ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി 2 [VINOD]

Posted by

ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി 2

I LOVE MY FAMILY PART 2 AUTHOR VINOD

Previous Parts | Part 1 |

SpXÀ¶p FjpSm³ Nps_¡Pv– sskNnt¸m]n £fn¡\w. KoknS¯nt`¡v H^p sb®v NX¶p k¶m bns¶ FÃmknV {l²]pw tbmNpw. ASpsNm*m\v dm¡n FjpSm³ H^pbmXp sskNn]Sv. BUyemP¯n NT AkhmWn¨Sv CknsX k¨m]n^p¶p. A½…….. tbXnt]msX Fsâ km]n Wn¶pw B tb^v k¶p.

ASm A½ Npan¨p {ZÊv– fm_nk¶p Wn`vNp¶p. M§apsX NmftNanNÄ N*pWn¶ A½ kÃm¯ tUgyt¯msX Fsâ tWs^ k¶p.

A½ F¶pb_ªSpw Fsâ N^\Spw ssN bSnªSv H^pfn¨m\v. ^*mfSv S`m\v Hm§n]Spw tI¨n A½]psX N]nÂN]_n bnXn¨Spw H^pfn¨m\v. N`§n] N®pfm]n AkÄ A½t]mXv b_ªp..

At½.. AksW CWn AXn¡^pSv. FÃm¯nWpw Nm^\w MmWm..

F¶v b_ªkÄ A½]psX Nm`n ko\p. At¸mtj¡pw A½]psX N®oÀ bp_t¯Nv k¶n^p¶p. N^\Sp Wà AXnNn«n] FWnNv H¶pw Ss¶ hwhm^n¡m³ bän]nà Mm³ S` Smjv¯n Wn¶v. N`§n] N®pfm]n, bS_n] lÐkpfm]n A½ b_ªp..n

Wn§Ä NqX¸n_¸pNam\v.. ASm]Sp hz´w tI¨n]pw AWn]Wpw. H^n¡`pw B^pw sI]v-SSv Ct¸mÄ CknsX sI]vSSv.

tlgw A½ Ft¶mXm]n b_ªp.

C¯^w H^p NmjvI H^½]pw N*m hin¡nÃ. CWn MmsWÃmw F´v ssV^y¯n`m WnWvsX HsN NqsX Cu ko«n Kokn¡pN..n

Cs{S]pw tN«tbmsjNpw Fsâ bmSnKok³ CÃmsS]m]n. h¦Xw hin¡m³ bämsS Mm³ _qfnt`¡v HmXn N]_n kmSn AX¨p F¶n«v sbm«n¡^ªp.. tI¨n]psX]pw A½]psX]pw AW¡w tbm`pw tNavNpWn`]n^p¶p.

^m{Sn]m]n«pw Mm³ FjptWän`. Np_¨p Njnªt¸mÄ Fsâ _qfnsâ kmSn`n Bt^m fp«p¶p. BUyw Mm³ Sp_¶nÃ. bn¶oXv lÐw NqXp¶Sv tN«t¸mÄ Mm³ tbm]n Sp_¶p. ASv A½]m]n^p¶p. Fs¶ N*Spw A½]psX N®oÀ ko*pw Hjp¡n FWn¡pw N^¨n k¶p Mm³ bSns] sdZn tbm]n NnX¶p. At¸mÄ A½ k¶p Fsâ AXp¯n^p¶p F¶n«p bSns] Fs¶ Fjpt¶Â¸n¨p F¶n«p b_ªp..n

knWp.. WnW¡v F´m bän]Sv. WnWvsX Nq«psN«nsâ {blvWf C¶v CsSÃmw D*mNm³ Nm^\w.

Mm³ At¸mjpw H¶pw b_ªnÃ. A½ ko*pw SpXÀ¶p.n

W½p¡v W½aÃmsS tks_ B^pfnÃ. Aѳ CÃm¯ f¡am\v Wn§Ä F¶n«pw ASnsâ H^p Np_kptbm`pw Mm³ Wn§Ä¡p k^p¯n]n«pt*m?

ASv b_ªpNjnªt¸mta¡pw tI¨n _qfnt`¡v k¶p.

AkÄ b_ªp..n

At½… W½p¡v W½aÃmsS tks_ B^pfnà F¶v A½ Ss¶ b_ªtÃm.. FWn¡pw ASv Ss¶]m b_]m³ DÅSv.. W½Ä fq¶ptb^pw fm{Sw fSn W½p¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *