ലിസമ്മയുടെ പാദസരം [മന്ദന്‍ രാജാ]

Posted by

ലിസമ്മയുടെ പാദസരം

Lissammayude Paadasaram bY മന്ദന്‍ രാജാ


 

“”‘ tNmjn dddd …tNmjn dºdmd “”” tPmS¼v– kolns]_nªp sNm*v `nh½ AXp¡a]psX bp_Nns` fpä¯p Wn¶v sNm*v tNmjnNsa knan¨p .

fmW¯p NmÀtfQw C^p*p NqXn]n«p*v .ANs` BNml¯p CXnfn¶`nsâ {bNmlkpw . hf]w A©m]tS DsŦn`pw Gjnsâ {bSoSn .

“”‘ tNmjn dmdm dm “”‘

“” `nhmt½ fj k^p¶p*v …. sNm{bm km^t* ?”’

A¸p_s¯ A¼`¯nsâ ka¸n Nan¡m³ tbm]n^p¶ tKm\n¡p«n HmXn k¶p .

“”‘ Ft´m¶mXm CSv tbm¯p tbms` kaÀ¶tÃm …CWns]¦n`pw Cu Nans]m¶p WnÀ¯n¡qsX ?”’

“”‘ cpXvtdmÄ Cuhv U ho{N«v Hmcv ssf FWÀKn “”‘ tKm\n¡p«n dWn]Wq^n N¿ns` fhn sb^p¸n¨p

“””” DÆm ..tbmXm H¶v … tbm]n sNm{bm km^v …. fj k^p¶p*v …. “”‘

“”” Njn¡m³ F¶m H*t¶ ?”

“””” Nm¨n`v bpjp§n sk¨n«p*v ….. K`tKsX]Xp¯p Nm´m^n sbm«n¡m³ tbm] tfman¡p«osW Nm\p¶nÃtÃm …Wos]m¶p knans¨Xm ..ftjw k^ps¶m*v …A½]nsSknsX tbm]n sNX¡pkmt\m .. bÅo Njnªp BÄ¡m^v tbm]n«v hf]w sNmt_ B]n “”‘

“”‘ ‘A½ Nm\pt¶mt^msXÃmw kmÀ¯mtWmw b_ªp CknsX¯m³ hf]w sNmt_ bnXn¡pw `nhmt½ …””‘

“”‘ B …Wo tfman¡p«osW H¶v knan …. C¶`s¯ Imä fj sNm*n«v sSm*tkUW]m … bWn¡mWpÅ `£t\mw D*v””‘

“”‘ tfman¡p«nt]]v ..bq]v .. Zn …tfman¡p«nt]]v bq]v “””” b_¼ns` Wo* bm_]nt`¡v N]_n Nm`v sNm*v sNm{b SXp¯pNq«n D_s¡ Nqkn … knan
tN«ns«¶ tbms` Smsj bmX¯nW¸p_s¯ Hm`¸p^]n Wn¶pw tfman¡p«n C_§n ssN koln Nm\n¨p .. AkanWn A¶WXt]msX CknsX¯pt¼mÄ b¯pbSnW©p fnWp«mNpw .

“”‘ `nhmt½ …. Im¡nsN«n¡q«n ..CknsX sk¨m fSnt]m ?”

“”‘ WÃ fj]ms\ b\n]mXm tKm\n¡p«n … Wo]ns§Xpt¯m … S«p¼p_¯p sk¡mw “”‘

“”‘ Rm ..F¶ms`m¶p bnXn¨p Sm “”‘

“”‘ Mm³ tU BXnsW bnXnt¨m*v k^s« .. C¸ k^mw …fj Cs§¯n … “”‘

`nhm½ Im_n SpX§n] fj]n`qsX Smtjt¡mXn ….

t_mZn Wn¶v SpX§p¶Sm\v `nh]psX bp^]nXw . ^*^ G¡t_maw D*Sv . t_mZn Wns¶m^p C^pWq_p foäÀ fpNan`m]n bj] H^p ^*p Wn`koXv . ^*pWn` kosX¶p b_ªm kmÀ¡]à . SXn]m\v NqXpS . Smjs¯ Wn`]n fq¶p fp_n]pw fpNan ^*p fp_n]pw . Wo*s]m^p k^m´]p*v fp³kl¯m]n«p . AknsX Wn¶m\v fpNant`¡pÅ tPmk\n . bns¶ AXp¡a]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *