വീണ മിസ്ട്രസ് റൂൾസ്‌ 2

Posted by

വീണ മിസ്ട്രസ് റൂൾസ്‌ 2

Veena Mistr3ss Rules 2 Author  നമിത പ്രമോദ്

PREVIOUS PART

A¶v cvamän WX¶ Nmf tNanNÄ¡p tlgw AVnNw sskNmsS ko\]pw t_mgWpw S½n`pÅ knkmiw Njnªp.F¦n`pw NãNm`w F¶v b_]\ftÃm bntä BjvI t_mgWv tNm«]t¯¡v {Xm³hvcÀ AXn¨p N¿n Nn«n.dÔp koXpw N_§n kn^p¶pw D*v WX¶Sv sNm*v sl^ns¡m¶p Nan¡m³ tbm`pw Njnªn«nÃ.. ko\ BsN h¦X¯n B]n.tNm«]¯v– sI¶v H^p fmh¯nWpÅn ko\s] At§mXp sNm*v sbm]vt¡mamw F¶ t_mgsâ D_¸nWv bp_¯v AkÄ h½Sw fqan.sb«n bm¡v sI¿p¶SnWnX]n Ip^nUm_nsâ ÉoknWp CX]n`qsX Wo«n] WOw DSnÀ¯p gZn¡p bp_¯qsX AkÄ Ssâ sbm³ bq_p sIm_nªp. bpSp sb®nWv NXn fp«n Wn¡pkmsW¶p t_mgWv fWhn`m]n.bp_Nns` sW¿v Wn_ª ^*v f¬NpX§Ä sshZv sI^nªp C^p¶v D^p«n Nm\n¨v AkÄ t_mgsW sNmSn¸n¨p.NpWnªn^p¶p sNm*v bÀÆS§Ä tSm¡p¶ NqÀ¯ fp`Napw fp` Im`pNapw Nm«n AkÄ Aksâ Np«sW d`w sk¸n¨p.””^£]nà tfmsa.. tbms] bäp.. H^p fmhw £fn¡p.. bns¶ Wfp¡v AknsX SNÀ¡mw.. ssf fnhv{Xhv..””Ak³ AkapsX NmSn Ipwdn¨p sNm*v b_ªp.t_mg³ ]m{S b_ªv C_§n.AkÄ cv`mänsâ NSNX¨p. AN¯p tbm]n N«n`nt`¡v f`À¶p NnX¶p. bÀkS Np*nNÄ B sf¯]n bSnªp NnX¶p.B.. H^p fmhs¯ Nm^yw AsÃ.. ASymklyw k¶m sktÃm kjpStWm G¯¸tjm {bt]mPn¡mw. AkÄ fWÊn b_ªp.AkÄ FjptWäv Ip^nUm_pw bmâpw Du^n Aj]n C«p.F¶n«v {dm]psX iqNv Du^n fp`Nsa hzmS{´^m¡n N«n`nt`¡v Nk¨p NnX¶p.AkÄ A¶v ko«n sk¨v D*m] Ak^psX AXnf Nan HmÀ¯v bSps¡ gZn¡pÅn N¿n«p..bqÀ Im`pNÄ SXkns¡m*v AkÄ Wm¡v NXn¨p. sNmSn B]n«v k¿.. CWn F¶m\mtkm A§sW Hs¡ H¶qsX..AkÄ tcm¬ FXp¯v Nymf_ Hm¬ sI]vSp. bSps¡ gZv[n H^p sshZnt`¡v fmän Nk¨p sk¨v B tS³ bq_nsâ H^p hpµ^³ bnNv FXp¯v Ssâ sN«nt]mWv tcmÀtkZv sI]vSp.t_mg³ H^p IpwdW hvssf`n AkÄ¡p Sn^nIv A]¨p. “”sF fnÊv– ]p ko\.””””sF fnÊv– ]p Xp ZmÀ`nwPv. d«v–, ]p gpZv tcmtam ko\ fnhv{Xhv _qÄhv–.. Hms¡?_qÄ W¼À k¬: Fsâ sN«nt]m³ Fsâ Cu bq_v AÃmsS fsäm^p bq_pw Cu H^p fmh¯n Nm\^pSv._qÄ W¼À Xp:F{S N¼n B]m`pw H^p fmht¯¡v km\w knX^pSv._qÄ, W¼À {So: tWm {Zn¦vhv B³Zv tWm tPÄ {c*v–hv.Hmt¡?””””Hms¡Zn emt^y..”” Ak³ kmXvhvB¸n H^p Swdvhv A¸v sNmXp¯p.AkÄ Np_¨p tW^w NqXn Ip½m NnX¶p.. tlgw tWs^ AXp¡a]n N]_n {cnZvKv Sp_¶v {coh_n Wn¶pw sFhv N«NÄ FXp¯p.. F¶n«v ASv Wn`¯p S_]n knS_n C«p..AkÄ Ssâ gZn]pw {dm]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *