എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 5 [MAHADEV]

Posted by

എയർ ഹോസ്റ്റസ്   ശിവന്യ  05

AIR HOSTESS SHIVANYA PART 5    

AUTHORED  BY   [MAHADEV] | PREVIOUS PART

VNq«pNms^….U]km]n Ft¶mXv £fn¡pN… H^p N¼n¡p«³ ]qh_psX tfmlfm] Ns½âv Nm^yfm¡n FXp¯p NT Fjp¯p WnÀ¯n] H^mÄ B\v Mm³ … Fsâ kntkN dp²n knWnt]mPn¡m³ A¶v FWn¡v NjnªnÃ.
Nãs¸«v FjpSp¶ H^p NT]v¡v tk*{S t{bmÕmiWw Cöv A¶v FWn¡v tSm¶n…
bs£ Mm³ SpX§n sk¨ NT bqÀ¯oN^n¡m³ DÅn Wn¶pw H^p sk¼Â… ASpsNm*p Mm³ Sn^n¨pk^p¶p…CSm H^p NT FjpSn]n^n¡p¶p….FÃm^psX]pw DbtUl§Ä¡pw t{bmÕmiW¯nWm]pw Nm¯pWn¡p¶p ..b

bqÀ® I{µ³ DUn¡p¶p.. Sn^¡n« fsäm^p Unkh¯nWv tlgw fpwssd WP^w D_¡¯nt`¡p kjpSn kojp¶ hf]w.

d{µ Nm] Wn`mkn Wo` ssfSmWw tbms` WnlÐS]psX A` SÃp¶p..

NmÀ ss{ZkÀ lnkWy ]pfm]n 100þ 110 CÂ NmÀ HmXn¡p¶p*v..

{bSnNm^ APvWn]pfm]n hnNnµÀ hmdv Ssâ dn. Fw. Z»yq kn ASnWn^«n hvboZn Ak^psX bp_sN HmXp¶p*v.

kjn]n WnÀ¯n]n«n^p¶ ssWäv– bt{XmanwPv tbm`ohv k*n]psX Nymsf_]n Ssâ 180 Nn.fn hvboZv NX¡p¶ Nm_nsâ bXw bSnªSv hnNnµÀ A_nªn^p¶nÃ.

“”Nt{*mÄ _qw.. Xp ]q in]À fo. ko tWmäZv F »q dn. Fw. Z»yq NmÀ hvboZnRv HmkÀ 180. _gv B³Zv s_Nv–`Êv ss{ZknwPv Hm¬ fpwssd FN-vhv{bÊv– ssitk.”” ssWäv– bt{XmanwPv tcmjvhv Nt{*mÄ _qfn Nm^yw tdmVn¸n¨p..

lnkWy]psX emPy¯nWv Nt{*mÄ _qfn B hf]w B NmÄ FXp¯Sv kntWmUm]n^p¶p.

k*n]psX Zosä]nÂhv FXp¯t¸mÄ kntWmUv N*p hm£m hnNnµÀ hmdv Csâ k*n ]m]n^p¶p F¶v.

DXsW B k*ns] {Xm¡v sI¿\sf¶v kntWmUv D¯^kn«p..

DXsW Ssâ k*n]pfm]n kntWmUv FN-vhv{bÊv– ssitk ]nt`m«p NX¶p..

hf]w 11:30 BNp¶p.. NmÀ ss{ZkÀ lnkWy]pfm]n Nm]`nWXps¯¯n.

“”hÀ… M§sa¯n…”” NmÀ ss{ZkÀ hnNnµ_nsW knan¨p b_ªp..

“”Wo sk]näv sI¿v. Mm³ H^p 5 fnWnäns`¯pw.
“”hnNnµÀ b_ªp. “”

NmÀ ss{ZkÀ NmÀ Hmcv– sI]vSp. Znw ss`äv C«p. lnkWys] Sn^nªp tWm¡n.

Ipäpw WX¡p¶Sv A_n]msS Wngv¡a¦ B] Npªv Np«ns] tbms` Nm`nWnX]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *