വാര്യർ പെണ്ണ് [Shaik Jazim]

Posted by

വാര്യർ പെണ്ണ്

Varyar Pennu Author : Shaik Jazim
.

Nm`¯v Ss¶ ^Qpknsâ tcm¬ _nRv sI]vSp, ^Qp D_¡¨Xkn N®pSp_¶p ssN Wo«n tcm¬ FXp¯p bmSn Sp_¶ N®pfm]n tcm\nsâ hv{NoWn tWm¡n H^p Ab^nInSfm] W¼À. C´y³ W¼À Aà F´m]m`pw ^Qp AÂbtW^w Bt`mIn¨p bns¶ tcm¬ N«v sI]vSp NnX¶p, A`vbw Njnªp ko*pw tcm¬ AXn¨p, ^Qp l`yw F¶v knIm^n¨p ko*pw N«v sI]vSp NnX¶p, bpSs¸Xp¯v S` fqXn NnX¶p.
A`vbw Njnªp ko*pw tcm¬ _nRv sI¿p¶p ^Qp sIkn sbm¯n NnX¶p At¸mjm\v hvfnS AkapsX SXn¨ fm_nXkpw WnUwdkpw Np`p¡n sNm*v sdZv_qfnt`¡v ^QpknWv Im]]pfm]n k¶Sv. tcm¬ _nRv sI¿p¶Sv tN«p hvfnS tImUn¨p “”Nps_ tW^w B]tÃm ^Qptk« tcm¬ AXn]p¶ ? Hs¶Xp¯pNqsX ?”” ASp b^nK]w CÃm¯ W¼À Bs\Xn tk\sf¦n Wo FXpt¯m,ASpw b_ªp ^Qp ko*pw NnX¶p. “”Ct§^psX H^p Nm^yw “” F¶pw b_ªp hvfnS tcm¬ Aä³Zv sI]vSp.
hvfnS:þ it`m, B^m]n^p¶p?
NmaÀ:þ it`m, CSp ^Qpknsâ W¼À AtÃ?
hvfnS:þ AsS, ^Qptk«³ D_§pN]m\tÃm. CSm^m]n^p¶p?
NmsaÀ:þ Hmiv thm_n Mm³ imgnw, hvfnS Atà CSp?
hvfnS:þ At¿m, imgnfn¡ B]n^pt¶m?- thm_n FWn¡v l^n¡pw fWhn`m]nà tNt«m, F{S Nm`fm]n Cu lÐw tN«n«v-
imgnw:þ AsS AsS F´m]m`pw hvfnS¡v Fs¶ fWhn`m]tÃm ASpfSn.. FknsX tbm]n Wnsâ tNm´³ sN«nt]m³.?
hvfnS:þ ASpbns¶ b_]t\m bpÅn Zyq«n]n B\v, bSnkptbms` D_¡w Ss¶(hvfnS Np`p§n In^n¡p¶p H¸w AkapsX 38D fp`Napw).

111111111111111111111111111

imgnw:þ As¸m Wnsâ S{¼m³ Ct¸mjpw bj] tbms` Ss¶ B\tÃ, AkWp H^p fmäkpw CtÃ?b*v tNmtaKn`pw bns¶ PÄcn B]n^p¶t¸mjpw AkWp CSp Ss¶ B]n^p¶p b\n, AStà Aksâ b\n tbm]Sv. bns¶ CÃs¯ AaknÃm¯ hz¯v DÅSvsNm*v Ak³ Kokn¨p tbm\p… Atà hvfntS?!
hvfnS:þ (AkÄ D_s¡ In^n¡p¶p )AsS AsS imgnw¡ b_ªSv Ss¶]m l^n (hSyw b_ªm hvfnS]pw B hz¯v N*p Ss¶]m SWn¡p H^p NpªnsW tbm`pw D*m¡n S^m³ bäm¯ Cu sbm«³ S{¼msâ NqsX Njn]p¶Sv).
imgnw:þ AsSms¡ tbms«, Ak³ ^m{S]pw D_¡w Ss¶ Bt\m hvfntS? AÃ N`ym\w Njnªp kÀgw 16 B]n«pw Np«nNÄ H¶pw BNm¯Sv sNm*v tImUn¨Sm\v-
hvfnS:þ ASpbns¶ C¡m¡v A_n]ntà bpÅn¡v In` sfZn¡Â t{bm»whv D*v, NqXpS Sp_¶p b_]m³ FWn¡v A`vbw fXn D*v imgnw¡.
imgnw:þ Hmiv thm_n hvfnS, Mm³ H^p Sfml¡v tImUn¨Sm Nm^yfm¡*, bns¶ Fs´ms¡ D*v. hpOfmt\m? ^Qpknsâ H^p knk^kpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *