വീട്ടിലെ നിധി [Manu Kuttan]

Posted by

വീട്ടിലെ നിധി

Veetile Nidhi Author : SanjY

C¶v tNmtaKn AkVn B\tÃm F¶v HmÀ¯v fqXn bpS¨p NnX¶v D_§pN]m]n^p¶p Mm³ Fsâ I´n]n Wà AXn Nn«n]t¸mÄ B\v Mm³ sM«n D\À¶Sv..

Mm³ S`]n Wn¶v bpS¸v fmän tWm¡n A½ H^p »p NaÀ hm^o Hs¡ DXp¯p im³ZvdmPpw tSman C«v h-vNqant`¡v tbmNm³ s_Zn B]n Wn¡pN]m\v k]À ASymklyw Nm\n¨p Ss¶]m\v C¶pw hm^o DXp¯n^p¶Sv A½]psX l^o^¯n Wn¶pw Aѳ Njnª Sk\ sNm*pk¶ sbÀcyqfnsâ f\kpw NqXn Fsâ fq¡nt`¡v Spaªp N]_n]t¸mÄ Fsâ Np® A_n]msS H¶v sk«n D\À¶p..

Mm³ Fs¶ b^nK]sbXp¯n]nÃt`m Mm³ hMvK]v– hMvKp F¶v knan¡pw Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ ko«ns` Afq`y WnVn]m] Fsâ I^¡v A½s] Np_n¨m\v A½]psX tb^v AWnS ¹hv– Xp Xo¨À B\v Aѳ PÄcn H^p k`n] N¼Wn]n Iocv A¡u*âv B\v. Mm³ Hä fN³ B\v NpªpWmÄ fpSt` A½ s{Zhv fm_p¶Sv F¶pw NuSpNw DÅ Nm^yw B]n^p¶p bns¶ bns¶ ASv A½ Nmf¯nt`¡v bs¿ bs¿ ka^m³ SpX§n A½]psX PÔw BhzUn¡m³ Øn^fm]n A½]psX sgZv–Zn fW¡m^p*v Mm³ tbm^m¯SnWv C³shhv_v NTNapw koZnt]mNapw F¶ns` A½t]mXpÅ sNmSn Ban N¯n¨p..

A½¡v k]Êv 39 B]n F¦n`pw N*m 30 NqXpS b_]nà A©^ AXn sbm¡kpw ASnWv bmN¯nWv k®kpw HmkÀ AÃm¯ ^oSn]n A`vbw ImXn] k]_pw Npjnª sbm¡napw Ip^p¡n b_ªm WXn hvtWis] tbms` SqskÅ Wn_w H¶pw Csæn`pw sNmSn¸n¡p¶ tImt¢äv Wn_fm\v A½¡v ..

Zm C§sW fqXn bpS¨p D_§msS FjptWäp kÃSpw Njn¨n«v bYn¡m³ tWm¡v..

cÌv C]À B]n«tà DÅp At½.. Ct¸mtj C§sW f^n¨p bYn¡t\m Np® N¼n B]SnWm bpS¸v tUi¯p Wn¶pw fmämsS NnX¶v b_ªp Mm³..

dntNmw sf¡mWn¡Â B\v Wnsâ Hä WnÀdÔw sNm*m\v B {Pq¸v– Ss¶ FXp¯Sv dp²nfp«v Bs\¶v A½ b_ªp St^* Bklyw CÃt`m ÌZn `okv S¶n^n¡p¶sS bYn¡m³ tk*n]m.. D_§m³ AÃ Ct§m«v F\o¡X..

A½ ASpw b_ªv Fsâ tUi¯p Wn¶v k`n¡m³ SpX§n.. Mm³..

At¿m k`n¡tà A½ h-vNqan sbm]vt¡m Mm³ F\otämaw.. Fsâ N¼n Np® A½ Nm\msS C^n¡m³ Mm³ bpS¸v Nm`psNm*v sbm¡n sk¨n^n¡pN]m\v..

Mm³ tbm]m Wo ko*pw NnX¶v D_§pw ASv tk* Wns¶ F\o¸n¨nt« Mm³ tbmNp¶pÅq A½ ko*pw bpS¸v k`n¡m³ SpX§n..

At¿m At½ AXn]n H¶pw C«n«nÃ..

At¿.. Wm\fnÃtÃm C§sW NnX¡m³.. Dw Mm³ Nm\m¯Sv H¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *