ഞാൻ അനുഷ 5 [Anusha]

Posted by

ഞാൻ അനുഷ 5

Njan Anusha  Part 5 Author : Anusha

Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3PART 4

 

Njnª FÃm emP§apw km]n¨p Aen{bm]§apw ht¸mÀ«pw sI]vS FÃmkÀ¡pw Wµn.

bntä¶p Fjpt¶äp… ^m{Sn A¦nÄ k¶nÃ.. Mm³ Blzhn¨p.. tcm¬ tWm¡n BgnOv koZnt]mhv A]¨n«p*v.. Mm³ Zu\vt`mZv sI]vSp N*p.. FÃmw {Sohw… Mm³ fWÊn knIm^n¨p Ck³ Ft¶w sNmt* tbmNp… Mm³ Npan¨p.. t{d¡vcmÌv Njn¡m³ Smsj k¶p A¦nÄ D*m]n^p¶p.. Njn¨p ssN NjpNm³ tW^w A¦nÄ bn¶ms` k¶p sIkn]n b_ªp.. C¶s` Wns¶ HmÀ¯p Bâns] Nan¨p.. Mm³ H^p In^n In^n¨p.. Mm³ tNmtaKnt`¡v C_§n.. tNmtaKn sk¨p hptfgnsW N*p. Mm³ D¨ks^ C^n¡p¶pÅp F¶p b_ªp.. AkWp D¨Sn^nªp FN-vhmw D*m]n^p¶SnWm Ak³ C_§n]nÃ. Mm³ D¨¡v C_§n.. BgnOnsW knan¨p.. Ak³ dhv Ìm³Zn k^mw F¶v b_ªp.. Mm³ _qfn tbm]n s{ZÊv fm_n C_§n.. Ip^nUmÀ tXm¸pw s`Pn³hpw B\v V^n¨Sv.. tgmÄ C«nÃ… dhv N]_n.. dhv Ìm³Zn F¯n.. AknsX BgnOv D*m]n^p¶p.. ssd¡n B]n^p¶p Ak³.. Fs¶]pw N]än do¨n tbm]n.. MmWpw hptfgpw tbm]n C^n¡m_pÅ Ø`t¯¡v tbm]n.. M§apsX hos{N«v s¹]vhv B]n^p¶p ASv.. AVnNw B^pw k^m¯ H^nXw.. ^*p bm¡äv In¸vhpw H^p fnt_*]pw km§n. M§Ä AknsX tbm]n C^p¶p.. Ak³ Fsâ N¿n Wn¶pw tcm¬ km§n.. Mm³ bmÊv–tkÀZv– b_ªpsNmXp¯p.. Mm³ tWm¡n]t¸mÄ Ak³ Pm`_n fpjpk³ tWm¡p¶p.. Mm³ tImUn¨p F´m\v C{S Nm^yfm]n tWm¡p¶Sv.. BgnOv tcmt«mhv.. C¶s` A]¨Snsâ dm¡n.. Mm³ Hm.. f*m.. B tcmt«mhv Bs^¦n`pw Pym`_n]n CXptfm.. Mm³ tcm¬ km§n ssiZv sI]vS tcmÄZÀ Hm¸¬ sI]vSp sNmXp¯p.. Ak³ tcmt«mhv Hmt^m¶p Hmt^m¶m]n tWm¡n.. Aksâ fpOs¯ FN-vhvs{bg³ Mm³ tWm¡n.. N®p SÅn C^n¡p¶p… FXp¯ koZnt]m s¹ sI]vSp.. Mm³ fpOs¯ bm`p W¡n NpXn¡p¶ koZnt]m.. ASpsNm*t¸mÄ Ak³ “”sÈ.. F´m CSv..””

Mm³ “”Hm bp\ykma³ If]tÃ.. A¶v Fsâ km]n S¶t¸mÄ CsSm¶pw N*nÃtÃm…””

Ak³ In^n¨p.. Fsâ Nknan H^p D½ S¶p.. Ak³ Ft¶mXv sg]À Cäv Hm¸¬ sI¿m³ b_ªp.. Mm³ F´nWm\v F¶p tImUn¨p.. Ak³ b_ªp AsSms¡ D*v.. Ak³ Fsâ tcm\nt`¡v Fs´ms¡t]m A]¨p.. Fs´ms¡t]m hwhm^n¨p C^p¶p.. CX¡v ssch`nsâ Nm^yw b_ªp.. Mm³ B Nm^yw fm{Sw h½Sn¨nÃ.. Mm³ tcm¬ FXp¯p tWm¡n shânRv Njnªp.. Mm³ Pm`_n Hm¸¬ sI]vSp tWm¡n.. Nps_ koZnt]mhv.. Mm³ Hm¸¬ sI]vSp.. FÃmw shN-vhv koZnt]mhv ASpw HD Mm³ Aksâ fpOt¯¡v tWm¡n.. Ak³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *