmWpwCWn F{S Nm`sf¶v sk¨m N¿n bnXn¡pN AsÃA]mÄ A§sW Sp_¶p tImUn¨t¸mÄ Mm³ H¶v I½ntfm³ F¶pw bnXnt¡mCà kÃt¸mjpwF¶pw bnXn¡* Bt^mPy¯nWp tNXm A]mÄ DbtUln¨pbs£ tfm³s_ {bm]¯n CsSm¶pw b_ªn«v Nm^yfnÃA§v bnXn¨p tbmNpw AsÃDw… Mm³ fqansb®p§sa ktÃmw tSm«n«pt*m A]mÄ tImUn¨pCÃCSpks^ tSm«n«ntÃCÃIm³hv Nn«n]nà AsÃDwIm³hv Nn«n]m sSmXptfmsSmXpwsNm¨p Nų A]mÄ In^n¨pN*n«pt*m sb®p§apsX hmfmWwCÃNm\m³ sNmSn]pt*mD*vF³s_ ko«nt`m«p kmB{Piw hmVn¸n¨p S^mwko«nt`m Mm³ hwl]t¯msX tImUn¨pAsS F³s_ em^yWm¸¯n F«v k]th DÅp Wà I^¡m tfmWv CãmNpwk¶m B{Piw WX¯n Wmsa ^mkns` Sn^nsN tbmNmwem^y h½Snt¡mMm³ b_ªm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *