പ്രണയകാലം 3 [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

Posted by

പ്രണയകാലം 3

PRANAYAKAALAM PART 3 AUTHOR SAGAR KOTTAPPURAM

Previous Parts |Part 1|Part 2 |

i^n H^p “”im]v “” Sn^n¨pw sNmXp¯p tcm¬ Sn^nsN tXdnan Ss¶ sk¨p. fo^]psX sdZvgoäv fmäp¶ b\n]pw At¸mtj¡pw Njnªn^p¶p .bqÀ\ WPvW]m]n sdZvgoäv NpX]pN]pw WnkÀ¯pN]pw Wo¡n sdZnt`¡p kn^n¡pt¼mjpw FÃmw fo^]psX fp`NÄ Sq§n]mXp¶p*v . I´n]n`pw H^p sbX¸p*v . i^n ASv tWm¡n WnÂs¡ fo^ b\n Njnªp F¶ f«n H¶v UoÀQ lzmhw kn«p .A`hfm]n NnX¶n^p¶ fpXn fo^ ssNNÄ D]À¯n ,fpXn fpO¯p Wn¶pw sWän]n Wn¶pw kl§an`qsX FXp¯p bp_Nn sN«n sk¨p . cm³ Sn^n]p¶ps*¦n`pw fo^]psX N£¯p Wn¶pw kn]À¸p Im`pNÄ kl§an`qsX HjpNp¶Sv i^n {l²n¨p . H^p A¦w Njnªp £o\n¨ hmfmWw At¸mtj¡pw S`sbm¡n SpX§n]Sm]n A]mÄ¡v– tSm¶n .fo^ WX¶Xp¯p i^n]psX fp³bns`¯n . i^n]pw fo^]pw hvtWit¯msX b^hvb^w tWm¡n] tlgw ssNNÄ fpt¶m«p knXÀ¯n i^n fo^s] Ssâ WPvW tfWn]nt`¡p tIÀ¯p. B N^k`]¯nt`Nv tIÀ¶t¸mÄ AkapsX D´n Wn¶ fp`NÄ A]mapsX t^mf§apÅ sW©n`fÀ¶p . A]mapsX Njp¯nt`¡v fpOw bqjv¯n H^p Wnfngw fo^ AW§msS Wn¶p.””AtS]v, Nps_ tW^fm]tÃm “” i^n A`vbw Njnªt¸mÄ fo^]psX WPvWfm] bp_¯p kn^t`mXn¨p . fo^]psX IpXp Wnlzmhw A]mapsX Njp¯n`Xn¡p¶Sv A]ma_nªp .fo^ fpOw bn³k`n¨p A]mapsX fpOt¯¡v tWm¡n . i^n A`vbw NpWnªp fo^]psX Ip*pNan bSns] Ipwdn¨p .ASnWnXNv A]mÄ fo^]psX k`Sp fp`]n bnXn¨p tim¬ fpj¡n , fo^ hz`vbw tUgyt¯msX CXw N¿v D]À¯n A]mapsX Nknan bSns] AXn¨p .””Fs´m^p Nãfm CSv “” fo^ A]mapsX Ip*n`pÅ bnXp¯w H^p NXn]m¡n fmän A]msa tkUWn¸n¨p.A]mÄ ASpw BhzUn¡pN B]n^p¶p.A¶s¯ ^m{Sn]pw i^n]pw fo^]pw S½n A`nªp H¶m]n fm_n] tlgw Npan¨p k¶p NnX¶p . bntä¶v i^n bSnkv tbms` D\À¶t¸mtj¡pw fo^ tkgsfms¡ fm_n tKm`n¡p tbmNmWpÅ S¿ms_Xp¸n B]n^p¶p .i^n sfmssd FXp¯p D½_t¯¡v Nth^]n k¶n^p¶p . Wyqhv tb¸À Wn`¯p ko\p NnX¡p¶p . A]mas¯Xp¯p WnkÀ¯n bnXn¨p km]n¨p sNm*n^ns¡ fo^ bp_t¯¡v AN¯p Wn¶pw HmXn k^p¶p*v.””FÃmw tfl¸p_¯p sk¨n«p*v , i^n FXp¯p Njnt¨m “” F¶v b_ªp fo^ tbmÀ¨nt`¡n_§n . fo^]psX sk{bmaw N*t¸mÄ i^n¡p In^n k¶p . h-vNq«À ÌmÀ«v sI]vSp fpt¶m«n_¡n fo^ koXpw NX¶p tbmNp¶Sv i^n tWm¡n]n^p¶p .St`¶s¯ AWpbf]psX sftÊKnsâ Nm^yw sbs«¶v HmÀs¯¶ f«n i^n km«vhv B¸v Sp_¶p .””Wmsa sshän sk¨v Nm\m³ bäptfm ? “””” i^nt]mXv FWn¡v Nps_ hwhm^n¡mWp*v “”””F´m H¶pwb_]m¯Sv””””Nq]v””Fs¶ms¡AWpbf]psXsftÊKpNÄASnWptlgwk¶n«p*v.AkhmWwWn^mlBs]¶pNm\n¡p¶S^¯nÂH^phvssf`n]pw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *