സാലി 5

Posted by

സാലി – 5

SALI KAMBIKATHA PART 05

PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE | KAMBISTORIES.COM 

 

sshän Wn¶pw Mm³ NmÀ kas^ hvboZv Np_¨m\v HmXn¨Sv. Nm^\w NqXpS hf]w lm´t]mXv hwhm^n¨p ¹m³ sI¿m³ D*v. k*n HmXn¡p¶SnWnX]n Ak^psX SpX]n Mm³ k`Sp ssN sNm*v SXkns¡m*n^p¶p. AkÀ ASn hpin¨n^p¶p F¶v FWn¡v Ak^psX C^p¸pw fäpw N*m A_n]mw. Mm³ sfsà Ak^psX SpX]n AfÀ¯ns¡m*v tImUn¨p. CWn AXp¯Sv F¶m?

AkÀ F³s_ fpOw tWm¡mSv f_pbXn]m]n b_ªp. ASnWp sshäv Hmcohn bänÃ. AknsX H^p hpOkpw CÃ. Wfps¡m^p fp_n tk\w. N«n`pw fäpw tk\w. ASpt* F¶pw BNmw. F³s_ WmXpkv tkUWn¡p¶p. BUyw ASnsWm^p kjn]p*m¡v F¶n«v knan¡v.

Mm³: Hmt¡,…. ASv Bt`mIn¡mw. F¶m tf^ns] F¶m l^n¡v b^nI]s¸Xp¯p¶Sv. Np¸n]pw Bim^kpw B]n Mm³ F¶m k^*Sv.

lm´: ASnWp hf]w tk\w. NqXmSv AkÄ hf]w Nn«pt¼mÄ Ct¸mjpw AkapsX Nq«pNm^n H^p¯n]p*v AkapsX _qfn B\v.

Mm³: ASm^m?

lm´: AsSm^p {lo`¦¡m^n, H^p hpKmW. sI_p¸w B\v. tf^n¡v lN`w Cw¥ogv Hs¡ A_n]mw. ASpsNm*v Akapw B]n hwhm^n¡mwFWn¡v. Cw¥ogv klw C¯vsNmÃ*v Mm³ tbmNm_nÃ.

Mm³: ASnWp Aks^]pw NqXn knan¡v. Wfp¡v H¶n¨p NqXmw. bns¶ FÃmk^pw NwdWnB]m H^p {blvWkpw bn¶p*mNnÃ.

lm´: F¶m H^p Nm^yw sI¿v–. M§Ä Smfhn¡p¶ dnÂZnwPv–³s_ bp_Nn AtSmXp tIÀ¶ H^p sI_n] cv`mäv D*v. ASv kmXN]v¡v FXp¡p. F³s_ A_nkv l^n]t\ H^p imÄ, H^p sdZv _qw bns¶ ]ftkroom FÃmw D*v. km¨vfmWptk*n D*m¡n]Sm. B hpKmWnt]mXp tImSn¨m Hm\À B^m\v F¶_n]mw.

Mm³: F¶m Fs¶ hpKmWns] H¶v Nm\n¨p Sm.

lm´: Ct¸mÄ AkÀ _qfn Nm\pw. M§Ä cÌv cvt`mÀ B\v. AkÄ {Pu*n Ss¶]m.

Mm³ k*n PptUdn]]n DÅ Ak^psX dnÂZnwPv–Wp AXp¯v k*n WnÀ¯n. timantZ B]SpsNm*v bmÀNnwPv Nn«n. F³s_ _qfn Wn¶pw WX¶p tbmNm³ DÅ Uq^tf DÅp. dnÂZnwPv– tb^v N*t¸mÄSs¶ FWn¡v Hm\À B^m\v F¶v fWÊn B]n. Nm^\w CtUi¯nsâ ^*p dnÂZnwPv– F³s_ N¼Wn b\nSn«p*v. F¶m Mm³ A_n]p¶ Hm\À B\v F¶v lm´t]mXv b_ªnÃ. Nm^\w. hpKmWns] b^nI]sbXm³ Nn«p¶ emPyw Na]*m F¶v N^pSn. dnÂZnwPv– fp³ klw fpjpkWpw NXNapw fpNan Smfh¯nWpÅ shuN^ykpw B\v. F¶m s{Pu*v cv`q_n NXNÄ¡v bn¶n ^*p cv`mäv D*v. ASn H¶n`m hpKmWn DÅSv. Ct¸mÄ km¨vfm³ CÃm¯SnWm Nm`nB\v. Wà Znfm*v DÅ G^n] B\v ASnWm Ss¶ Wà N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *