സരിതയുടെ വികൃതികൾ [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

Posted by

സരിതയുടെ വികൃതികൾ

[സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

SARITHAYUDE VIKRITHIKAL AUTHOR SAGAR KOTTAPPURAM

scängv ss`Wn H^p NT FjpSmtfm F¶v b`^pw Bklys¸«n^p¶p . Nsfâv B]n Wn§Ä B{Pin¡p¶ scängv ^oSnNÄ b_ªm tIÀ¯p dm¡n FjpSmw .!h^nS F¶ Nj¸n]pw hMvKp F¶ ]pkmkpw S½n`pÅ H^p AkninS {b\]w B\v NT]psX CSnkr¯w . hMvKpknsâ tcm¬ _nRv sI¿p¶p*v . bmânsâ tbms¡än Wn¶pw tcm¬ FXp¯p Znhv–t¹]n tWm¡n]t¸mÄ “”h^nS ZmÀ`nwPv”” NmanRv F¶v Nm\n¨¸tj hMvKpknsâ DsÅm¶p SpXn¨p .tcms\Xp¯p hMvKp sIknt]mXv tIÀ¯p.””it`m , FknsX]m Fsâ sbm¶ptfm³ DtÅ”” f_p S`¡Â Wn¶pw h^nS F¶ hÀ¸ hpµ^n]psX fVp^ hz^w . B lÐw tbm`pw AkWn knNm^w Ban N¯n¨p.””ko«n`p*v tfmsa , tfmav kn^`nt«m*v C^n¡pkmt\m”” hMvKp h^nSs] H¶v Nan]m¡n sNm*v tcm\n`qsX Du_n In^n¨p .””Fsâ hMvKp Np«³ k¶p Du¼n S^mWpÅt¸m , Mm³ kn^`nXs\m tfmsW “” h^nS b_sª¦n`pw f_pS`¡Â ASv b_]pt¼mÄ h^nS hMvKpknsW HmÀ¯p bq_nWp fosS SXkp¶p*v.””Wn§sX sN«nt]m³ B fm^\w Ctà AknsX , sI¿n¡m³ tfs` “” hMvKp lÐw Smjv¯n tImUn¨p .””Hm..B NnaktWms¡ sh`vcv FXp¡p¶nà , bj] F³Kn³ Asà “” h^nS f_p S`¡Â sbm«n¨n^n¨p. ASv tN«t¸mÄ hMvKpknWpw In^n k¶p.””Wnsâ fmfWm]n tbm]n , AtSm*v Mm³ NqXpS H¶pw b_]p¶nà .Wns¶ Nn«ns]m*v Mm³ Nªn NpXn¨p tbm\p “” h^nS hMvKpknsW H¶v sbm¡n .””DÆv DtÆ ..Fs¶ kloN^n¨p bnXn¨Stà bq_n tfmsa Wo..Nj¸n “” hMvKp h^nSs] Nan]m¡n .””Hm.Fs¶ N* A*n sbm§p¶ Wo]mt\m ssft^ t]mPy³ , Fsâ f\w AXn¨ Wnsâ bm`v tbmkpftÃmXm “” h^nS knXm³ emkfnà .””ASv Na , Wosâ NqSn F¶mXn bq_n FWn¡v S^pt¶”” hMvKp N¼n B]n Wn¡p¶ Np®s] Smjv¯m³ H¶v bnXn¨fÀ¯n .””Nj¸v tN_n Wn¡pkmt\m Fsâ I¡^ , F¶ k*n FXp¯p C§p kmXm “” h^nS hMvKpknsW knNm^w sNmÅn¡p¶ lÐ knWymht¯msX sfmjnªp .””Bt¸m fmf³ Ctà bq_n AknsX “” hMvKp tImUn¨p.””A]mav dmw¥q^n tbm]v, dnhnWhv Nm^yw, bns¶ Wnsâ fp_s¸®nsâ tNmtaKns`m¶p tbm\w Fs¶ms¡ b_ªp “”””Bt\m , F¦n s_Zn B]n C^pt¶mXo bq_n , MmWnt¸m k^mw “” hMvKpknsâ fWÊn ^*p fq¶p `Zp H¶n¨p sbm«n.””tkPw kmXm ssft^ Fsâ gZn HsN Ct¸mtj WWMp “” gZn¡pÅn Wn¶p ssN FXp¯p sNm*v h^nS b_ªp. bq_n kn^`n«p WWª B kn^`pNÄ AkÀ W¡n .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *