തലമുറകൾ [MP]

Posted by

തലമുറകൾ

Thalamurakal Author : MP

Fsâ bpSn] NT B\v. Wngn²hwPfw SmSvb^yfnÃm¯kÀ km]nt¡*. km]n¡p¶kÀ Aen{bm]w b_]pw F¶v N^pSp¶p.

Mm³ hmUnOv. Fsâ ko«n D½]pw D¸pb]pw MmWpw fm{Sw B\v HÅp. D¸ PÄcn NnX¶v W¶m]n h¼mUn¡p¶Sv sNm*v Mm³ Wà AXn¨p sbman¨p Kokn¡p¶p.FWn¡v H^p sb§Ä NqXn D*v, hmdn_. AkapsX Wn¡miv Hs¡ Njnªp. {b\] knkmiw B]n^p¶p. Cs¸m H^p Np«n]pw D*v. eÀ¯mknsâ ko«n B\v. Aan]³ Fsâ Dbt]msXm¸w PÄcn Ss¶ B\v.

Mm³ Ct¸mÄ Zn{PnNv bYn¡p¶p. bYn¸v Njnªm fn¡km_pw Fs¶]pw D¸ PÄcnt`¡v WmXv NX¯pw. F¶n«v tk\w D¸m¡v Wm«nt`¡p k^m³ F¶v Ft¸mjpw b_]pw. D¸p¸ B]n PÄcn SpX§n] N¨kXw B\v. Cs¸m D¸ GsäXp¯p. CWn ASv Fsâ S`]n BNpw. D½ H^p Pks×âv i]À sh¡*_n hv–Nqans` Xo¨À B\v.
D½ bYn¸n¡p¶ hv–Nqan B\v Mm³ bXn¨sSms¡. ASv sNm*v Ss¶ tNmaKn B]t¸mÄ B\v Np^pStNsXms¡ SpX§n]Sv. Cs¸m ¢mhns` sb®pwNapsX Hs¡ fp`]pw Im`pw tWm¡n ko«n k¶p AtSmÀSv km\w knX B\v sf]n³ b\n. B\p§sa fp` Nm\n¨p hpOn¡m³ B]n k^p¶kapw D*v Fsâ tNmtaKnÂ. Wà H^p Ah skXn¨n. tb^v t^gvf. AkÄ kmXv–hvB¸n tcmt«m ks^ A]¨p S^pw. M§Ä shN-vhv Imäv Hs¡ sI¿m_p*v. FWn¡v FÃm Np^pStNXpw H¸n¡m³ B]n H^p Nq«v NqXn D*v. Fsâ I¦v A^p¬. Ak³ B\v FÃm AÀ°¯n`pw Fsâ Pp^p. A§sW Nm^y§Ä FÃmw Wà ^oSn]n fpt¶m«v tbmNpN]m]n^p¶p. At¸mjm\v Fsâ KoknSw fmän f_n¨ H^p Unkhw k¶Sv.

A¶v bSnkv tbms` Mm³ tNmtaKn tbm]Sm\v. bs£ Bt^m sNmXnf^w HXns¨¶pw b_ªv sal hf^w B\v. Asæn`pw C`£³ BNm_mkpt¼mÄ Ck·mÀNv DÅSm\v Hmt^m¶v b_ªp hf^w sI¿Â. F´m]m`pw Nn«n] Akh^w Asà t^gvf]pw B]n H^p bX¯nWp tbm]n AkapsX fp` sM¡n hpOn¡m³ MmWpw A^p\pw NqXn So^pfmWn¨p. hwl]w H¶pw tk* {Sohw Ss¶. Mm³ b_ªntà t^gvf Wà Ah skXn¨n Bs\¶v. AkÄ¡v CX¡nX¡v Bklyw Fs´¦n`pw Ds*¦n MmWpw A^p\pw him]n¡pw. ASnWpÅ {bSypbNm^w B\v CsSms¡. bs£ M§apsX FÃm ¹mWn§pw sSän¨v AkÄ k^nsöv b_ªp. fsäm¶pw Aà AkÄNv BÀ¯kw B\v. K`rlo_s B]m bns¶ MmWpw A^p\pw b«n\n B\v. FÃm fqXpw tbm] Nm^\w ko«nt`¡v sbm¶p. ko«n k¶t¸mÄ fp³kls¯ kmSn AXªp NnX¡p¶p. MmWpw D½]pw tbm]n Njnªm D¸p¸ koXnsâ bp_Nn`pÅ Ø`¯p Nrgn b\n]n B]n^n¡pw. sdÃXn¨m`pw Nm^yw CÃm¯Sp sNm*v Mm³ bn³kls¯ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *