ജീവിതം [സംഗീത]

Posted by

ജീവിതം

Jeevitham Author : Sangeetha

Mm³ hwPoS k]hp 24 A½]pw AWn]Wpw MmWpw A½p½]pw B\v NpXpwdw Aѳ b*v Dtb£n¨p tbm]Sm\v kas^ Nãs¸«m\v Njn]p¶Sv BsN DÅ h¼mUyw Mm³ sSänÃmsS Nm\m³ sNmÅmw. A½]v¡p hzmfn F¶v tb^pÅ H^p b`I^¡p NXNm^Wpfm]n dÔfp*v ASv FWn¡pw A_n]mw F¶v A½]v¡p A_n]mw FWn¡v ¹hv 2B\v knUymeymhw ss`³ AXn¨p sbmanªp bm`ohv B]n C^n¡p¶ Nm`w FÃm¯ntWmXpw kmln tUgyw A§sW Kokn¨p Xyqg³ FXp¡pw S¿Â FÃmw sI]p¶p*v bns¶ A]mÄ FÃm¯nWpw him]n¡pw b`t¸mjpw A]mapsX tWm«w klw CÃm¯ tbms` FWn¡v tSm¶n SpX§n A§Wn^ns¡ A½]v¡p Ft¸mjpw Ft¶mXv tUgyw b`t¸mjpw Ip½m M§Ä S½n tUgyw kj¡v H^n¡Â Mm³ kngfn¨p C^n¡pN]m]n^p¶p A½]pw MmWpw fm{Sfm\v DÅSv A½ Fsâ AXp¯v k¶p kÃm¯ AXp¸w Nm\n¡Â Hm^vfsk¨ Nm`w sSm«p AWn]sW B\v AkÀ¡nãw Mm³ F¶pw H^p l`yw dmVySm F¶v tN«m\v kaÀ¶Sv A½ H^p Dap¸pw CÃmsS H^p Nm^yw b_ªp hzmfn A®Wv Fs¶ A]mÄ¡p AWpekn¡\w ASnWpÅ kn`]m]n A]mapsX H^p sI_n] koXv D*v ASv kn¡m³ C«n^n¡pN]m\v ASv FjpSn S^pw, ASn`pw ^hw B koXv AWn]Wv sNmXp¡mftÃm Cu koXv FWn¡pw S^mw bs£ t`m¬ DÅSv Mm³ AX¨p FXp¡\w Mm³ bpÑw emk¯n In^n¨p FWn«v– tImUn¨p A½]psX hz´w fNamt\m Mm³ AtSm kÃmX¯p Wn¶pw km§n]Smt\m F¶v tImUn¨p A½ H^p A£^w fn*n]nà FjptWäp tbm]n A¶v Njn¡m³ sI¶t¸mjpw AkWp IqXv tUml FWn¡v tIm_v B skSymhw F¶pw D*m]n^p¶p Cu ko«nÂ. ^*p Unkhw Mm³ Bt`mIn¨p t{bfn¨k³ Ik¨p Sp¸n CWn F´v B Nnak³ Nm\n¨m`pw Nm\n¡m³ F¶ In´ Fsâ S`]n k¶p Mm³ A½]psX AXp¯v tbm]n FWn«v– b_ªp Mm³ s_Zn B\v bs£ A½]v¡p CsS§sW Ft¶mXv b_]m³ tSm¶n F¶v A_n]nà bs£ D_¨ H^p So^pfmWw Mm³ b_]mw B koXv Fsâ tb^n FjpSn S^\w FWn«v– Cu koXv F¶v Fsâ tb^n FjpSn S^ptfm A¶v Mm³ ASv Sn^n¨p FjpSn S^mw. A½ Nps_ km C«p AXn¨p At¸mÄ Mm³ b_ªp F¦n A½ AWn]sW A]mÄ¡p sNm*v sNmXp¡\wF¶v b_ªt¸mÄ A½ Ajªp A]mtamXv knan¨p b_]m³ b_ªp A½ A{S im¸n Aà bs£ h½Sn¡msS k¿ BUyfm]n«m\v C§sWm^p D_¨ So^pfmWw AkÀ F¶n Wn¶pw tNÄ¡p¶Sv. AkÀ tcm¬ FXp¯p Mm³ hv–bo¡À tcm¬ CXm³ b_ªp A]mtamXv Nm^yw b_ªt¸mÄ A]mÄ {bSo£n¡m¯ tbms` FWn¡v tSm¶n Mm³ h½Snt¨m AXp¯pt*m F¶v tImUn¨p Mm³ tcm¬ bnXn¨p km§n hwhm^n¨p WmWm\v b_tªmaq F¶v b_ªp Cu k^vg§av¡p CX]n C¶m\v Mm³ A]mtamXv hwhm^n¡p¶Sv. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *