ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 7 [Tintumon]

Posted by

ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 7

Njanum Ente Ummamaarum Part 7 bY Tintumon | PREVIOUS PARTS

 

£fn¡\w C{S]pw sskNm³ Nm^\w Cu bmÀ«v– bqÀ®fm]n FjpSn Njnªt¸mam\v tcm¬ SN^m_n`m]Sv sl^n]m¡n Nn«n]t¸mÄ FÃmw Wãfm]n. .ko*pw FjpSn]Sm\v CSv.. FÃmk^psX]pw ht¸mÀ«v {bSo£n¨p sNm*v hz´w Xnâptfm³..

k`n]p½]psX D½ f^n¨p.. AWn]¯n]psX ko«n`m]n^p¶p ASm]Sv WKvf D½]psX Ca]Sv choW Npªp½]psX ko«nÂ.. M§Ä tkPw At§mt«¡v ]m{S Sn^n¨p.. k`n]p½ tkgw fmäm³ NqXn Wn¶nà S`]ns`m^p gmapfn«p C_§n.. M§Ä ko«ns`¯n.. tdmZn sNm*v k¶n^p¶nÃ.. AÂb hf]¯nWv tlgw tdmZn sNm*v k¶p. At¸mtj¡pw D½fm^pw F¯n]n^p¶p.. choW Npªp½]psX eÀ¯mkv OmUÀ B\v Nm^y§Ä FÃmw tWm¡n]n^p¶Sv…. FÃmw Njnªv BapNÄ bn^nªp SpX§n.. FÃmk^pw W¶m]n N^ªp SaÀ¶n^p¶p.. FÃmks^]pw hfmVmWn¸n¡m³ OmUÀ sNm¨m¸ HmXn WX¡p¶p*m]n^p¶p.. FÃmw Njnªp Np_¨p Unkhw AknsX S§n]n«v sI¶m fSns]¶v km¸]psX D¯^kv Nn«n

OmUÀ : FÃm^pw {ZÊv– Hs¡ fm_nt] tfm³ km M³ gÀ«pw fp*pw FXp¯p S^mw…
choWm CkÀ¡v fm_mWpÅ {ZÊv– FXp¯p sNmXp¡v..

sNm¨m¸ k`n]p½]psX AXpt¯¡v tbm]n..

N^]tà C¯m tbm]kÀ tbm]n.. CWow NnX¶n^pt¶Â W^Nnt¨sW hfmVmWn¡v.. sNm¨m¸ hfmVmWn¸n¡p¶p.. MmsWm¶v {l²n¨t¸mam\v B hfmVmWn¸n¡`ns` Nm^yw fWÊn`m]Sv.. NpWnªn^n¡p¶ k`n]p½]psX..N^n¡pNÄ Wà tbms` NmjvI WÂNp¶p*v fm{SfÃ. sNm¨m¸]psX ssN k`n]p½]psX bp_fmsN HmXn WX¡p¶p*v.. hz´w sN«nt]msa Hjn¨v FÃmt^]pw sNm¨m¸ W¶m]n hfmVmWn¸n¡p¶p*v.. k`n]p½ fpOw NjpNm³ F\oät¸mÄ sNm¨m¸ WKvf Ds½sX AXp¯v sI¶p.. D½ hm^o B\v DXp¯n^pt¶. sbs«¶pÅ k^km]Sv sNm*mNmw hmVm^\ tbms` fpjpk³ f_¨ns«m¶pfnÃ.. sNm¨m¸ hfmVmWn¸n¡msWt¶m\w D½]psX bn¶n`msN SjpNn. A_n]msS Ft¶m\w ssN k]_n fp«n¨p.. C¯m tbm]n {ZÊv– fm_v.. FWn¡nsSms¡ N*v tUgyw tSm¶n F¦n`pw Mm³ NXn¨fÀ¯n… Npªp½ kas^ sf`nª l^o^ {bNrSn B]n^p¶p ASv sNm*v Ss¶ CsSms¡ Nm\pt¼mÄ B^m]m`pw C§Wm]nt¸mNpw.. FÃmk^pw Wà h¦X¯n B]n^p¶SnWm ^m{Sn]ns` Nªn kna¼`pw sNm¨m¸ B]n^p¶p.. kngfn¡msS Njn¡v tfmsa.. C¯t]mXv sNm¨m¸ b_ªp.. ^m{Sn B]n.. FÃmk^pw NnX¶p.. MmWpw sNm¨m¸]pw H^p _qfn`m]n^p¶p.. ^m{Sn _qw Sp_¡p¶ lÐw tN«m\v Mm³ D\À¶Sv tWm¡n]t¸mÄ sNm¨m¸ bp_t¯¡n_§p¶p.. MmWpw bSps¡ bn¶ms` tbm]n.. D½fmÀ NnX¡p¶ _qfnWXpt¯¡m\v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *