കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും [അമ്പിളിഅമ്മാവൻ]

Posted by

കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും [അമ്പിളിഅമ്മാവൻ]

KAALANGALKKAPPURATHU NINNUM AUTHOR AMBILI AMMAVAN

hÀ¸Nmknsâ knKWS]nÂ, tUkn]psX N¿n bnXn¨p Ft¶mXv AXp¸n¡pt¼mÄ, AkapsX N®pNan CSpks^ Nm\m¯ H^p emkw B]n^p¶p. Ft¶mXv tIÀ¯v bp\^pt¼mÄ Fsâ N¿pw tUikpw kn_¡p¶p*m]n^p¶p. B fm_ns` sI_n] bSpbSp¸v Fsâ sW©n tIÀ¶v AfÀ¶p. CXw N¿m tIÀ¯v bnXn¨p k`w N¿m fpXn]n SjpNn sNm*v Mm³ B sWän]n BUy IpwdWw AÀ¸n¨p. fq¡n³ Sp¼n D½ k¨v AkapsX Ip*pNans`¯n]t¸mtj¡pw B N®pNÄ Nq¼n]Xªp. ssNNÄ DuÀ¶n_§n WnSwd§an sbmSnªt¸mÄ, tUkn]psX N^§Ä Fs¶ sbmSnªp. sSm*n¸j§apsX fmVp^yfpÅ AkapsX Ip*pNÄ kn_¡p¶p*m]n^p¶p.bp_Nns`m^mW¡w tN«v N®pSp_¶ tUkn At¿m bm¼v F¶v b_ªpsNm*v bp_t¯t¡mXn. e]t¯msX MmWpw bp_t¯¡p ImXn. sb«¶pÅ I«¯n sshZn D*m]n^p¶ Nm^fpÅv Nm`n tN_n. At¿m Fs¶m^p ldv–Ut¯msX Mm³ Wn`t¯¡n^p¶p. làfm]n Bt^mNp`n¡n knan¡p¶p Mm³ N®pSp_¶p. F´v bän G«m F¶ ^lvfn ]psX tIUyw Uqs^ Wns¶t§m k^p¶Sv tbms`. bns¶]pw Np_¨p Wnfng§saXp¯p hzbvWmXW¯n Wn¶v hztdmV¯ns`¯m³. ^lvfn]psX tImUy¯nWv S`NpXªpsNm*p H^p hzbWw N*Sms\¶p b_ªn«pw knlzmhw k^msS, tks_ Fs´¦n`pw dp²nfp«p tSm¶pt*m F¶kÄ tImUn¨p sNm*n^n¶p. H¶pfnà Wo NnXt¶m F¶v b_ªn«pw AkÄ H^p H^p ¥mhv skÅw FXp¯p NpXn¸n¨n«m\v NnX¶Sp.A¸p_¯p NnX¡p¶ Np«qhv D_¡fms\¶p D_¸p k^p¯n]n«v AkÄ Fsâ sN«n¸nXn¨p sW©n S`k¨p NnX¶p.^lvfn]psX S`]n bSns] St`mXpt¼mjpw, tUkn B]n^p¶p fWÊnÂ. Mm]_mjvI hmVm^\ F«pf\n BNpt¼mÄ D\^m_pÅ Mm³ C¶v ASn`pw sskNn]n^n¡p¶p. C¶s` B hzbvW¯nWp tlgw H^pbmXp sskNn B\v D_§n]Sv. ^lvfn]pw Np«qhpw Fjpt¶äp tbm]Sptbm`pw A_nªnÃ.S«p¼p_w ¢o³ sI]vSn«v Npan¨m fSn F¶v, {dgv FXp¯psNm*v tXm]v–s`änt`¡p WX¡pt¼mÄ ^lvfn]psX D¯^kv k¶p. ^mkns` Npan¡msS koXnWp bp_¯n_n§nsö Fsâ WnÀd²w A_n]mkp¶SpsNm*v AkÄ HmÀfn¸n¨Sm\v.bj]S_kmXnsâ H^pemPw Na]msS bpSn]koXntWmXv Nq«nt¨À¯n«p*v, ^*pw S½n H^p sI_n] CXWmjn D*m¡n tk^vSn^n¨n«p*v. Cu h¬–tZ bj] emP¯nsâ S«p¼p_¯p tNt_* Nm^yw H^mjv¨ fpt¼ b_ªn^p¶Sm\v.Np«qhnsâ sNm©`pw NanIn^n]pw Hs¡ B]n H^p N¸p Im] NpXn¨n«v, H^p ZhvXv tchv fmh-vNv FXp¯p k¨v, Iq`pw tXmÀ¨pw B]n S«p¼p_¯p tN_n. Np«qhnsW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *