നീലാംബരി 3 [കുഞ്ഞൻ]

Posted by

നീലാംബരി 3

Neelambari Part 3 Author Kunjan

Click here to read Neelambari Part 1  | Part 2

 

WX¶SnsW Np_n¨v kyàfm] H^p ^qbw BÀ¡pw D*m]n^p¶nÃ. A¸hf]¯nWpÅn H^p tbm`ohv Ko¸v k¶p Wn¶p. H^p FFhvsF ]pw ^*p tbm`ohpNm^pw C_§n knk^§Ä tImUn¨p. AkÀ N* Nm^y§Ä V^n¸ns¨¦n`pw kyàfm]n fWhn`m¡m³ tbm`ohpNmÀ¡v hmVn¨nÃ.
bntä¶v {bemSw tNmkn`Nw dw¥mknsâ fpä¯v BapNÄ Nq«w NqXn Wn¶p. F´m\v hwekn¨Sv F¶v A_n]m³ tk*n]pÅ Wn¸m\v. fqÀ¯n]psX NmÀ tbmÀ«nt¡mknt`¡v bmªp k¶p Wn¶p.
“”””it`m fnÌÀ fqÀ¯n… “” fqÀ¯n Sn^nªp tWm¡n.
Ø`w Fhv–sF gndn Imt¡m. H^p sI_p¸¡m^³. ssN Wo«n bnXn¨v H^p tg¡v im³ZnWm]n Wn¡p¶p. fqÀ¯n]psX fpO¯v H^p bN¸v N*p. A]mÄ tg¡v im³Zv sNmXp¯p.
“”F´m t`äv Bt]m.”” gndn Imt¡m tImUn¨p.
“”Mm³ F_\mwNpa¯m]n^p¶p. C¶s` ^m{Sn Ss¶ bp_s¸Xmw F¶v knIm^n¨Sm… bs£ k*n tNXm]n. bns¶ Nm`¯v tks_ k*n At_©v sI]vSm k¶Sv. “”
“”F´pbän… sWän]n H^p fp_n¸mXv…””
“”ASv… ASv… Mm³ C¶s` A¸w fUybn¨n^p¶p. CX]n Nm`v sS¶n H¶v ko\p…””
“”Dw…”” gndn Imt¡m AÀ°k¯m]n H¶v fqan.
gndn Imt¡m DÅnt`¡v tN_n. AknsX iman S¼p^m«n]pw Wo`mwd^n]pw Hs¡ C^n¡p*m]n^p¶p.
“”it`m… fmZw.. Mm³ gndn Imt¡m. Fhv sF B\v… “”
“”it`m…”” Wo`mwd^n kngv sI]vSp.
“”F´m\v D*m]Sv…””
Wo`mwd^n WX¶sSÃmw b_ªp…
“”Dw… F´m]m`pw M§Ä AtWzgn¡s«. “” A]mÄ Fjpt¶äp.
Fjpt¶äv sSm¸n S`]n sk¨SnWp tlgw A]mÄ Sn^nªp.
“”fmZw… fmZw F´nWm Cu S\p¸pÅ ^m{Sn bp_t¯¡n_§n]Sv…””
“”ASv… Mm³… sk_psS… NnX¶n«v D_¡w k¶nÃ… As¸m bp_¯n_§n… “” AkÄ A½s] tWm¡n…
gndn Imt¡m ^*ptbs^]pw fm_n fm_n tWm¡n
“”bp_¯n_§n…”” A]mÄ BNmwgt]msX tImUn¨p.
“”H^p hv–tfm¡v… “” AkÄ bmSn kjn]n WnÀ¯n…
“”Hmt¡… Hmt¡…”” S¼p^m«n sWän]n ssN sk¨v S` NpWn¨n^p¶p.
“”Wn§Ä¡v Bs^s]¦n`pw hwl]fpt*m…”” gndn Imt¡m tImUn¨p.
“”Cà fnÌÀ C³hv–sbÎÀ… A§sW l{Sp¡Ä B]n B^pw CÃ… “” tImUyw tN«]pXsW S¼p^m«n ImXn tN_n D¯^w b_ªp. Wo`mwd^n]psX _n]m£³ N*v Fhv–sF BsN H¶v hwl]n¨p Wn¶p… S¼p^m«n fNapsX fpOt¯¡v tWm¡n
“”CÃ hmÀ… A§sW A_n]p¶ l{Sp¡Ä H¶pw CÃ…”” Wo`mwd^n]pw b_ªp.
“”Hmt¡… “” S` NW¯n H¶v B«n sNm*v A]mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *