രാരി രാരീരം

Posted by

രാരി രാരീരം

Rari raariram bY Kumar

ssXän km]n¨t¸mÄ CsSs´m Sm^m«m\v F¶v knIm^n¨n^n¡pw. Dw AtS. CsSm^p Sm^m«m\v. F§nsW F¶v km]n¨p b_]q.Fsâ tb^v NpfmÀ. em^y fnWn. M§Äs¡m^ptfmÄ Nmky. Mm³ 15 k^vg§am]n ]p F]n`m\v tKm`n sI]p¶Sv. em^y Wm«n H^p AtVm fÞ` PpfhvS]m\v hÀ¡mÀ shÀknhnÂ. ^*p kÀg¯n H^n¡t` Mm³ Wm«n k^m_pÅq. tfmapsX sI_p {bm]¯n Mm³ PÄcv KoknSw B^wen¨Sm\v. Fsâ em^y C^p Wn_¯n teUs¸« H^p I^¡m]n^p¶p A¶v,C¶pw.AXp¯Nm`¯m]n FÃmw NqXpS k`p¸w sk¨p F¶v AkÄ Mm³ k^pt¼mÄ km§mWm]n S¶ `nÌns` AakpNan Wn¶pw fWhn`m]n.tfmapsX Bkly§Ä Akapw A_n]n¨n^p¶p. AsSms¡ km§m³ `p`pkn tbm]n sshhv b_ªt¸mÄ sh]nÂhv tPÄ FXp¯p Nm\n¨Sn Wn¶pw ^*ptb^psX]pw fp`NapsX]pw A^s¡«nsâ]pw k`p¸w GNtUlw fWhn`m]n. bns¶ A½]psX]pw tfmapsX]pw tXÌNav kySyhvSfm]n^p¶p. HsN AsSms¡ tbmNs«.

F]ÀtbmÀ«n Wn¶pw t{Xman D´n bp_¯p k¶t¸mÄ ^*p S`NÄ BÄ¡q«¯nWnX]n Wn¶pw F¯n tWm¡p¶Sv N*p. H¸w Ak^p]À¯n] ssNNapw. Sn^¡nWv bp_s¯¯n]t¸mÄ ^*ptb^pw AXps¯¯n. A½ Ip^nUmÀ tfmÄ ssXäv s`¤nRv–hv tXmbv F¶nk. Vm^maw N®pNÄ Ak^nt`s¡mjpNp¶Sv Mm³ N*p.sk_psS Ak^psX kySymhw tWm¡n. A½]psX SpXNapw I´n]pw b*t¯Sn`pw SXn¨n^n¡p¶p. fNÄNv D]^¡qXpS DÅSnWm SpXNÄ kÃmsS SXn¨Sm]n tSm¶n]nÃ. bs£ Np*n. hq¸À. sl C]mÄ Bs^¡p_n¨p F´m\v– b_]p¶Sv? iii CSp kÃSpft]m. k^m³NnX¡p¶StÃ]pÅp.

em^y ssNNan fp_psN bnXn¨p AkapsX N®pNÄ Wn_]pN]pw sI]vSp. Mm³ ^*v kÀgfm]n tks_ Bs^sNm*pw Nan¸n¨nà F® htµlw ssNfm_pN]m]n^p¶p. tfmÄ ssN bnXn¨p AfÀ¯n Nknan H^p D½]pw S¶p t{Xman D´n WX¶p. ^*p k^vg§av¡p fp³bv Mm³ N*Sn Wn¶pw AkÄ SnN¨pw fm_n]n^n¡p¶p. A¶v sfm«m]n^ps¶¦n C¶Sv H^p bpgvbfm]n^n¡p¶p. C{bmklyw `okv fNapsX AkpVn¡m`kpw NqXn tWm¡n]m\v Mm³ FXp¯Sv. FknsXs]¦n`pw N_§m³ bns¶ em^y fm{Sw `okv FXp¯m fSn]tÃm.

ko«nt`¡pÅ ]m{S¡nsX t{dNvcmhv_v Njn¨p.bns¶ ko«ns`¯n.AkÄ St¶ dmPv Hs¡ FXp¡m³ {lfn¨p. F¦n`pw MmWpw Akapw NqXn AsSÃmw FXp¯p. ANs¯ thmc]n Im^n Nm`p_s]ms¡ Ajn¨t¸mtj¡pw em^y H^p ssWän V^n¨p H^p Nmkn fp*pw tSmÀ¯pw sNm*pk¶p Nth^]n C«p. tI«m {ZÊv– fm_v. F¶v b_ªp AXp¡a]n tbm]n NpXn¡m³ skÅkpfm]n k¶p. skÅw NpXn¨p UmifNän Ko³hv Hs¡ fm_n fp*pXp¯p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *