എന്റെ പഴയ കാമുകൻ [Akhil Mv]

Posted by

എന്റെ പഴയ കാമുകൻ

Ente Pazhaya Kaamukan Author : Akhil Mv

 

Mm³ N®pNÄ Sp_¶p. MmWksâ WPvWfm] sW©n S` sk¨v NnX¡pN]m]n^p¶p. B bpS¸nWpÅn M§Ä ^*pw bqÀ\WPvW^m\v. Mm³ sdZn f`À¶v NnX¶p In´n¨p MmWpw AkWpw CknsX Cu sdZn H^pfns¨¯m³ D*m] hmiI^y§Ä. M§Ä tNmtaKn H^pfn¨v bYn¨n^p¶k^m]n^p¶p. A¶v MmWpw WµWpw {b\]n¨n^p¶p. H¶ns¨m^pbmXv sI`kjn¨ hf]§Ä bmÀ¡n`pw do¨n`pw Sn]ä_n`pw FÃmw N_§n WX¶n«p*v. Sn]ä_n sk¨ IpXpIpwdW§Ä M§Ä ssNfm_n]n^p¶p. bs£ FÃmw M§Äs¡m^p ssXw bmhv B]n^p¶p. tNmtaKv KoknSw Njnªv Wµ³ sIss¶]nt`¡v tKm`n]v–¡m]n tbm]n. AknsX GsS¦n`pw bpSn] d豈 D*m¡psf¶v FWn]v¡_n]mfm]n^p¶p. Np_¨p WmÄ M§Ä tcm\n hÃbn¨p. bns¶ bSns] CÃmSm]n. Mm³ ss{bkäv N¼Wn]n A¡u*âm]n kÀ¡v sI]vSv tbm¶p. ko«n FWn]v¡v knkmimt`mIWNÄ k¶p SpX§n]tSmsX MmWpsfÃmw f_¶p. A§sW bntä sNmÃw H^p PÄcpNm^Wpfm]n Fsâ knkmiw Njnªp. Um¼Sy KoknS¯ns` ss`PoN hpO¯nsâ bmY§Ä eÀ¯mkn Wn¶pw MmW_nªp. Fs¶ At±iw H^p NmftUkS]m¡n fmäpN]m]n^p¶p. DU^¯n H^p Npªp Kok³ WÂNn Wm`©p fmh¯nWp tlgw ihv sdâv PÄcnWv tbm]n. ko«n MmWpw {bm]fm] A½m]n]¸Wpw A½m]n]½]pw fm{Sfm]n. b¯v fmh¯nWv tlgw MmsWm^p sb¬NpªnWp K·w WÂNn. At¸mtj¡pw Mm³ N¼Wn]ns` tKm`n WnÀ¯n]n^p¶p. ihvdâv AXp¯nÃm¯ kngfw FÃmw ^oSn]n`pw Fs¶ A`«n]n^p¶p. fNÄ¡v ^*v k]hm]t¸mÄ tI«³ PÄcn Wn¶pw `oknsW¯n. tI«sâ k^tkmsX AX¡n sk¨n^p¶ Fsâ Nmfw b` ^m{SnNan`pw sbm«ns]mjpNn. Fs¶ fSnk^ptkmaw Sn¶v NpXn¨Snsâ bntä¶v ko*pw tI«³ PÄcnt`¡v tbm]n. F¶ns` knNm^w hz]wtemP¯n Mm³ SrbvSn]Xª WmapNÄ. kÀg§Ä NX¶v tbm]n fNÄ h-vNqan tbm]n SpX§n. Mm³ H^p bpSn] N¼Wn]n tKm`n]n {btkln¨p. A§sW KoknSw fpt¶m«p tbmNpt¼mÄ Fsâ sc]vhv dp¡n Wµsâ _nNzÌv k¶Sv. Ak³ NqXpS hpµ^Wm]n^n¡p¶p. bj] {b\] huirUw f_¶v bpSn] hpirUv huirUw MmWp*m¡n. ImänwRn`qsX kntlg§Ä tImUn¨_nªp. AkWnt¸mÄ sNm¨n]n`p*v F¶_nªp. MmWpw Fsâ knkmiw NjnªSpw Np«n]p*m]Spsfms¡ b_ªp. ImänwRn M§apsX huirUw kaÀ¶p. Ak³ knkmiw Njn¨n«nÃ. H^p Unkhw FWn]v¡ksâ tNmÄ k¶p.
“”WnWs¡§sW Fsâ W¼À Nn«n Fcv.dn. ]n Mm³ W¼^n«nÃtÃm…””
Mm³ tImUn¨p.
“”Mm³ WntgsX ssN¿o¶v km§n¨Sm…””
tNmtaKv KoknSw fpSÂ Fsâ]pw Aktâ]pw {c*m\v Wng.
“”Hm…. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *