വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ 5

Posted by

വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ ഭാഗം 5

VEYIL CHILLA POOKKUM NAALIL Part 5 BY കല്യാണരാമൻ

 

 

3 f\nt]mXv NqXn M§Ä Sn^n¨p B dw¥mkn F¯n.

“”””sZ¶nhv hmÀ knan¨m^p¶p. sb«¶v At§m«v knan¡m³ b_ªp.” Nm_n C_§p¶SnWp fp³bv Ss¶ hm`n tI«¯n b_ªp.

thmcn tcm\n sZ¶nhnsW knan¨p “”””Hmt¡ Cs¸m k^mw” F¶v b_ªSv fm{Sw fWhn`m]n M§Ä¡v. dm¡n FÃmw Cw¥ogn`m^p¶p hwhm^n¨Sv.

“”””tkPw s_Zn Bkv. W½psX PÌv W½p¡m]n Nm¯n^n¡p¶p.”

M§sa thmcn BânsX fp_n]nt`¡v Nq«n sNm*v tbm]n.

“”””tkPw FÃmw Ajn¡p.” thmcn hz´w {ZÊv Du^n sNm*v b_ªp.

A`vbw Wm\w tSm¶ns]¦n`pw M§apw Sp\n Ajn¨p bn_¶ bmXn Wn¶p. thmcn M§Ä¡pÅ {ZÊv FXp¯p. CSnWnX¡v– NpXn¡m³ Kphpfm]n hm`n tN_n k¶p. M§Ä DXpSp\n CÃmsS Wn¡p¶Sv N*n«v AkÀ¡p H^p emkfmäkpfnÃ. Nps_ N*Sm\v F¶pÅ emkw. thmcn FXp¯p S¶ {ZÊv M§an«p. FWn¡v H^p sI_n] Wn¡_pw sbm¡nanWp fpNan fm{Sw k^p¶ tXm¸pw. A½¨n¡v H^p C_pNn] bmâpw A]ª H^p skÅ gÀ«pw. A½¨nsX Ipk¶ {dm skap¯ tWÀ¯ gÀ«n`qsX Nm\mw. fpNans` d«³hv CXm¯ Nm^\w A½¨nsX fp`¨m bqÀ\fm]pw Nm\mw. Ipk¶ `nbvÌn¡v NqsX C«t¸mÄ M§sa Nm\m³ hnWnf WXnNsa tbms`]p*m]n^p¶p.

thmcn bqÀ\ WPvW]m]n Wn¶m\v M§sa s_Zn B¡n]Sv. M§Ä s_Zn B]¯nWp tlgw thmcn H^p skap¯ fp«äw fm{Sw C_¡fpÅ h-vNÀ«pw H^p skÅ tXm¸pw C«p. fp`N®pw N®nWp IpäpfpÅ N_p¯ k«kpw B tXm¸n sSanªp Nm\mw. gZn]pw {dm]pw CÃm¯ sNm*v thmcn]psX l^o^w I`W¯nWv H¯p SpÅn Spap¼p¶Sv Ak^psX fmUNSzw Nq«n.

VrSn]n thmcn M§sa]pw NqXn Nm_n ]m{S Sn^n¨p. Nãn¨v 20 fnWnäp ]m{S sI]vSp M§Ä H^p koXnWp fp¶n F¯n. tPäv Sp_¶Sp F³s_ AÑWm\v. NmÀ tbmÀ¨n Wn_p¯n. Aѳ HmXn k¶p M§sa N*p BÝ^y sb«p. M§Ä Wm`v tb^pw ANt¯¡v sI¶p.

H^p sI_n] koXv. dm¡n]pÅ bqt´m«w. k^m´]n tN_n]t¸mÄ Ss¶ ANs¯ D¨¯n DÅ hwhm^kpw sbm«n¨n^n]pw tNÄ¡mw. BNmwgt]msX B\v Mm³ ANt¯¡v sI¶Sv. H^p Woa³ thmc]n skÅ Kpº V^n¨ H^mÄ C^n¸p*m]n^p¶p. Nq«¯n H^p hv{So]pw. skap¯p SpXp¯ AkÀ H^p Éokv s`Êv »uhpw hm^n]pfm\v V^n¨n^p¶Sv. M§sa N* bmtX A]mÄ Fjpt¶äp D¨¯n “”””it`m ssf hzoäv imÀ«v” F¶v b_ªp M§Ä¡v tWs^ k¶p. thmcn A]msa sN«n bnXn¨p. AkÀ b^hvb^w Ipwdn¨p. sZ¶nhv AÑsW knan¨p Ft´m b_ªp. Aѳ bp_t¯¡p tbm]n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *