രതിമന്മഥന്‍ 3 [മാസ്റ്റര്‍]

Posted by

രതിമന്മഥന്‍ 3

RathiManmadhan Part 3 bY Master | Previous Part

NmfmPvWn]n sk´p^pNpN]m]n^p¶ PoS {em´³ knNm^¯nWv Nojvs¸«v– Njnªn^p¶p. AkÄ tPmbn]psX `p¦n D^nªp ^*p klt¯¡pw kNªp fmän k¨p. Ct¸mÄ tPmbn bqÀ® WPvWWm]n^p¶p. PoS NnS¨psNm*v Aksâ fp`sM«pNÄ I¸m³ SpX§n. AkapsX ssN kn_]t`msX Smtj¡n_§n. kn^`pNÄ Aksâ Ppiyt^mf§sa hmkNmlw SjpNn¯t`mXm³ B^wen¨p. ssNNÄ AknsX SjpNpt¼mÄ PoS]psX Wmkv Aksâ ^*p fp`sM«pNan`pw fm_nfm_n h©^n¡p¶p*m]n^p¶p. FÃmw A_nªpsNm*v NXn¨pbnXn¨v NnX¡pN]m]n^p¶p tPmbn. Ppiyt^mf§an Wn¶pw PoS]psX ssN ko*pw Smtj¡v Wo§n. knNm^¯Ån¨]n Hmt^m tNmlkpw sbm«ns¯_n¡p¶ AkØ]n`m]n^p¶p tPmbn. AkapsX `Nv–gyw Ssâ `nwPs¯ bnXn¡pN]m\v F¶kWv fWÊn`m]n. PoS]psX kn^`pNÄ ASn sSmXpw F¶ Wn`]n`m]t¸mÄ GtSm làfm] tItSmknNm^¯nsâ t{b^\]n tPmbn Aksa SÅn fmän.
“”””PosS…F..F´m\v Wo sI¿p¶Sv?”
NnS¨psNm*v ImXn Fjpt¶ä tPmbn tImUn¨p. Ak³ tkPw `p¦ns]Xp¯v A^]n DXp¯p. Aksâ SÅ`n Wn`t¯¡v kojmsS tbm]Sv PoS sdÍn sbs«¶v bnXn¨Sv sNm*v fm{Sfm]n^p¶p. AkÄ C^pan sM«n¯^n¨v, Aksâ A{bSo£nS WntgV {bSnN^\¯n AhvS{bÚ]m]n H^p Wnfngw NnX¶p. C^p«n AkÀ¡v b^hvb^w Nm\m³ hmVn¡p¶p*m]n^p¶nÃ. ^*ptb^pw S§apsX NnS¸pNÄ tNÄ¡p¶p*m]n^p¶p. tPmbn AWnÀkIWo]fm] H^p fmWhnNmkØt]msX N«n`n¯s¶ C^p¶p. Fs´ms¡]m\v hwekn¡p¶Sv F¶kWv hz]w fWhn`mNp¶p*m]n^p¶nÃ. Nmfw APvWnhfmWfm]n l^o^s¯ knjp§n]n«pw F´nWm\v Aksa Sm³ SÅnfmän]Sv F¶kW_n]nÃm]n^p¶p. F¶m PoS]psX AkØ kas^ hvbãfm]n^p¶p. Wãs¸« ^SnhpO¯nsâ AfÀg¯nÂ, NmfmÔS]v¡pw AWn]{´nSfm] tNmb¯nWpw Nojvs¸« AkÄ H^p knb^oS fmWhnNmkØ]nt`¡v kjpSn ko\p.
“”””gÞ³”
bNt]msX b_ªpsNm*v, bÃpNÄ sM^n¨v Fjpt¶ä AkÄ Du^n¡aª khv{S§Ä FXp¯v V^n¨p. bns¶ IXp`fm] Nm k]v¸pNtamsX sI¶p ss`äv Hm\m¡n. N«n`n Np¯n]n^n¡p¶ tPmbn]psX tf AkapsX N®pNÄ A_t¸msX]pw sk_pt¸msX]pw bSnªp.
“”””Fsâ hwl]w l^n]m]n…C_§nt¸mXm B\¯fnÃm¯ksW..tbm..”
Wn^ml]pw tUgykpw N`À¶ hz^¯n D·mUw bnXnsb«ksat¸ms` PoS Io_n. N«n`n Wn¶pw C_§n] tPmbn sM«t`msX Aksa tWm¡n.
“”””PosS..Wnsâ Cu tbm¡v l^n]Ã..Wo Wln¡pw..Fs¶..Fs¶ Wo B§a]m]n Nmt\*kam\v” F§sWt]m Ak³ b_sªm¸n¨p.
“”””tbmXm b«o..F§sW]mXm Wos]sâ B§a]mNp¶Sv? B^mXm Wnsâ A½? N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *